Kattcupen - 65 G
Season: 2009
2009-10-24 2009-10-24 2009-10-24 2009-11-28 2009-11-28 2009-11-28 2009-12-12 2009-12-12 2010-02-27 2010-02-27 2010-03-13 2010-03-13 2010-03-14 2010-03-14
Pos No. Name Total Drop Diff Gap A- Total B- Total C- Total A- Total B- Total C- Total A- Total B- Total A- Total B- Total B- Total A- Total B- Total A- Total
1 692 Danne Karlsson 500 96 0 0 100 100 x x x x 100 100 x x x x 100 100 x x 96 96 x x x x 100 100 x x 100 100
2 353 Lukas Berg 493 93 7 7 97 97 x x x x 99 99 x x x x 99 99 x x 99 99 x x x x 99 99 x x 93 93
3 28 Adam Einarsson 485 94 15 8 98 98 x x x x 98 98 x x x x 97 97 x x 94 94 x x x x 97 97 x x 95 95
4 32 David Krantz 470 0 30 15 83 83 x x x x 96 96 x x x x 96 96 x x x x x x x x 98 98 x x 97 97
5 5 Stefan Olsson 467 0 33 3 x x x x x x 90 90 x x x x 98 98 x x 95 95 x x x x 88 88 x x 96 96
6 55 Marcus Backman 456 0 44 11 99 99 x x x x 86 86 x x x x x x DNF 0 87 87 x x x x 90 90 x x 94 94
7 210 Tommi Svensson 456 83 44 0 85 85 x x x x 95 95 x x x x 91 91 x x 83 83 x x x x 96 96 x x 89 89
8 348 Pontus Lindblad 451 60 49 5 93 93 x x x x x x x x 60 60 89 89 x x 90 90 x x x x 91 91 x x 88 88
9 9 Kalle Bennstedt 442 75 58 9 x x 75 75 x x 92 92 x x x x 88 88 x x 88 88 x x x x 82 82 x x 92 92
10 606 Noa Björkeng 435 0 65 7 x x DNF 0 x x 87 87 x x x x 84 84 x x 93 93 x x x x 86 86 x x 85 85
11 679 Alexander Jansson 432 0 68 3 89 89 x x x x DNF 0 x x x x 90 90 x x 86 86 x x x x 87 87 80 80 x x
12 7 Isak Gifting 415 68 85 17 x x 68 68 x x x x 71 71 x x 82 82 x x 89 89 x x x x 89 89 x x 84 84
13 345 Sebastian Frödin 407 71 93 8 x x 71 71 x x x x 77 77 x x x x 78 78 85 85 x x x x 81 81 x x 86 86
14 161 Dennis Olsson 404 0 96 3 x x x x x x x x 72 72 x x x x 74 74 84 84 x x x x 92 92 x x 82 82
15 4 Benjamin Löwenhaft 380 0 120 24 x x x x 58 58 x x 70 70 x x x x 79 79 x x x x x x 83 83 x x 90 90
16 16 Rasmus Håkansson 379 0 121 1 96 96 x x x x 97 97 x x x x 94 94 x x 92 92 x x x x x x x x x x
17 159 Anton Olsson 377 0 123 2 x x x x x x x x x x x x 95 95 x x 98 98 x x x x 93 93 x x 91 91
18 450 Oliver Karlsson 360 59 140 17 x x x x 59 59 x x x x 59 59 x x 70 70 x x 76 76 78 78 x x 77 77 x x
19 101 Filip Olsson 354 0 146 6 x x 79 79 x x 91 91 x x x x 93 93 x x 91 91 x x x x x x x x x x
20 678 Linus Jansson 349 0 151 5 x x x x 57 57 x x x x x x x x 71 71 x x 75 75 73 73 x x 73 73 x x
21 59 Kewin Palmer 346 0 154 3 x x x x 56 56 x x 67 67 x x x x 73 73 x x x x 74 74 x x 76 76 x x
22 137 Emil Johansson 345 0 155 1 87 87 x x x x 84 84 x x x x x x x x x x 80 80 x x 94 94 x x x x
23 111 Joel Olsson 340 0 160 5 x x x x x x x x x x 49 49 x x 68 68 x x 77 77 77 77 x x 69 69 x x
24 40 Magnus Andersson 337 49 163 3 x x x x 49 49 x x x x 56 56 x x 66 66 x x 74 74 71 71 x x 70 70 x x
25 68 Adrian Åminne Karlsson 323 0 177 14 86 86 x x x x x x 73 73 x x 85 85 x x x x 79 79 x x x x x x x x
26 45 Daniel Andersson 323 0 177 0 x x 72 72 x x 85 85 x x x x x x x x x x x x x x 85 85 x x 81 81
27 350 Mattias Wallén 322 0 178 1 x x 74 74 x x x x 78 78 x x 92 92 x x x x x x x x x x 78 78 x x
28 31 Mattias Erlandsson 318 0 182 4 x x x x 51 51 x x x x 54 54 x x 67 67 x x x x 75 75 x x 71 71 x x
29 42 Albin Jonsson 295 0 205 23 x x x x x x x x 68 68 x x x x 76 76 x x x x 76 76 x x 75 75 x x
30 223 Lucas Hedberg 286 0 214 9 x x x x x x x x x x 53 53 x x x x 82 82 x x 79 79 x x 72 72 x x
31 694 Freddy Karlsson 278 0 222 8 x x x x 54 54 x x 65 65 x x x x DNF 0 x x x x 80 80 x x 79 79 x x
32 25 Marcus Lenngren 274 0 226 4 92 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 84 84 x x 98 98
33 24 Arwid Mäkinen 271 0 229 3 91 91 x x x x 93 93 x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x 87 87
34 135 Albin Blomdahl 263 0 237 8 x x x x 48 48 x x 63 63 x x x x x x x x 78 78 x x x x 74 74 x x
35 123 Fabian Dahlberg 250 0 250 13 DNF 0 x x x x x x 80 80 x x 87 87 x x x x x x x x x x x x 83 83
36 397 Rasmus H Forsberg 250 0 250 0 84 84 x x x x 83 83 x x x x 83 83 x x x x x x x x x x x x x x
37 47 Zebastian Wennerlund 244 0 256 6 90 90 x x x x x x 79 79 x x x x 75 75 x x x x x x x x x x x x
38 240 Kevin Horgmo 194 0 306 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 95 95 x x 99 99
39 921 Jesper Gangfors 178 0 322 16 x x x x x x x x x x x x 81 81 x x 97 97 x x x x x x x x x x
40 79 Anton Karlsson 176 0 324 2 88 88 x x x x 88 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 6 Alexander Eriksson 169 0 331 7 x x 80 80 x x 89 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 52 Edvin Hagman 155 0 345 14 x x x x x x x x 75 75 x x x x 80 80 x x x x x x x x x x x x
43 205 Jonathan A Bardun 146 0 354 9 x x 70 70 x x x x 76 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 252 Alex Amdersson 143 0 357 3 x x x x x x x x 66 66 x x x x 77 77 x x x x x x x x x x x x
45 74 Alexander Nyström 141 0 359 2 x x 67 67 x x x x 74 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 27 Pontus Sivegård 132 0 368 9 x x x x 60 60 x x DNF 0 x x x x 72 72 x x x x x x x x x x x x
47 172 Hampus Johansson 127 0 373 5 x x 69 69 x x x x x x 58 58 x x x x x x x x x x x x x x x x
48 384 Max Brandow 114 0 386 13 x x 62 62 x x x x DNF 0 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x
49 2 Karl Fredberg 104 0 396 10 x x x x 47 47 x x x x 57 57 x x x x x x x x x x x x x x x x
50 464 Tommy Schou 104 0 396 0 x x x x 53 53 x x x x 51 51 x x x x x x x x x x x x x x x x
51 323 Emil Jonsson 100 0 400 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 100 100 x x x x x x x x x x
52 66 Dennis Lyck 100 0 400 0 x x x x 50 50 x x x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x
53 80 Isac Wallin 95 0 405 5 95 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 8 Oliwer Oldin 94 0 406 1 x x x x x x 94 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 298 Linus Kihlberg 94 0 406 0 94 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 17 Viktor Grundberg 86 0 414 8 x x x x x x x x x x x x 86 86 x x x x x x x x x x x x x x
57 26 Fabian Svedin 82 0 418 4 82 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 53 Fredde Andersson 78 0 422 4 x x 78 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 203 Svante Koljo 77 0 423 1 x x 77 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 34 Linus Linqvist 76 0 424 1 x x 76 76 x x DNF 0 x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x x x x x
61 179 Rasmus Edmark 73 0 427 3 x x 73 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 250 Rasmus Stridh 72 0 428 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 72 72 x x x x x x
63 308 Andreas Ternlund 69 0 431 3 x x x x x x x x x x x x x x 69 69 x x x x x x x x x x x x
64 1 Alexander Palmer 69 0 431 0 x x x x x x x x 69 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 422 Jakob Källsholm 66 0 434 3 x x 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 23 Ludwig Hedman 65 0 435 1 x x 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 550 Daniel Åkerman 64 0 436 1 x x x x x x x x 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 720 Rasmus Isaksson 64 0 436 0 x x 64 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 710 Filip Isaksson 63 0 437 1 x x 63 63 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 60 Hugo Lundahl 55 0 445 8 x x x x x x x x x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x
71 133 Kevin Hultman 55 0 445 0 x x x x 55 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 173 Alexander Johansson 52 0 448 3 x x x x 52 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 72 Jonna Kauppi 48 0 452 4 x x x x x x x x x x 48 48 x x x x x x x x x x x x x x x x
74 317 Gottfrid Ljunggren 46 0 454 2 x x x x 46 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
2009-10-24 Kattcupen 1
2009-10-24 Kattcupen 1
2009-10-24 Kattcupen 1
2009-11-28 Kattcupen 2
2009-11-28 Kattcupen 2
2009-11-28 Kattcupen 2
2009-12-12 Kattcupen 3
2009-12-12 Kattcupen 3
2010-02-27 Kattcupen 4
2010-02-27 Kattcupen 4
2010-03-13 Kattcupen 5
2010-03-13 Kattcupen 5
2010-03-14 Kattcupen 6
2010-03-14 Kattcupen 6