DD2 Masters
Season: 2016 FWT Rotax
01/22/2016 02/19/2016 03/18/2016
Pos No. Name Total Diff Gap Q Gr PF F Total Q Gr PF F Total Q Gr PF F Total
1 501 CHRISTIAN CORNEJO 2110 0 0 5 100 135 305 545 5 133 180 372 690 0 141 239 495 875
2 546 LUIS SCHIAVO 2065 45 45 0 90 120 280 490 0 120 160 404 684 5 177 173 536 891
3 516 JOHN CARIATI 1106 1004 959 0 65 84 234 383 x x x x x 0 114 149 460 723
4 555 CHRISTOPHE ADAMS 1027 1083 79 0 80 105 250 435 0 106 140 346 592 x x x x x
5 543 RONY CENSORE 787 1323 240 x x x x x x x x x x 0 160 213 414 787
6 599 RODRIGO OSPINA 753 1357 34 x x x x x x x x x x 0 124 186 443 753
7 526 SCOTT DAVIDSON 722 1388 31 x x x x x x x x x x 0 133 161 428 722
8 599 GEZA FODOR 426 1684 296 0 75 91 260 426 x x x x x x x x x x
9 588 LUIS ZERVIGON 410 1700 16 0 70 98 242 410 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
01/22/2016 Sofina Florida Winter Tour Rotax-Round 1
02/19/2016 Sofina Florida Winter Tour Rotax-Round 2
03/18/2016 Sofina Florida Winter Tour Rotax-Round 3