GCKI Fall Series - TAG Heavy
Season: 2009
7/12/2009 8/9/2009 9/20/2009 10/4/2009 10/18/2009 11/1/2009 11/15/2009
Pos No. Name Total Diff Gap Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total
1 22 Gary Kincade 588 0 0 92 92 x x 92 92 101 101 101 101 101 101 101 101
2 3 Bryan Joplin 305 283 283 102 102 101 101 102 102 x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
7/12/2009 GCKI Fall 2009 - Race 1
8/9/2009 GCKI Fall - Race 2
9/20/2009 GCKI Fall - Race 3
10/4/2009 GCKI Fall - Race 4
10/18/2009 GCKI Fall - Race 5
11/1/2009 GCKI Fall - Race 6
11/15/2009 GCKI Fall - Race 7