Street Stocks
Season: 2016
5/6/2016 5/6/2016 5/13/2016 5/13/2016 5/20/2016 5/20/2016 5/20/2016 5/27/2016 5/27/2016 5/27/2016 6/3/2016 6/3/2016 6/3/2016 6/10/2016 6/10/2016 6/10/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/24/2016 6/24/2016 6/24/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/22/2016 7/22/2016 7/22/2016 8/5/2016 8/5/2016 8/5/2016 8/26/2016 8/26/2016 8/26/2016 8/26/2016 8/26/2016 9/2/2016 9/2/2016 9/2/2016
Pos No. Name Total Diff Gap He Total Fe Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total
1 99B Rob Bates 788 0 0 20 20 50 50 25 25 45 45 10 10 x x DNF 20 25 25 x x 45 45 25 25 x x 37 37 x x 9 9 34 34 15 15 x x 50 50 x x 9 9 37 37 x x 15 15 45 45 25 25 x x 31 31 x x 25 25 45 45 x x 20 20 37 37 x x x x 20 20 x x 17 17 x x 15 15 37 37
2 224 Shawn Fawcett 670 118 118 x x x x x x x x 20 20 x x 50 50 20 20 x x 40 40 x x 20 20 45 45 25 25 x x 40 40 x x 25 25 45 45 x x 25 25 50 50 x x 25 25 40 40 x x 8 8 DNS 0 20 20 x x 24 24 25 25 x x 50 50 x x x x x x 25 25 22 22 x x 8 8 18 18
3 63 Chris McGuire 565 223 105 x x x x x x x x x x 20 20 40 40 x x 25 25 50 50 x x 25 25 50 50 x x 6 6 x x 20 20 x x 24 24 x x x x x x 20 20 x x 50 50 x x x x x x 15 15 x x 50 50 20 20 x x 34 34 x x 20 20 x x x x 31 31 x x 25 25 40 40
4 630 Don McGuire 508 280 57 x x x x x x x x 25 25 x x 45 45 x x x x x x 7 7 x x DNS 0 x x x x x x 25 25 x x 40 40 25 25 x x 31 31 x x x x x x x x 25 25 37 37 25 25 x x 40 40 x x 25 25 45 45 x x x x 25 25 x x 37 37 20 20 x x 31 31
5 48 Chris Hochschild 374 414 134 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 28 28 x x 15 15 28 28 6 6 x x x x x x 20 20 37 37 8 8 x x 26 26 25 25 x x DNS 0 10 10 x x 45 45 x x 9 9 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 45 45
6 32 Mark Sanders 365 423 9 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 37 37 15 15 x x 40 40 15 15 x x 17 17 x x x x x x x x 15 15 34 34 x x 20 20 34 34 20 20 x x 22 22 10 10 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x 10 10 14 14 10 10 x x 22 22
7 77 Garrett Calvert 349 439 16 x x x x 6 6 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 37 37 10 10 x x 26 26 x x 10 10 22 22 x x 9 9 20 20 x x 10 10 40 40 8 8 x x 22 22 x x 15 15 DNF 24 x x 8 8 x x x x 11 11 9 9 x x 26 26
8 26JR Ken Lamp, Jr. 256 532 93 x x x x x x x x x x 8 8 28 28 x x x x x x 8 8 x x 20 20 x x x x x x 9 9 x x 34 34 x x x x x x 9 9 x x 31 31 15 15 x x 26 26 x x 10 10 28 28 x x 10 10 DNF 20 x x x x x x x x x x x x x x x x
9 18K Jimmy Kennerknecht 254 534 2 15 15 45 45 x x x x x x x x x x 9 9 x x 34 34 x x x x x x 20 20 x x 50 50 x x x x x x 9 9 x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 24 24
10 97 Tony Spaghetti 232 556 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 18 18 x x 15 15 31 31 7 7 x x 18 18 8 8 x x 26 26 x x 9 9 DNS 0 x x 8 8 31 31 9 9 x x 31 31 x x x x 8 8 x x 6 6 x x x x x x
11 04 Joe Stajnrajh 184 604 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 40 40 x x x x 7 7 x x 12 12 x x 10 10 28 28
12 36D Brian Mulichak 177 611 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 28 28 x x 10 10 28 28 5 5 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 28 28 8 8 x x x x x x 7 7 x x 9 9 20 20
13 67J Jamie Duncan 158 630 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 26 26 x x x x x x x x 20 20 28 28 x x x x x x 8 8 x x 28 28 x x 15 15 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 12 Dave Snyder 156 632 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 28 28 x x 15 15 34 34 9 9 x x 34 34 x x x x x x x x x x 9 9 x x 20 20 x x x x x x
15 71 Art Gilchrist 153 635 3 x x x x 8 8 37 37 x x 10 10 31 31 x x 9 9 26 26 x x 10 10 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 63p Pat McGuire 135 653 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 45 45 x x x x x x x x 20 20 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 7 Mike Clark 124 664 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 50 50
18 22 Brandon Groters 122 666 2 25 25 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 45 45 x x x x x x
19 1R Rod Laskey 121 667 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x DNF 26 15 15 x x x x x x 24 24 x x x x x x
20 2W Terry Wheeler 117 671 4 x x x x 9 9 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 13 13 x x x x x x
21 15 Anthony Marotto 103 685 14 x x x x 20 20 34 34 15 15 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 16c Richard Chess 102 686 1 x x x x 7 7 31 31 x x 9 9 26 26 x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 00 Jason Longwell 93 695 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 DNF 22 x x x x x x 20 20 DNS 0 25 25 x x 17 17
24 14R Mark Ramsey 70 718 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 717 Leigh Wheeler 70 718 0 x x x x 10 10 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 1M Gary Miller 69 719 1 9 9 DNS 0 x x x x x x x x x x 10 10 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 55 Chris Schneider 65 723 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 50 50 x x x x x x
28 40 Brad Church 65 723 0 x x x x x x x x 9 9 x x DNF 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 06 Dennis Clark 61 727 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 7W Bobby Whitling 59 729 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x 34 34 x x x x x x
31 28S Bob Schwartzmiller 57 731 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 18 18 x x x x x x 10 10 x x x x x x 9 9 x x x x x x
32 11T Randy Wyant 55 733 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x 40 40 x x x x x x
33 23 Pat Fielding 52 736 3 x x x x x x x x x x 15 15 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 16M Rusty Martz 51 737 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x x x 26 26 x x x x x x
35 06R Russell Byler 49 739 2 x x x x x x x x x x 25 25 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 8B John Bailey 48 740 1 8 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 22 22 x x x x x x x x x x x x 9 9 x x DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 AA10 Guy Adams 41 747 7 x x x x 15 15 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 29 Curtis Bish 41 747 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 34 34
39 11S Jamie Scharba 40 748 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 17K Jackson Humanic 38 750 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 28 28 x x x x x x
41 35 Matt Lozowski 36 752 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 05 Lee Patrick 35 753 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 64 Rob Shook 30 758 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 15 15 x x x x x x
44 4 Tony Hyde 30 758 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 19N Troy Norman 30 758 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 57 Arthur Edwards 30 758 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 69R Brian Rhed 28 760 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 18 18 x x x x x x
48 91 Sam Courson 27 761 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 45 Todd Weldon 25 763 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x 16 16 x x x x x x
50 67 Dan Fedorchak 23 765 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 16 16
51 92 Bobby Heim 17 771 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 10 10 x x x x x x
52 34R Mike Zemcik 17 771 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x x x 8 8 x x x x x x
53 56 Bryan Wagner 15 773 2 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 299 Chris Myers 10 778 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 1 Dave Snyder 10 778 0 10 10 DNS 0 x x x x x x x x DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 10 Nick Kocuba 8 780 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 DNS 0 x x x x x x
57 54 Wayne Carbo 7 781 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x x x DNS 0 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/6/2016 Week #1
5/6/2016 Week #1
5/13/2016 Week # 2
5/13/2016 Week # 2
5/20/2016 Week #3
5/20/2016 Week #3
5/20/2016 Week #3
5/27/2016 Week#4
5/27/2016 Week#4
5/27/2016 Week#4
6/3/2016 Week #5
6/3/2016 Week #5
6/3/2016 Week #5
6/10/2016 week #6
6/10/2016 week #6
6/10/2016 week #6
6/17/2016 Week #7
6/17/2016 Week #7
6/17/2016 Week #7
6/24/2016 Week #8
6/24/2016 Week #8
6/24/2016 Week #8
7/1/2016 Week 9
7/1/2016 Week 9
7/1/2016 Week 9
7/15/2016 week 10
7/15/2016 week 10
7/15/2016 week 10
7/22/2016 week 11
7/22/2016 week 11
7/22/2016 week 11
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
9/2/2016 week 14
9/2/2016 week 14
9/2/2016 week 14