GCKI Spring Series- TAG Senior by Traw Machine
Season: 2009
2/1/2009 2/15/2009 3/8/2009 3/22/2009 4/5/2009 5/3/2009 6/7/2009
Pos No. Name Total Diff Gap Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total Fi Total
1 5 Juan L. Castillo 386 0 0 x x x x 93 93 104 104 93 93 x x 96 96
2 21 Zachary Yates 305 81 81 93 93 106 106 x x x x x x x x 106 106
3 24 Colby Novak 278 108 27 x x 86 86 x x 89 89 103 103 x x x x
4 28 Steve McCaffery 268 118 10 103 103 x x x x 84 84 x x x x 81 81
5 09 Michael Jones 199 187 69 x x 96 96 103 103 x x x x x x x x
6 5 Sean Kennedy 197 189 2 x x x x x x 94 94 x x 103 103 x x
7 7 Taylor Bertram 93 293 104 x x x x x x x x x x 93 93 x x
8 13 Ryan Butler 91 295 2 x x 91 91 x x x x x x x x x x
9 77 Will Vasser 91 295 0 x x x x x x x x x x x x 91 91
10 11 Alan Wong 88 298 3 x x x x 88 88 x x x x x x x x
11 34 Kirk Babbington 88 298 0 88 88 x x x x x x x x x x x x
12 04 Salah Errachdi 88 298 0 x x x x x x x x 88 88 x x x x
13 18 Travis Huber 86 300 2 x x x x x x x x x x DQ 0 86 86
14 5 Juan Castillo 81 305 5 x x 81 81 x x x x x x x x x x
15 67 Trice Humpert 76 310 5 x x x x x x x x x x x x 76 76
16 85 Derek C. Robinson 76 310 0 x x 76 76 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/1/2009 GCKI Spring 2009 - Race 1
2/15/2009 GCKI Spring 2009 - Race 2
3/8/2009 GCKI Spring 2009 - Race 3
3/22/2009 GCKI Spring 2009 - Race 4
4/5/2009 GCKI Spring 2009 - Race 5
5/3/2009 GCKI Spring 2009 - Race 6
6/7/2009 GCKI Spring 2009 - Race 7