Trent Valley - MX1 Expert
Season: 2009
23/08/2009 20/09/2009 06/09/2009 13/09/2009 04/10/2009 11/10/2009
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 91 Matt Ryder 714 170 0 0 54 60 60 174 180 180 60 60 60 180 60 60 60 180 50 60 60 170 x x x x
2 43 Mark Hawkins 618 150 96 96 50 54 47 151 150 150 54 54 54 162 x x x x 54 50 50 154 47 50 54 151
3 99 Thurlow Bone 568 88 146 50 47 41 x 88 133 133 47 50 50 147 47 54 54 155 45 45 43 133 x x x x
4 35 Gary Aitchison 549 217 165 19 41 45 43 129 131 131 45 45 43 133 54 50 50 154 43 43 45 131 45 43 0 88
5 66 Christopher Lunn 531 99 183 18 43 43 45 131 99 99 43 43 45 131 50 47 47 144 x x x x 41 41 43 125
6 51 Robert Fox 491 0 223 40 45 50 54 149 x x x x x x x x x x 60 54 54 168 60 54 60 174
7 33 Steven Simpson 483 0 231 8 60 47 50 157 162 162 x x x x x x x x x x x x 54 60 50 164
8 147 Matthew Cooper 429 0 285 54 x x x x x x 50 47 47 144 x x x x 47 47 47 141 50 47 47 144
9 39 Mark Connole 287 0 427 142 x x x x 123 123 x x x x x x x x 41 x x 41 37 45 41 123
10 41 Adrian Breame 139 0 575 148 x x x x 139 139 x x x x x x x x x x x x x x x x
11 98 Samuel Followell 88 0 626 51 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 0 45 88
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
23/08/2009 AMCA (05 Trent Valley) Louth
20/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Newark
06/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Derby
13/09/2009 AMCA (05 Trent Valley) Lincoln
04/10/2009 AMCA (05 Trent Valley) Warsop
11/10/2009 AMCA (05 Trent Valley) Ollerton