Avon_CSMX_SeniorsMX1
Season: 2009
18/10/2009 27/09/2009 13/09/2009 31/08/2009 30/08/2009 16/08/2009 16/08/2009 09/08/2009 26/07/2009 21/06/2009 31/05/2009 04/05/2009 03/05/2009 26/04/2009 19/04/2009 13/04/2009 12/04/2009 14/06/2009 28/06/2009 25/05/2009 24/05/2009 10/05/2009
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total M1 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 66 Dean Sellars 2222 0 0 x x x x 23 47 47 117 50 47 47 144 47 37 41 125 39 50 50 139 x x 54 60 43 157 47 43 47 137 20 47 45 112 18 41 17 76 33 35 39 107 47 50 43 140 43 35 47 125 22 22 x 44 29 25 31 85 45 47 47 139 31 31 39 101 35 31 x 66 35 47 47 129 18 26 39 83 35 41 x 76 50 27 43 120
2 41 Peter Weide 1974 248 248 x x x x 47 43 45 135 47 39 37 123 37 33 45 115 47 47 47 141 0 0 x x x x 41 50 37 128 41 29 35 105 31 39 45 115 37 39 41 117 54 54 50 158 41 37 39 117 x x x x 43 37 43 123 50 50 37 137 41 37 29 107 41 43 x 84 x x x x 39 35 29 103 23 45 x 68 24 35 39 98
3 71 Geoffrey Bracey 1550 672 424 39 45 41 125 33 22 35 90 35 29 35 99 33 29 x 62 31 39 29 99 x x 31 21 26 78 18 23 29 70 25 45 25 95 43 22 26 91 26 29 26 81 22 x x 22 23 29 24 76 x x x x 19 26 27 72 31 33 39 103 23 23 25 71 11 x x 11 41 24 35 100 22 20 35 77 26 25 x 51 27 29 21 77
4 78 Paul Woolf 1542 680 8 x x x x 60 54 50 164 54 60 54 168 x x x x 50 54 31 135 0 0 x x x x 45 20 x 65 45 50 47 142 17 9 33 59 60 60 54 174 x x x x 31 50 50 131 x x x x 45 47 50 142 x x x x 25 33 41 99 22 50 x 72 x x x x x x x x 47 37 x 84 45 21 41 107
5 53 Mike Sealey 1197 1025 345 33 33 39 105 x x x x 39 45 41 125 x x x x x 27 x 27 x x 27 26 33 86 37 35 31 103 27 26 37 90 x x x x 24 23 x 47 x x x x 27 27 35 89 x x x x 27 29 26 82 35 39 43 117 x x x x 19 x x 19 31 37 37 105 25 27 37 89 27 x x 27 29 26 31 86
6 73 Daniel Beames 1109 1113 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 54 50 164 47 54 50 151 x x x x 29 47 41 117 19 x x 19 41 35 20 96 x x x x 37 41 21 99 x x x x 50 60 60 170 31 43 x 74 45 22 x 67 60 45 47 152
7 39 Matthew Ricketts 1099 1123 10 x x x x 22 50 54 126 x x x x 39 41 37 117 45 43 43 131 x x 43 29 20 92 39 41 35 115 x x x x x x x x 35 41 x 76 x x x x x x x x 29 24 x 53 x x x x x x x x 39 39 37 115 x x x x x x x x 27 29 41 97 37 39 x 76 23 41 37 101
8 42 Jonathan Summerhill 1082 1140 17 x x x x 19 26 31 76 41 43 39 123 x x x x x x x x x x 33 31 35 99 23 33 39 95 x x x x 29 25 25 79 45 31 31 107 41 43 47 131 x x x x x x x x 31 27 29 87 43 35 29 107 29 26 31 86 20 20 x 40 26 26 x 52 x x x x x x x x x x x x
9 40 Steven Angell 1040 1182 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 50 60 164 50 39 54 143 60 45 37 142 x x x x 37 39 37 113 47 26 x 73 47 50 50 147 43 41 x 84 x x x x x x x x 16 x x 16 54 54 50 158
10 35 Michael Bacon 964 1258 76 50 39 x 89 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 37 22 x 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 x 100 21 43 45 109 x x x x 54 54 47 155 x x x x 60 39 45 144 26 39 45 110 50 35 x 85 41 37 35 113
11 340 Robert Mills 942 1280 22 x x x x x x x x 25 50 45 120 60 54 50 164 60 60 60 180 0 0 x x x x x x x x 50 24 x 74 x x x x 21 43 43 107 26 x x 26 x x x x x x x x 39 33 35 107 x x x x x x x x x x x x 37 41 43 121 x x x x x x x x 21 22 x 43
12 45 Ben Webb 875 1347 67 x x x x x x x x 60 54 60 174 45 47 54 146 54 x 54 108 0 0 x x x x x x x x 43 27 x 70 x x x x 50 47 47 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 45 x 82 54 43 54 151 x x x x x x x x x x x x
13 68 John Anderton 835 1387 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 19 27 70 33 31 23 87 33 35 33 101 19 18 19 56 29 25 23 77 x x x x 20 25 29 74 x x x x 24 24 25 73 x x x x x x x x 26 27 x 53 29 35 33 97 x x x x 25 27 x 52 33 33 29 95
14 77 Chris Sweet 794 1428 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 20 31 86 47 43 41 131 39 33 33 105 x x x x 22 22 x 44 x x x x x x x x 37 41 33 111 x x x x 8 x x 8 47 54 25 126 x x x x 33 43 x 76 43 31 33 107
15 52 Wayne Angell 781 1441 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 60 60 155 50 60 60 170 x x x x 50 41 54 145 54 54 54 162 50 45 54 149 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 80 Julian Coles 657 1565 124 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 21 x 43 21 20 22 63 18 24 27 69 x x x x 25 23 x 48 x x x x 18 23 24 65 29 27 x 56 21 22 24 67 x x x x 33 31 31 95 x x x x 24 26 x 50 35 39 27 101
17 61 Larry Parry 656 1566 1 29 35 33 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 37 29 84 35 39 24 98 29 37 41 107 8 10 14 32 25 22 25 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 29 29 85 20 18 x 38 19 24 x 43 x x x x
18 87 Tony Faulkner 654 1568 2 x x x x 31 29 25 85 x x x x x x x x 33 35 35 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 x x 27 21 20 22 63 x x x x 26 18 x 44 39 43 50 132 33 29 33 95 x x x x x x x x 24 19 x 43 29 33 x 62 x x x x
19 58 Scott Bradford 625 1597 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 60 60 54 174 11 x x 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 60 60 x 120 20 60 60 140
20 214 Dan Burnett 622 1600 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 19 18 59 41 37 35 113 24 35 x 59 x x x x x x x x 35 45 33 113 33 45 41 119 x x x x x x x x x x x x 23 24 31 78 x x x x 31 25 25 81
21 34 Mark Dudley 604 1618 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 47 x 107 39 54 45 138 37 x x 37 54 54 41 149 x x x x x x x x x x x x x x x x 41 41 x 82 41 50 x 91 x x x x
22 34 Peter Harris 577 1645 27 54 50 45 149 43 37 43 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 19 x 45 9 29 31 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 29 x 62 43 45 41 129 x x x x x x x x x x x x
23 36 John Isaacs 554 1668 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 45 45 133 x x x x 45 39 54 138 x x x x 47 50 47 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 45 139
24 55 Karl Chapman 546 1676 8 x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 41 x 64 37 33 25 95 23 23 x 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 x 94 54 54 x 108 22 43 22 87
25 151 Dax Blackburn 540 1682 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 60 60 60 180 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 69 John Hawkins 522 1700 18 x x x x x x x x x x x x 54 60 60 174 x x x x 0 0 x x x x 60 60 60 180 54 54 60 168 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 54 Christopher Hurd 491 1731 31 x x x x 50 x x 50 29 41 50 120 35 31 x 66 35 33 39 107 0 0 x x x x 17 25 19 61 21 39 27 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 86 Patrick Belcher 480 1742 11 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x 50 0 0 x x x x 22 21 20 63 x x x x x x x x x x x x 45 26 x 71 33 31 31 95 x x x x 23 21 21 65 24 x x 24 26 25 27 78 x x x x x x x x 16 x x 16 18 x x 18 x x x x
29 333 Jeff Neathway 470 1752 10 x x x x x x x x 26 x x 26 29 39 33 101 37 45 41 123 x x x x x x x x x x 37 33 39 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 33 39 111 x x x x x x x x x x x x
30 33 David Leniec 465 1757 5 22 23 x 45 x x x x x x x x x x x x 29 31 27 87 0 0 x x x x x x x x 23 23 x 46 12 12 13 37 x x x x 25 29 x 54 x x x x 15 x x 15 22 20 23 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 23 x 43 25 24 24 73
31 64 Shaun Weston 398 1824 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 21 24 65 31 33 35 99 26 24 27 77 x x x x 25 22 22 69 26 31 31 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 43 Nathan Littleboy 369 1853 29 19 37 x 56 29 23 27 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 x 22 x x x x 31 27 29 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 29 x 50 26 23 26 75
33 31 Matthew Hacker 328 1894 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 43 43 140 x x x x 33 31 39 103 x x x x 24 35 26 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 56 Lee Witt 318 1904 10 x x x x 37 31 26 94 37 35 29 101 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 39 41 43 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 31 Lee Mason 311 1911 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 37 43 107 x x x x 26 21 24 71 x x x x 43 45 45 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 76 Paul Butcher 258 1964 53 x x x x 35 20 22 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 31 29 91 x x x x 27 26 37 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 28 Ben Ledbury 222 2000 36 25 24 26 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 22 21 69 x x x x 15 13 11 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 21 x 39 x x x x x x x x x x x x x x x x
38 78 Daniel Urbain 216 2006 6 x x x x x x x x 33 31 27 91 41 45 39 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
39 57 Richard Bishop 210 2012 6 31 41 37 109 x x x x 31 37 33 101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 51 David Goffin 203 2019 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 26 33 94 x x x x x x x x 27 37 45 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 12 Max Hendy 180 2042 23 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 84 Billy Mcgillivray 174 2048 6 x x x x 54 60 60 174 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 126 Steve Bailey 160 2062 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 19 26 70 x x x x 14 11 20 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 22 x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x
44 54 Jamie Winbourne 154 2068 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 54 50 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 15 Daniel Woodman 152 2070 2 26 25 24 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 24 22 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 20 Ieuan Spooner 144 2078 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 47 54 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 4 Matthew Clement 144 2078 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 45 45 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 42 Ben Smith 141 2081 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 50 54 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x x 10 x x x x x x x x x x x x x x x x
49 114 Mark Sims 141 2081 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 50 54 141
50 40 Stephen Angell 121 2101 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 33 43 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 10 Adrian Griffiths 121 2101 0 x x x x 39 41 41 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 77 Alun Watkins 121 2101 0 x x x x 45 39 37 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 48 Darren Mullins 115 2107 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 37 41 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 51 John Ball 113 2109 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 33 43 113 x x x x x x x x
55 20 Simon Stockham 112 2110 1 45 20 47 112 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 59 Michael Green 109 2113 3 x x x x 41 35 33 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 32 Jason Barrow 108 2114 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 23 23 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 17 x 38 x x x x x x x x x x x x x x x x
58 41 Alan Price 106 2116 2 37 19 50 106 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 171 Marcus Parker 102 2120 4 x x x x x x x x 45 26 31 102 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 25 Marriott Pinder 101 2121 1 x x x x x x x x x x x x 31 35 35 101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 49 Pete Mullins 99 2123 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 27 39 99 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 121 Alex Joyner 97 2125 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 31 37 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 12 David Price 93 2129 4 35 27 31 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 69 Stephen Evans 88 2134 5 x x x x 26 33 29 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 5 Josh Evans 88 2134 0 x x x x 20 27 24 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x 17 x x x x
66 40 Mathew Blackwell 87 2135 1 27 31 29 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 121 Mark Wyatt 85 2137 2 24 26 35 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 25 Jeremy Willcox 85 2137 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 29 27 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 0 William Kirby 82 2140 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 25 24 82 x x x x x x x x
70 65 Matthew Douglas 79 2143 3 23 29 27 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 8 Scott Taylor 78 2144 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 17 41 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 66 John Clark 78 2144 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 26 33 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 14 Stephen Maile 77 2145 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 22 26 77 x x x x x x x x
74 14 Andrew Wren 77 2145 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 31 25 77 x x x x x x x x
75 33 Matthew Urch 74 2148 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 35 x 74 x x x x x x x x x x x x x x x x
76 26 Geoffry Chant 73 2149 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 23 x 73 x x x x x x x x x x x x x x x x
77 34 Vince Crawley 73 2149 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 27 25 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 96 Robert Hitchman 73 2149 0 x x x x 25 25 23 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
79 152 Lee Bryson 71 2151 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 21 26 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
80 19 Daniel Moore 71 2151 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 27 21 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
81 20 Ryan Woodward 70 2152 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 31 x 70 x x x x
82 52 Bobby Edwards 70 2152 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 19 25 26 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 2 Nigel Reed 66 2156 4 x x x x 21 24 21 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 61 Gareth Perkins 65 2157 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 21 27 65 x x x x x x x x
85 26 Geoffrey Chant 64 2158 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 25 x 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86 49 Nathan Hooper 62 2160 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 x 23 62
87 70 Michael Gwynne 60 2162 2 x x x x x x x x 27 33 x 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
88 37 Dean Aspinwall 60 2162 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 35 12 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
89 259 Jamie Smith 58 2164 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x 23 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 64 Ben Woodward 52 2170 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 21 x 52 x x x x
91 91 Daniel Dickson 48 2174 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 19 x 48 x x x x x x x x x x x x x x x x
92 26 Steven Hill 47 2175 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 x x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x
93 52 Lee Randall 45 2177 2 x x x x 24 21 x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
94 121 Alex Joiner 45 2177 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 18 x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x
95 36 Stephen Collard 38 2184 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 14 x 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 x x 14 x x x x x x x x x x x x x x x x
96 38 Craig Mitchell 24 2198 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
97 92 Peter Reed 22 2200 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 x x 22 x x x x
98 133 Mark Blackman 13 2209 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
18/10/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
27/09/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
13/09/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
31/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Faringdon
30/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Faringdon
16/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
16/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
09/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley Hth
26/07/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Dursley
21/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
31/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
04/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Tormarton
03/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Tormarton
26/04/2009 AMCA MX1/MX2 Championship Rd1
19/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley H
13/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
12/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
14/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley H
28/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Dursley
25/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
24/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
10/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chip Sod