Avon_CSMX SeniorsMX2
Season: 2009
18/10/2009 27/09/2009 13/09/2009 31/08/2009 30/08/2009 16/08/2009 16/08/2009 09/08/2009 26/07/2009 21/06/2009 31/05/2009 04/05/2009 03/05/2009 26/04/2009 19/04/2009 13/04/2009 12/04/2009 14/06/2009 25/05/2009 24/05/2009 10/05/2009 28/06/2009 02/08/2009
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total M1 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 18 Curtis Mears 2062 0 0 41 60 47 148 31 37 50 118 50 54 54 158 x x x x 45 33 50 128 x x 60 54 21 135 54 27 20 101 x x x x 9 x x 9 43 43 41 127 60 54 54 168 47 37 47 131 27 43 x 70 43 50 47 140 37 41 37 115 26 33 26 85 x x x x 43 41 21 105 45 47 x 92 41 39 19 99 x x x x 41 47 45 133
2 117 Shaun Adams 1941 121 121 x x x x x x x x 31 15 47 93 50 54 26 130 50 43 47 140 x x x x x x 50 54 60 164 47 41 x 88 54 50 45 149 39 41 29 109 50 43 43 136 15 35 33 83 43 45 x 88 33 x 50 83 43 21 33 97 29 37 37 103 39 45 x 84 31 33 33 97 26 14 x 40 45 47 60 152 25 43 37 105 x x x x
3 20 Ryan Woodward 1580 482 361 60 54 54 168 50 47 15 112 45 47 41 133 54 47 60 161 60 60 60 180 0 0 x x x x 45 15 22 82 50 45 x 95 14 37 41 92 21 37 31 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 41 47 129 41 39 x 80 x x x x x x x x x x x x 39 45 41 125 37 50 47 134
4 21 David Ind 1496 566 84 x x x x 60 60 14 134 60 60 60 180 x x x x x x x x 0 0 x x x x 41 60 50 151 43 47 x 90 50 47 47 144 19 x x 19 17 x x 17 x x x x 14 15 x 29 41 27 x 68 47 50 47 144 45 43 27 115 17 22 x 39 41 22 47 110 9 11 x 20 50 17 43 110 47 15 x 62 35 x 29 64
5 109 Tom Woodward 1459 603 37 43 47 31 121 20 19 25 64 37 17 25 79 39 35 29 103 35 37 41 113 0 0 x x x x 24 26 23 73 20 29 x 49 29 20 23 72 22 26 25 73 33 25 26 84 16 x x 16 13 x x 13 31 37 33 101 27 29 31 87 22 23 24 69 26 26 x 52 29 29 37 95 29 26 x 55 22 25 21 68 22 25 25 72 x x x x
6 103 Cameron Lochhead 1434 628 25 33 41 45 119 33 45 47 125 18 21 31 70 35 31 50 116 37 45 17 99 x x x x x x 39 47 41 127 x x x x x x x x x x x x 41 31 37 109 31 29 31 91 31 25 x 56 27 39 31 97 35 39 35 109 27 27 39 93 x x x x x x x x x x x x 39 50 39 128 x x x x 25 33 37 95
7 3 Sam Townsend 1398 664 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 43 43 129 47 60 54 161 x x x x 45 47 19 111 25 39 x 64 60 60 60 180 41 47 50 138 37 50 50 137 x x x x 25 35 43 103 37 31 x 68 47 45 47 139 54 54 60 168 x x x x
8 92 Jordan Morris 1354 708 44 x x x x 54 54 54 162 29 31 27 87 x x x x 21 54 29 104 0 0 x x x x x x x x 45 60 x 105 35 16 35 86 25 24 x 49 x x x x x x x x 47 47 x 94 47 24 41 112 x x x x 50 39 41 130 43 37 x 80 x x x x 47 41 x 88 54 43 45 142 45 39 31 115 x x x x
9 5 Aaron Williams 1314 748 40 19 35 20 74 12 29 31 72 9 27 37 73 x x x x x x x x x x 50 25 50 125 15 29 45 89 39 33 x 72 27 12 22 61 27 27 23 77 x x x x 35 23 20 78 21 21 x 42 29 33 29 91 24 37 22 83 21 29 14 64 20 x x 20 x x x x 11 29 x 40 29 37 23 89 20 18 18 56 39 43 26 108
10 26 Neil Seville 1287 775 27 26 33 33 92 11 23 21 55 25 33 33 91 24 23 33 80 29 29 25 83 x x 41 35 37 113 22 20 25 67 26 25 x 51 12 24 13 49 x x x x x x x x 22 27 25 74 24 19 x 43 23 35 25 83 x x x x 19 21 19 59 33 31 x 64 18 19 35 72 21 27 x 48 24 31 31 86 24 27 26 77 x x x x
11 6 Alan Wilkins 1246 816 41 45 50 41 136 13 20 26 59 43 26 39 108 x x x x 23 41 37 101 x x 45 47 19 111 x x x x 33 27 x 60 26 22 37 85 45 33 47 125 x x x x 39 39 39 117 x x x x 39 45 43 127 x x x x 15 13 23 51 37 41 x 78 x x x x x x x x 27 20 41 88 x x x x x x x x
12 9 Mitchell Benjamin 1225 837 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 54 60 161 60 54 60 174 45 47 45 137 37 41 37 115 17 35 x 52 x x x x 33 45 45 123 x x x x 54 60 x 114 45 45 50 140 33 35 x 68 31 60 50 141 x x x x x x x x
13 115 Jack Dunsbee 1212 850 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 50 170 54 45 24 123 43 50 31 124 20 33 43 96 35 31 x 66 21 29 35 85 21 33 25 79 17 14 18 49 47 54 x 101 50 47 25 122 54 54 x 108 43 19 27 89 x x x x x x x x
14 7 Bradley Bird 1202 860 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 31 31 86 23 x x 23 54 45 50 149 54 54 50 158 45 37 x 82 x x x x 50 35 43 128 39 31 43 113 35 x x 35 54 54 26 134 60 60 x 120 x x x x 60 60 54 174 x x x x
15 96 Neil Phillips 1154 908 48 x x x x 27 31 41 99 16 24 11 51 x x x x x x x x 0 0 47 41 54 142 14 x x 14 x x x x x x x x 35 39 35 109 19 23 x 42 27 18 26 71 12 20 x 32 35 26 37 98 31 27 23 81 18 25 22 65 25 x x 25 26 25 23 74 12 13 x 25 35 35 37 107 31 41 47 119 x x x x
16 112 Aaron Grant 1153 909 1 21 22 24 67 17 14 19 50 14 11 18 43 20 21 25 66 17 21 22 60 0 0 x x x x 23 22 24 69 x x x x 17 13 19 49 31 21 27 79 24 21 24 69 21 20 21 62 16 17 x 33 22 25 24 71 23 25 27 75 16 17 16 49 x x x x 19 21 29 69 14 18 x 32 21 26 24 71 21 22 21 64 23 27 25 75
17 28 Nick Portlock 1096 966 57 x x x x 16 12 17 45 8 14 12 34 25 22 22 69 15 19 19 53 x x 23 23 23 69 21 24 21 66 29 22 x 51 21 18 17 56 x x x x 21 22 23 66 23 22 24 69 x x x x 24 23 23 70 22 24 26 72 14 18 17 49 22 29 x 51 33 24 31 88 19 23 x 42 19 23 22 64 x x x x 29 29 24 82
18 116 Nathan Abbott 1004 1058 92 x x x x 23 17 23 63 22 19 22 63 33 26 35 94 24 27 26 77 x x 29 39 45 113 x x x x 31 26 x 57 x x x x 18 22 33 73 x x x x 25 26 29 80 x x x x x x x x 26 31 29 86 23 19 20 62 24 x x 24 35 31 39 105 15 19 x 34 26 21 26 73 x x x x x x x x
19 17 Chris May 934 1128 70 x x x x x x x x 41 10 x 51 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 60 50 x 110 x x x x 50 47 50 147 x x x x 41 45 41 127 x x x x 37 43 39 119 39 43 41 123 x x x x 60 47 x 107 x x x x x x x x x x x x 50 50 50 150 x x x x
20 104 Zeb Rhodes 902 1160 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 43 45 138 20 26 x 46 x x x x 54 54 54 162 47 54 54 155 x x x x 60 60 60 180 8 45 x 53 60 54 54 168 x x x x x x x x
21 14 Andrew Wren 901 1161 1 x x x x 14 11 20 45 11 20 26 57 17 24 39 80 16 20 15 51 x x 26 16 39 81 x x x x 19 43 x 62 22 29 24 75 24 31 37 92 x x x x x x x x 39 16 x 55 x x x x 29 20 39 88 35 16 31 82 x x x x x x x x 17 17 x 34 x x x x 27 33 39 99 x x x x
22 22 Andrew Wells 848 1214 53 20 23 21 64 x x x x 10 12 13 35 22 20 x 42 x x x x x x x x x x x x x x 24 x x 24 18 19 14 51 x x x x 27 26 x 53 26 16 27 69 x x x x 20 31 27 78 25 26 x 51 20 20 21 61 x x x x 22 18 x 40 16 24 x 40 23 27 29 79 18 19 23 60 33 35 33 101
23 105 Robin Harrison 846 1216 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 37 54 138 37 35 x 72 39 39 39 117 x x x x x x x x x x x x 60 33 x 93 45 54 54 153 x x x x 33 45 33 111 50 23 x 73 x x x x 39 50 x 89 x x x x x x x x x x x x
24 7 Mitchell Hynam 808 1254 38 47 19 60 126 43 50 60 153 47 43 50 140 47 45 43 135 39 16 16 71 0 0 x x x x x x x x 18 39 x 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 54 50 126
25 16 Paul Smith 798 1264 10 x x x x 24 26 33 83 39 39 20 98 x x x x 31 15 35 81 x x 39 50 60 149 x x x x x x x x 31 25 29 85 41 50 39 130 x x x x x x x x 33 27 x 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 x 47 x x x x 19 26 20 65 x x x x
26 3 Andy Reno 788 1274 10 50 43 35 128 45 43 39 127 23 29 21 73 27 43 47 117 33 50 45 128 0 0 x x x x 35 35 37 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 26 39 108
27 19 Mark Caddick 774 1288 14 x x x x 35 41 43 119 x x x x 26 41 23 90 x x x x x x x x x x 43 18 18 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 50 x 95 37 43 54 134 31 39 x 70 37 41 x 78 29 37 43 109 x x x x
28 19 Blaine Blackwell 718 1344 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 60 60 167 60 60 60 180 11 x x 11 x x x x 60 60 60 180 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 1 Tom Radburn 710 1352 8 24 21 x 45 41 15 13 69 x x x x x x x x 54 18 43 115 0 0 x x x x x x x x 16 x x 16 41 35 12 88 17 x x 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 47 45 135 16 x x 16 47 23 20 90 27 8 x 35 x x x x 35 16 33 84 x x x x
30 104 Paul Lord 674 1388 36 22 20 29 71 22 22 24 68 26 45 16 87 23 25 27 75 19 26 23 68 x x 17 27 22 66 25 25 27 77 27 31 x 58 13 15 16 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 20 24 60 x x x x
31 185 Luke Welch 644 1418 30 x x x x 29 25 29 83 35 41 29 105 43 37 45 125 22 31 27 80 x x 35 45 47 127 31 23 29 83 17 24 x 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 4 Michael Reeves 630 1432 14 x x x x x x x x x x x x 37 33 37 107 18 22 21 61 x x 22 20 25 67 x x x x x x x x x x x x 26 23 26 75 25 27 27 79 24 21 23 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 27 24 90 18 21 x 39 20 24 x 44 x x x x x x x x
33 100 Oliver Portlock 611 1451 19 54 45 50 149 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 x x 15 25 41 33 99 37 20 45 102 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 9 x 44 33 29 35 97 41 47 17 105 x x x x
34 184 Daniel Salmon 608 1454 3 x x x x x 27 x 27 54 50 45 149 x x x x 47 47 39 133 0 0 x x x x x x x x 54 54 x 108 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 31 45 119 47 25 x 72
35 97 Alistair Wood 594 1468 14 x x x x 39 35 35 109 20 23 43 86 45 18 x 63 25 24 31 80 x x 16 24 41 81 37 41 19 97 41 37 x 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 120 James Pugh 550 1512 44 x x x x 26 x x 26 21 35 15 71 31 29 x 60 41 17 33 91 0 0 x x x x 13 31 x 44 35 20 x 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 37 19 80 23 33 x 56 x x x x 15 17 35 67 x x x x
37 11 Chris Johnson 534 1528 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 60 45 47 152 x x x x x x x x x x x x x x x x 43 50 54 147 x x x x 50 47 45 142 x x x x x x x x x x x x x x x x 50 43 x 93 x x x x x x x x x x x x
38 115 Brendan Griffiths 453 1609 81 29 31 26 86 15 16 22 53 17 16 17 50 x x x x 27 25 20 72 x x 25 17 24 66 x x x x 21 21 x 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 24 27 84 x x x x
39 29 Stephen Fisher 431 1631 22 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 35 18 73 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 19 41 86 29 31 35 95 18 29 x 47 x x x x x x x x 31 35 29 95 x x x x x x x x 20 15 x 35 x x x x x x x x x x x x
40 30 Luke Budziszewski 394 1668 37 x x x x x x x x x x x x 29 17 x 46 43 39 54 136 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 41 x 82 26 41 26 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 x x 37 x x x x
41 99 Lee Scrivens 392 1670 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 19 43 x 62 x x x x x x x x x x x x 33 25 x 58 x x x x 33 25 x 58 x x x x 54 x x 54 45 22 x 67 54 24 15 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 182 Matthew Hitchcock 366 1696 26 x x x x x x x x 27 37 35 99 x x x x x x x x 0 0 x x x x 20 21 17 58 23 23 x 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 21 22 60 31 37 35 103
43 11 Simon Aldridge 365 1697 1 39 37 39 115 37 33 37 107 24 22 24 70 x x x x 26 23 24 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 181 Daryl Perkins 359 1703 6 x x x x 10 x x 10 12 9 x 21 x x x x x x x x x x 20 33 31 84 26 14 35 75 22 19 x 41 11 x 21 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 27 x 48 x x x x x x x x x x x x x 29 19 48 x x x x
45 177 Aaron Read 324 1738 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 41 47 108 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 43 x 61 x x x x x x x x x x x x x x x x 60 41 54 155
46 97 Christopher Hurd 292 1770 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 20 22 60 17 19 22 58 x x x x 25 x 22 47 20 23 24 67 x x x x x x x x x x x x x x x x 18 22 20 60 x x x x x x x x
47 91 Bobby Carruthers 288 1774 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 60 x 114 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 60 60 174
48 143 Ashley Dangerfield 276 1786 12 x x x x 47 39 45 131 x x x x 41 50 54 145 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 341 Scott Reed 273 1789 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 37 x 78 17 33 33 83 x x x x 26 45 41 112
50 256 Ryan Strudwick 248 1814 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 10 x 53 25 18 25 68 x x x x 45 39 43 127
51 9 Daniel Lancastle 229 1833 19 23 26 22 71 25 18 16 59 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 18 50 31 99 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 214 Mark Chandler 215 1847 14 x x x x x x x x 15 18 23 56 19 19 31 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 26 41 90 x x x x x x x x x x x x x x x x
53 248 Ben Haggerty 213 1849 2 37 39 43 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 39 39 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 15 Nathan Hooper 199 1863 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 18 x 39 x x x x 25 18 x 43 x x x x x x x x 29 18 x 47 18 24 x 42 10 18 x 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 117 Scott Thompson 169 1893 30 31 29 37 97 21 24 27 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 61 Oliver Boyd 162 1900 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 23 27 69 x x x x 23 35 35 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 242 James Bailey 157 1905 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 33 33 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 33 x 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 44 Adam Kilpatrick 144 1918 13 x x x x x x x x x x x x 60 60 24 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 153 Ross Tippins 144 1918 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 45 54 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 259 Jamie Smith 141 1921 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 27 67 x x x x x x x x x x x x 50 24 x 74
61 187 Cameron Hopkins 131 1931 10 35 27 27 89 9 21 12 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 114 Mark Sims 123 1939 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 x 38 24 26 35 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 44 Cory Mcshane 116 1946 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 50 45 116 x x x x x x x x x x x x x x x x
64 165 Ryan Davis 115 1947 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 43 43 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 158 Ashley Thomas 111 1951 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 33 18 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 x x 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 82 Ben Smith 109 1953 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 39 39 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 260 Harry Boyd 109 1953 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 37 33 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 24 Steven Bath 107 1955 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 35 43 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 154 Jamie Winbourne 99 1963 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 33 29 99 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 153 Brett Ayres 97 1965 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 13 x 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 23 23 67
71 110 John Cook 95 1967 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 29 x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 23 x 46 x x x x
72 09 Ricky Woodman 90 1972 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 35 29 90 x x x x
73 217 Billy Mcgillivray 89 1973 1 x x x x x x x x x x x x 21 27 41 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
74 161 Ben Stacey 89 1973 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 26 26 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
75 167 John Lewis 89 1973 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 29 25 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
76 140 Jordan Pugh 88 1974 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 39 22 88 x x x x x x x x x x x x x x x x
77 85 Chris Nurden 86 1976 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 31 31 86
78 30 Michael Coffey 80 1982 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 54 x 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
79 110 John Cooke 76 1986 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 22 27 76
80 188 Aaron Isaacs 75 1987 1 27 25 23 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
81 175 Matthew Fews 74 1988 1 25 24 25 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 155 Stefan Pratt 69 1993 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 21 25 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 777 Daniel Day 64 1998 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 35 x 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 81 Tim Chambers 63 1999 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 27 20 63 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
85 142 Tony Lewis 63 1999 0 x x x x x x x x 19 25 19 63 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86 186 Bobby Edwards 61 2001 2 x x x x x x x x 7 x x 7 x x x x x x x x x x x x x x 12 16 26 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
87 111 David Brunt 58 2004 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 17 x 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 12 x 22 x x x x x x x x x x x x
88 148 Daniel Cooper 57 2005 1 x x x x x x x x x x x x 18 39 x 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
89 169 Hugh Jones 52 2010 5 x x x x 18 10 x 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 14 x 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 186 Robert Edwards 50 2012 2 x x x x 19 13 18 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
91 183 Leigh Johnson 50 2012 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 17 x 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92 82 Nathan Symons 48 2014 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 25 x 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
93 119 Andrew Garland 47 2015 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
94 164 Joshua Bate 47 2015 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 22 x 47 x x x x x x x x x x x x
95 127 Neil Marsh 47 2015 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 17 15 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
96 64 Paul Outlaw 46 2016 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 24 x 46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
97 81 David Hughes 44 2018 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 20 x 44 x x x x x x x x x x x x
98 90 Gary Pearson 43 2019 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 24 x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
99 222 Jason Ward 41 2021 2 x x x x x x x x 33 8 x 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100 219 Nick Woodward 40 2022 1 x x x x x x x x 13 13 14 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
101 172 Steven Bush 38 2024 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 x 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
102 13 Lee Bryson 29 2033 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 16 x 29 x x x x x x x x x x x x
103 68 Oliver Hardman 20 2042 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 x x 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
104 90 Steven Eckersley 9 2053 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
18/10/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
27/09/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
13/09/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
31/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Faringdon
30/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Faringdon
16/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
16/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
09/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley Hth
26/07/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Dursley
21/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
31/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Stroud
04/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Tormarton
03/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Tormarton
26/04/2009 AMCA MX1/MX2 Championship Rd1
19/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley H
13/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
12/04/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chipping Sod
14/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Berkeley H
25/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
24/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Uley
10/05/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Chip Sod
28/06/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Dursley
02/08/2009 AMCA (11 North Av/Sth Glos) Avon Sp