Taupo Winter Series 2008 - 15-16yrs 125cc
Season: 2008
20/04/2008 5/24/2008 29/06/2008 27/07/2008 31/08/2008 9/28/2008
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 16 Liam Harnett 219 0 0 x x x x 15 20 18 53 16 20 16 52 14 15 16 45 11 14 14 39 14 16 x 30
2 3 Kieran Scheele 216 3 3 x x x x 25 25 25 75 25 25 25 75 x x x x 22 22 22 66 x x x x
3 662 Mitchell Hilhorst 210 9 6 20 18 20 58 x x x x 18 18 15 51 20 25 25 70 x x x x 16 15 x 31
4 8 Jack Robinson 184 35 26 x x x x x x x x x x x x 25 22 22 69 25 18 25 68 22 25 x 47
5 23 Dylan Foster 151 68 33 x x x x 18 22 22 62 x x x x 18 20 20 58 x x x x 13 18 x 31
6 941 Cameron Van der Heyden 148 71 3 x x x x 12 11 15 38 10 15 13 38 13 13 14 40 9 2 6 17 7 8 x 15
7 2 Royden White 142 77 6 14 x x 14 14 x x 14 20 x 20 40 16 16 x 32 16 13 13 42 x x x x
8 649 Nikita Knight 138.055 80.945 3.945 15 12 12 39 8 x x 8 13 12 12 37 12 12 x 24 7 6 10 23 0.055 7 x 7.055
9 866 Mitchell Rees 135 84 3.055 x x x x x x x x x x x x 22 18 18 58 14 16 18 48 15 14 x 29
10 192 Scott Henderson 128 91 7 x x x x 16 13 16 45 14 16 14 44 x x x x 6 11 9 26 4 9 x 13
11 808 Jared Thomson 125 94 3 10 13 0 23 10 15 13 38 12 14 0 26 x x x x 8 10 11 29 9 0 x 9
12 180 Danny Merrimen 120 99 5 11 10 14 35 13 18 12 43 x x x x x x x x 10 0 8 18 11 13 x 24
13 93 James Ainsworth 118 101 2 x x x x x x x x 22 13 18 53 x x x x 20 25 20 65 x x x x
14 167 Nick Bradshaw 110 109 8 9 8 9 26 7 10 11 28 11 11 0 22 x x x x 5 9 7 21 3 10 x 13
15 411 Kieran Harnett 90.055 128.945 19.945 x x x x 5 7 8 20 8 9 10 27 11 11 13 35 0.055 3 1 4.055 1 3 x 4
16 601 Callum Neeson 89 130 1.055 18 15 0 33 22 14 20 56 x x x x x x x x x x x x x x x x
17 801 Joshua Lynch 86 133 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 16 46 18 22 x 40
18 103 Ethan Martens 75 144 11 25 25 25 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 901 Campbell Bayley 66 153 9 22 22 22 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 130 Michael Van der Wal 65 154 1 8 5 13 26 9 12 14 35 x x x x x x x x x x 4 4 0 x x 0
21 18 Shaun Halsell 61 158 4 16 16 18 50 11 x x 11 x x x x x x x x x x x x x x x x
22 270 Paxton Tibbets 59 160 2 x x x x x x x x 15 22 22 59 x x x x x x x x x x x x
23 712 Mike McCarthy 57 162 2 0 20 x 20 0 x x 0 x x x x x x x x x x x x 25 12 x 37
24 280 Sam Kneebone 53 166 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 18 20 15 53 x x x x
25 642 Julie Greenslade 52.052 166.948 0.948 6 7 11 24 6 9 10 25 x x x x x x x x 1 0 2 3 0.052 0 x 0.052
26 963 Kate Greenslade 47.054 171.946 4.998 5 4 8 17 0 8 9 17 x x x x x x x x 0.054 4 3 7.054 6 x x 6
27 909 Shane Smith 44 175 3.054 x x x x x x x x x x x x 15 14 15 44 x x x x x x x x
28 944 Finn Wilson 42 177 2 12 14 16 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 707 Tom Hughes 40 179 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x 40
30 118 Jason Rickit 39 180 1 13 11 15 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 9 Ryan Metz 36 183 3 x x x x 20 16 0 36 x x x x x x x x x x x x x x x x
32 735 Michael Wheeler 32 187 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 13 7 12 32 x x x x
33 272 Nicky Atchison 30.159 188.841 1.841 x x x x x 6 7 13 0 8 9 17 x x x x 0.053 0 0.053 0.106 0.053 0 x 0.053
34 130 Kelly Kneebone 30.052 188.948 0.107 x x x x x x x x 9 10 11 30 x x x x 0.052 0 x 0.052 x x x x
35 70. Jordon Robinson 28 191 2.052 x x x x x x x x x x x x x x x x 4 8 5 17 10 1 x 11
36 107 Ryan Van den Heuvel 26 193 2 7 9 10 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 99 Simon Lansdaal 24.054 194.946 1.946 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 0.054 24.054 x x x x
38 100 Mitchell Russell 23 196 1.054 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 11 x 23
39 101 Shayne Freeman 14 205 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 6 x 14
40 87 Daniel Kershaw 12.054 206.946 1.946 x x x x x x x x x x x x x x x x 3 5 0 8 0.054 4 x 4.054
41 28 Jordan Davies 10.055 208.945 1.999 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 1 0.055 3.055 2 5 x 7
42 184 Brendan Williams 7 212 3.055 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 2 x 7
43 94 Quentin O'Leary 6 213 1 0 6 x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
20/04/2008 Taupo Winter Series - Round 1
5/24/2008 Taupo Winter Series - Round 2
29/06/2008 Taupo Winter Series 2008 - Round 3
27/07/2008 Taupo Winter Series 2008 - Round 4
31/08/2008 Taupo Winter Series 2008 - Round 5
9/28/2008 Taupo Winter Series 2008 - Round 6