SDKA TaG USA Senior
Season: 2008
2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008
Pos No. Name Total Diff Gap Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total T Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total
1 12 Brian Brown 2855 0 0 10 10 50 50 50 50 200 200 50 50 140 140 10 10 50 50 0 0 25 25 25 25 175 175 10 10 50 50 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 35 35 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 40 40 155 155
2 33 Don Howard 2380 475 475 0 0 45 45 45 45 140 140 35 35 175 175 0 0 45 45 0 0 0 0 45 45 155 155 0 0 40 40 0 0 175 175 x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 175 175 0 0 40 40 35 35 130 130 10 10 45 45 0 0 200 200 0 0 40 40 45 45 175 175 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 35 35 35 35 140 140
3 8 Doug Ring 1890 965 490 0 0 20 20 30 30 155 155 45 45 200 200 0 0 40 40 0 0 45 45 50 50 120 120 0 0 45 45 40 40 155 155 x x x x x x x x 0 0 40 40 45 45 155 155 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 45 45 0 0 155 155 0 0 25 25 35 35 140 140 x x x x x x x x
4 58 Bruce Dale 1185 1670 705 0 0 35 35 35 35 130 130 25 25 110 110 0 0 25 25 0 0 30 30 40 40 130 130 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 40 40 140 140 0 0 30 30 0 0 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 30 30 40 40 155 155 x x x x x x x x
5 11X Chris Cullen 1100 1755 85 0 0 40 40 40 40 175 175 40 40 155 155 0 0 30 30 10 10 50 50 0 0 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 100 100 50 50 200 200
6 17 Luis Cervantes 980 1875 120 0 0 25 25 15 15 120 120 x x x x x x x x 0 0 35 35 35 35 0 0 0 0 30 30 35 35 130 130 x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35 40 40 140 140 0 0 50 50 50 50 175 175 x x x x x x x x 0 0 40 40 25 25 0 0 x x x x x x x x
7 6 Rod Sterling 495 2360 485 0 0 30 30 25 25 0 0 15 15 100 100 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 110 110 0 0 35 35 0 0 140 140 x x x x x x x x 0 0 25 25 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 45 Lamar Clapham 405 2450 90 x x x x x x x x 30 30 130 130 0 0 35 35 0 0 40 40 30 30 140 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 13X Dean Sipe 405 2450 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 0 0 175 175 0 0 30 30 30 30 130 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 64 Matt Meech 260 2595 145 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 45 45 175 175
11 48 Richard Griffin 200 2655 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 0 0 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 34 Conor (Hal) Haley 195 2660 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 30 30 130 130 x x x x x x x x
13 59X Jimmy Weitzel 190 2665 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 25 25 45 45 120 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 93 Roger Lai 180 2675 10 0 0 0 0 20 20 DQ 0 20 20 120 120 0 0 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 24 Alberto Bello 20 2835 160 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 20 20 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 09 Bayan Salehi 0 2855 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ 0 DQ 0 DQ 0 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 99 Peter Abba 0 2855 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ 0 DQ 0 DQ 0 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 67 Andrick Zeen 0 2855 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse