HPV-4 Senior
Season: 2009
2/21/2009 2/21/2009 2/21/2009 2/21/2009 3/14/2009 3/14/2009 3/14/2009 3/14/2009 4/25/2009 4/25/2009 4/25/2009 4/25/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/9/2009 5/30/2009 5/30/2009 5/30/2009 5/30/2009 6/20/2009 6/20/2009 6/20/2009 6/20/2009 7/26/2009 7/26/2009 7/26/2009 7/26/2009 8/29/2009 8/29/2009 8/29/2009 8/29/2009 9/19/2009 9/19/2009 9/19/2009 9/19/2009 10/18/2009 10/18/2009 10/18/2009 10/18/2009 11/8/2009 11/8/2009 11/8/2009 11/8/2009
Pos No. Name Total Diff Gap Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total Total
1 20 Kevin Bates 3270 0 0 10 50 50 200 0 50 50 200 10 50 50 200 10 50 200 200 10 45 0 200 0 50 40 200 0 50 45 175 0 40 35 140 10 50 50 200 10 50 50 200 10 50 50 130
2 35X Brent Hercelinsky 2310 960 960 x x x x x x x x 0 25 25 155 0 45 175 175 0 40 50 175 0 40 45 155 0 35 35 155 0 45 45 175 0 45 45 175 0 35 0 175 0 0 40 200
3 69 Ken Stewart 1075 2195 1235 0 45 45 175 10 45 45 175 0 45 30 130 x x x x x x x x x x x x 10 40 40 140 10 50 40 0 x x x x x x x x x x x x
4 9 Greg Peterson 845 2425 230 x x x x x x x x 0 35 45 140 x x x x 0 50 0 0 10 45 50 175 0 45 50 200 x x x x x x x x x x x x x x x x
5 89 Kevin Mc Allister 770 2500 75 0 40 40 0 x x x x 0 40 35 120 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 30 30 0 x x x x 0 45 45 155 0 0 35 155
6 40X Travis Coyle 715 2555 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 30 25 0 0 25 25 155 0 40 40 155 0 40 40 140 x x x x
7 74 Nick Gaspar 550 2720 165 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 35 50 200 x x x x x x x x 0 45 45 175
8 33x Roberto Roma 380 2890 170 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 20 20 130 0 35 35 140 x x x x x x x x
9 5 Nick Isenhouer 275 2995 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 30 35 x 0 40 30 140
10 15 John Glascock 245 3025 30 x x x x x x x x 0 30 40 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 83 Charles Howell 70 3200 175 0 35 35 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 17X Diego Pelosi Ramos 55 3215 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 25 30 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/21/2009 Qualcomm West Reverse
2/21/2009 Qualcomm West Reverse
2/21/2009 Qualcomm West Reverse
2/21/2009 Qualcomm West Reverse
3/14/2009 Qualcomm SE 6B
3/14/2009 Qualcomm SE 6B
3/14/2009 Qualcomm SE 6B
3/14/2009 Qualcomm SE 6B
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
4/25/2009 SDKA-PKC
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/9/2009 Qualcomm NE
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
5/30/2009 Qualcomm West #4 Reverse
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
6/20/2009 Qualcomm West #4
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
7/26/2009 Qualcomm SE B1
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
8/29/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
9/19/2009 Qualcomm West Reverse
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
10/18/2009 Qualcomm SE 6B
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE
11/8/2009 Qualcomm NE