Masters ROK
Season: 2016 FWT ROK
01/15/2016 02/12/2016 03/11/2016
Pos No. Name Total Diff Gap Q Gr PF F Total Q Gr PF F Total Q Gr PF F Total
1 677 Anthony Honeywell 2100 0 0 0 75 98 280 453 5 106 180 399 690 5 177 239 536 957
2 614 Adam Pettit 1911 189 189 0 60 120 260 440 0 133 160 377 670 0 133 173 495 801
3 613 Daniel Rieger 1871 229 40 0 90 105 250 445 0 120 140 333 593 0 160 213 460 833
4 669 Ryan Gordon 1533 567 338 0 55 63 218 336 0 80 121 301 502 0 141 140 414 695
5 675 Josh Martin 1345 755 188 0 42 DQ 196 238 0 73 90 261 424 0 106 149 428 683
6 676 Troy - Trei Smith 1277 823 68 0 39 DQ 189 228 0 60 84 279 423 0 97 129 400 626
7 679 Janos Eiler 1093 1007 184 0 65 84 226 375 x x x x x 0 114 161 443 718
8 671 Marc Julien 825 1275 268 0 45 68 203 316 0 86 112 311 509 0 0 0 0 0
9 601 Bruno Fusaro 696 1404 129 x x x x x x x x x x 0 124 186 386 696
10 618 ANDRE DUEK 576 1524 120 x x x x x 0 100 130 346 576 x x x x x
11 602 Rafa Matos 545 1555 31 5 100 135 305 545 x x x x x x x x x x
12 632 EVANDRO DI MATEO 492 1608 53 x x x x x 0 93 77 322 492 x x x x x
13 648 ANDRES SALAZAR 443 1657 49 x x x x x 0 56 97 290 443 x x x x x
14 678 DREW NEUBAUER 442 1658 1 x x x x x 0 67 105 270 442 x x x x x
15 621 Cristian Saa 403 1697 39 0 70 91 242 403 x x x x x x x x x x
16 657 Jorge E Borelli 363 1737 40 0 80 73 210 363 x x x x x x x x x x
17 632 Evandro Di Matteo 363 1737 0 0 50 79 234 363 x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
01/15/2016 Sofina Florida Winter Tour ROK-Round 1
02/12/2016 Sofina Florida Winter Tour ROK-Round 2
03/11/2016 Sofina Florida Winter Tour ROK-Round 3