Econo-mods
Season: 2016
5/6/2016 5/6/2016 5/6/2016 5/6/2016 5/13/2016 5/13/2016 5/13/2016 5/20/2016 5/20/2016 5/20/2016 5/20/2016 5/27/2016 5/27/2016 5/27/2016 6/3/2016 6/3/2016 6/3/2016 6/10/2016 6/10/2016 6/10/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/17/2016 6/24/2016 6/24/2016 6/24/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/1/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/15/2016 7/22/2016 7/22/2016 7/22/2016 8/5/2016 8/5/2016 8/5/2016 8/5/2016 8/26/2016 8/26/2016 8/26/2016 8/26/2016 9/2/2016 9/2/2016 9/2/2016 9/2/2016
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total He Total Fe Total He Total Fe Total He Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total He Total He Total He Total Fe Total
1 41 Steve Haefke 863 0 0 x x x x 25 25 50 50 25 25 14 14 x x DQ 0 x x x x 37 37 20 20 x x 45 45 x x 25 25 50 50 x x 20 20 45 45 x x 25 25 x x 50 50 25 25 x x 50 50 x x 15 15 x x 50 50 20 20 x x x x 15 15 15 15 x x 45 45 x x 25 25 x x 50 50 20 20 x x x x 37 37 x x x x 25 25 40 40
2 A1 Rick Prosser 824 39 39 x x 25 25 x x 45 45 x x 50 50 20 20 x x x x 25 25 50 50 x x 25 25 40 40 20 20 x x 18 18 x x 10 10 40 40 20 20 x x x x 37 37 x x 20 20 40 40 20 20 x x x x 37 37 15 15 x x x x 45 45 25 25 x x 24 24 x x x x 25 25 45 45 10 10 x x x x 31 31 x x 25 25 x x 37 37
3 222 Eric Reinwald 646 217 178 x x 20 20 x x 40 40 x x 15 15 25 25 15 15 x x x x 28 28 x x 15 15 22 22 x x 15 15 40 40 x x 25 25 50 50 25 25 x x x x 40 40 20 20 x x 15 15 15 15 x x x x 13 13 x x x x 25 25 40 40 20 20 x x 26 26 x x x x x x DNS 0 15 15 x x x x 50 50 x x 10 10 x x 22 22
4 38 Tyler Frankenberry 557 306 89 x x x x x x x x x x 40 40 10 10 x x 25 25 x x 24 24 25 25 x x 50 50 x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x DNS 0 10 10 x x 45 45 x x 10 10 x x 16 16 25 25 x x x x 37 37 x x 25 25 50 50 25 25 x x x x 13 13 x x 25 25 x x 40 40 x x x x 20 20 34 34
5 17 Kevin Sergeff 470 393 87 7 7 x x x x 28 28 20 20 28 28 x x x x 9 9 x x 31 31 x x 9 9 26 26 15 15 x x 16 16 15 15 x x 18 18 x x x x 15 15 14 14 x x 9 9 18 18 7 7 x x x x 28 28 x x x x 8 8 16 16 x x 9 9 34 34 x x x x 9 9 24 24 x x x x 9 9 24 24 x x 7 7 x x 17 17
6 09Jr Mike Harmon 448 415 22 x x 7 7 x x 24 24 x x 37 37 5 5 x x 15 15 x x 34 34 x x 20 20 37 37 25 25 x x 15 15 x x x x 31 31 15 15 x x x x 31 31 x x 7 7 26 26 25 25 x x x x DQ 0 x x 25 25 x x 22 22 x x x x x x x x 9 9 x x 16 16 x x x x x x DNS 0 10 10 x x x x 12 12
7 85 Gary Murphy 403 460 45 x x 15 15 x x 31 31 x x 22 22 8 8 x x x x x x 26 26 x x x x x x x x 7 7 24 24 8 8 x x 22 22 x x x x 10 10 28 28 8 8 x x 37 37 8 8 x x x x 18 18 8 8 x x x x 17 17 x x 8 8 22 22 x x x x 10 10 22 22 x x x x x x 18 18 15 15 x x x x 11 11
8 M11 Mitchell Wright 398 465 5 20 20 x x x x 14 14 x x 26 26 x x x x 20 20 x x 40 40 15 15 x x DQ 0 x x x x x x x x 8 8 16 16 x x 10 10 x x 20 20 x x x x x x x x x x 10 10 24 24 x x x x 10 10 24 24 10 10 x x 31 31 x x x x 15 15 31 31 x x 8 8 x x 22 22 x x 15 15 x x 9 9
9 71E Chuck Steinle Sr 394 469 4 x x x x 15 15 16 16 x x x x x x 9 9 x x x x 10 10 x x 10 10 14 14 x x 8 8 20 20 x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x 24 24 x x x x 20 20 15 15 x x x x 15 15 26 26 9 9 x x 40 40 x x 20 20 x x 28 28 9 9 x x x x 26 26 x x 20 20 x x 31 31
10 72 Jim Muma 392 471 2 x x 9 9 x x 26 26 x x 18 18 6 6 8 8 x x x x 13 13 x x 6 6 24 24 7 7 x x 14 14 9 9 x x 20 20 x x 9 9 x x 22 22 x x 15 15 28 28 9 9 x x x x 26 26 x x 9 9 x x 18 18 x x 7 7 17 17 x x 10 10 x x 14 14 x x 10 10 x x 15 15 8 8 x x x x 15 15
11 72-II Kyle Reinwald 333 530 59 8 x x x x x x x x 17 17 7 7 x x 7 7 x x 20 20 9 9 x x 16 16 x x x x x x x x 9 9 28 28 x x x x 20 20 15 15 x x 10 10 34 34 x x x x 9 9 22 22 x x 15 15 x x DNS 0 6 6 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x 20 20 17 17 x x x x 10 10 20 20
12 60 Ashley Rodgers 325 538 8 x x x x 9 9 15 15 x x 16 16 x x x x 6 6 x x 11 11 7 7 x x 18 18 6 6 x x 17 17 x x 7 7 17 17 x x 8 8 x x 17 17 6 6 x x 31 31 x x 8 8 x x 17 17 6 6 x x x x 14 14 x x 6 6 16 16 8 8 x x x x 17 17 x x x x 10 10 13 13 x x x x 9 9 10 10
13 1M Gary Miller 294 569 31 x x x x x x x x 8 8 31 31 15 15 x x x x 20 20 12 12 x x x x x x x x 20 20 37 37 x x x x x x x x 20 20 x x 13 13 x x x x x x x x 20 20 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x x x 7 7 45 45
14 21* Devin Henry 270 593 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ 6 9 9 x x x x x x x x 10 10 45 45 25 25 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 14 14 9 9 x x x x 10 10 x x x x x x x x 15 15 x x 40 40 x x 15 15 x x 10 10 x x x x x x x x
15 70B Brandon Blacksheer 233 630 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 34 34 x x x x x x x x x x 20 20 34 34 x x 20 20 x x 9 9 25 25 x x x x 28 28
16 8B Brian Toto 210 653 23 15 15 x x x x 20 20 15 15 34 34 x x x x 10 10 x x 45 45 10 10 x x 15 15 x x x x x x 20 20 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 33 Josh Ferry 200 663 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 50 50 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x 45 45 20 20 x x x x 50 50
18 77 James Myers 186 677 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 18 18 8 8 x x 17 17 9 9 x x 26 26 10 10 x x 24 24 x x x x 8 8 16 16 x x 6 6 20 20 x x 9 9 x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 4 George Vestal 181 682 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 28 28 x x 10 10 28 28 15 15 x x x x 37 37 7 7 x x x x 20 20 x x 9 9 x x 18 18
20 1MZ Zach Myers 171 692 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 40 40 x x 20 20 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x x x x x
21 23 Gary Olsen 148 715 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 18 18 x x 25 25 17 17 x x x x 8 8 DQ 0 x x 7 7 x x 13 13 7 7 x x 18 18 x x 8 8 x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x
22 511 Geoff Conn 148 715 0 x x 10 10 x x 12 12 x x x x x x 7 7 x x x x 16 16 x x x x x x 10 10 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 28 28 x x x x x x 8 8
23 77L Haley Ladcevich 141 722 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x x x 8 8 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 20 20 8 8 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 26 26
24 02 Jace Ferringer 137 726 4 x x 8 8 x x DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 34 34 x x x x x x x x x x 20 20 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 13 13
25 51 Brian Lacey 127 736 10 9 9 x x x x 13 13 x x x x x x x x x x 10 10 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x 26 26 x x 8 8 DNS 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x
26 17V Jim VanCise 126 737 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 22 22 x x x x x x 10 10 x x x x 24 24 7 7 x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 01 Josh Mueller 121 742 5 25 25 x x x x 37 37 x x 20 20 9 9 25 25 x x x x 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 30 Bob Vogt, Jr. 117 746 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 34 34 x x 15 15 x x 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 17D Dennis Dellinger 117 746 0 10 10 x x x x 22 22 6 6 x x x x x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 45 45 x x 10 10 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 71 Chuck Steinle JR 114 749 3 x x x x x x x x 10 10 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 1 Buzz Seitz 108 755 6 x x x x 20 20 17 17 9 9 24 24 x x x x x x x x x x x x 7 7 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 19 Brad Blackshear 105 758 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x 12 12 x x x x 8 8 34 34 7 7 x x x x 24 24
33 37 Tom Perkins 77 786 28 x x x x 8 8 DNS 0 7 7 13 13 x x x x x x 9 9 14 14 6 6 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 09 Casey Harmon 72 791 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 20 20 6 6 x x x x 12 12 x x 8 8 x x 16 16
35 22F Kyle Fellows 68 795 4 8 8 x x x x 34 34 x x x x x x 20 20 x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 122 Justin Chaddok 67 796 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 11 11 x x x x x x x x
37 122 Justin Chaddok 57 806 10 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 7 7 x x x x x x x x 9 9 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 39 Megan Adams 49 814 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x 14 14 x x x x x x x x
39 28* Dan McEwen 37 826 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 15 15 x x x x x x x x x x x x x x 14 14
40 99 Chris Clay 36 827 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 44 Dan McEwen 28 835 8 x x x x 10 10 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 2 Eric Ralph 25 838 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x DNS 0 9 9 x x x x 7 7
43 51l J Longwell 19 844 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/6/2016 Week #1
5/6/2016 Week #1
5/6/2016 Week #1
5/6/2016 Week #1
5/13/2016 Week # 2
5/13/2016 Week # 2
5/13/2016 Week # 2
5/20/2016 Week #3
5/20/2016 Week #3
5/20/2016 Week #3
5/20/2016 Week #3
5/27/2016 Week#4
5/27/2016 Week#4
5/27/2016 Week#4
6/3/2016 Week #5
6/3/2016 Week #5
6/3/2016 Week #5
6/10/2016 week #6
6/10/2016 week #6
6/10/2016 week #6
6/17/2016 Week #7
6/17/2016 Week #7
6/17/2016 Week #7
6/17/2016 Week #7
6/24/2016 Week #8
6/24/2016 Week #8
6/24/2016 Week #8
7/1/2016 Week 9
7/1/2016 Week 9
7/1/2016 Week 9
7/1/2016 Week 9
7/15/2016 week 10
7/15/2016 week 10
7/15/2016 week 10
7/15/2016 week 10
7/22/2016 week 11
7/22/2016 week 11
7/22/2016 week 11
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/5/2016 Vogt Memorial 2016
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
8/26/2016 Week 13
9/2/2016 week 14
9/2/2016 week 14
9/2/2016 week 14
9/2/2016 week 14