4. Street
Season: 2009
April 25 May 9 May 23 May 23 May 23 May 23 May 23 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 6 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jun 20 Jul 4 Jul 4 Jul 4 Jul 4 Jul 4 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 8 Aug 22 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Aug 29 Sep 9 Sep 9 Sep 9 Sep 9 Sep 9 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Sep 19 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 Oct 3 oct 3
Pos No. Name Total Diff Gap R1 Total R1 Total TT Total AH Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total BH Total AH Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total BH Total AH Total MN Total R1 Total R1 Total R1 Total TT Total H Total MN Total R1 Total R1 Total TT Total AH Total MN Total R1 Total R1 Total R1 Total TT Total H Total Mn Total R1 Total R1 Total TT Total H Total Mn Total R1 Total R1 Total TT Total H Total Mn Total R1 Total R1 Total TT Total H Total Mn Total R1 Total R1 Total R1 Total
1 6 Dean Bridge 2116 0 0 213 213 200 200 91 91 12 12 50 50 6 6 12 12 91 91 x x 8 8 47 47 x x 4 4 94 94 x x 14 14 50 50 x x 14 14 2 2 94 94 6 6 47 47 2 2 12 12 97 97 14 14 47 47 12 12 14 14 200 200 100 100 14 14 44 44 6 6 8 8 100 100 12 12 29 29 6 6 x x 94 94 16 16 50 50 8 8 10 10 97 97 10 10 47 47 6 6 6 6 x x
2 44 Keith Tourand 2034 82 82 191 191 200 200 100 100 10 10 23 23 5 5 x x 100 100 x x 12 12 44 44 6 6 8 8 100 100 x x 10 10 47 47 x x 16 16 2 2 100 100 8 8 44 44 8 8 14 14 91 91 16 16 50 50 10 10 12 12 200 200 97 97 16 16 50 50 6 6 10 10 94 94 18 18 47 47 8 8 6 6 97 97 DQ 0 26 26 x x x x 88 88 14 14 26 26 4 4 x x x x
3 45 John O'Reilly 1911 205 123 189 189 200 200 94 94 14 14 26 26 10 10 x x 85 85 x x 18 18 50 50 2 2 2 2 85 85 x x 18 18 26 26 x x x x x x 91 91 16 16 50 50 10 10 12 12 94 94 18 18 44 44 14 14 10 10 200 200 94 94 18 18 47 47 6 6 6 6 97 97 14 14 50 50 6 6 10 10 91 91 x x x x x x x x 94 94 x x x x x x x x x x
4 24 Chris Rouse 1722 394 189 x x 200 200 85 85 18 18 47 47 8 8 6 6 88 88 x x 14 14 35 35 x x x x 88 88 x x 8 8 38 38 x x 2 2 x x 88 88 18 18 41 41 10 10 4 4 82 82 2 2 41 41 x x x x 200 200 91 91 12 12 41 41 6 6 x x 91 91 16 16 44 44 4 4 2 2 88 88 10 10 44 44 x x 4 4 85 85 16 16 41 41 4 4 x x x x
5 1 Stephen Moore 1572 544 150 162 162 200 200 76 76 4 4 38 38 x x x x 76 76 4 4 x x x x x x x x 70 70 4 4 x x 29 29 x x x x x x 76 76 4 4 26 26 x x x x 85 85 10 10 32 32 x x x x 200 200 88 88 6 6 35 35 x x x x 88 88 4 4 32 32 x x x x 82 82 8 8 41 41 x x 2 2 82 82 8 8 x x x x x x x x
6 72 Paul Mac Donald 1488 628 84 155 155 200 200 70 70 6 6 35 35 x x x x 70 70 2 2 x x 29 29 x x 4 4 73 73 8 8 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x 76 76 12 12 35 35 x x x x 200 200 82 82 8 8 38 38 x x x x 85 85 8 8 35 35 x x x x 76 76 4 4 35 35 x x x x 73 73 1 1 32 32 x x 4 4 x x
7 55 Trent McArthur 1214 902 274 179 179 200 200 79 79 1 1 44 44 x x 2 2 82 82 x x 16 16 32 32 x x x x 82 82 10 10 x x 35 35 2 2 x x x x 82 82 12 12 38 38 x x x x 88 88 4 4 26 26 x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 67 Tom Jones 1177 939 37 x x x x 73 73 2 2 29 29 x x x x 67 67 6 6 x x 18 18 x x x x 67 67 6 6 x x 20 20 1 1 x x x x 70 70 2 2 23 23 4 4 x x 79 79 6 6 29 29 x x x x 200 200 79 79 10 10 32 32 x x x x 82 82 10 10 38 38 x x x x 79 79 6 6 38 38 x x x x 70 70 2 2 29 29 x x x x x x
9 12 Warren Kury 1036 1080 141 x x x x 88 88 16 16 32 32 8 8 x x 94 94 x x 6 6 41 41 x x 2 2 97 97 x x 12 12 44 44 x x 12 12 2 2 97 97 1 1 32 32 x x 4 4 100 100 1 1 x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 91 91 6 6 44 44 x x 6 6 x x
10 4 John Ashley 571 1545 465 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 76 76 12 12 x x 23 23 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 85 85 12 12 29 29 x x x x 76 76 18 18 38 38 x x x x x x
11 17 Gerry Terpsma 505 1611 66 120 120 200 200 82 82 1 1 20 20 2 2 x x 79 79 1 1 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 21 John Van Biert 502 1614 3 x x x x x x x x x x x x x x 64 64 10 10 x x 23 23 x x x x 79 79 x x x x x x x x x x x x 73 73 14 14 35 35 x x x x 73 73 8 8 38 38 x x x x x x 85 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 41 Al Gibbons 434 1682 68 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x 20 20 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 79 79 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 79 79 4 4 35 35 x x x x x x
14 63 Trevor Nystrom 405 1711 29 205 205 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 3 Donnie Krickemeyer 400 1716 5 x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 25 Howie Webb 200 1916 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 7 Ron Coates 200 1916 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 22 Terry Kershaw 200 1916 0 x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 18 Ian Graham 190 1926 10 190 190 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 14 Rick Cline 107 2009 83 x x x x x x x x x x x x x x 73 73 8 8 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 77 Dan Mellon 0 2116 107 224 224 200 200 97 97 8 8 41 41 6 6 10 10 97 97 x x 10 10 38 38 2 2 2 2 91 91 x x 16 16 41 41 x x 6 6 2 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 100 100 18 18 47 47 12 12 12 12 100 100 12 12 50 50 8 8 12 12 -1462 -1462
22 15 Brent Rohrer 0 2116 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
23 0 2116 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
24 77x Glen Danchuk 0 2116 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
April 25 Opening Day
May 9 Bonus Points May 9 Darby/Katana
May 23 Time Trials
May 23 Heat
May 23 Main
May 23 Heat Passing Points
May 23 Main Passing Points
Jun 6 Time Trials
Jun 6 B Heat
Jun 6 A Heat
Jun 6 Main
Jun 6 Heat Passing Points
Jun 6 Main Passing Points
Jun 20 Time Trials
Jun 20 B Heat
Jun 20 A Heat
Jun 20 Main
Jun 20 B Heat PP
Jun 20 Main PP
Jun 20 A Heat PP
Jul 4 Kal Tire Day TT
Jul 4 Kal Tire Day Heat
Jul 4 Kal Tire Day Main
Jul 4 Heat PP
Jul 4 Main PP
Aug 8 Time trials
Aug 8 Heat
Aug 8 Main
Aug 8 Heat PP
Aug 8 Main PP
Aug 22 Street Bonus Points
Aug 29 Time Trials
Aug 29 Heat
Aug 29 Main
Aug 29 Heat PP
Aug 29 Main PP
Sep 9 Time Trials
Sep 9 Heat
Sep 9 Main
Sep 9 Heat PP
Sep 9 Main PP
Sep 19 Time Trials
Sep 19 Heat
Sep 19 Main
Sep 19 Heat PP
Sep 19 Main PP
Oct 3 Time Trials
Oct 3 Heat
Oct 3 Main
Oct 3 Heat pp
Oct 3 Main PP
oct 3 dsq