SDKA TaG USA Heavy
Season: 2008
2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008
Pos No. Name Total Diff Gap Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total T Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total Ta Total
1 57 Christian Ledyard 2575 0 0 0 0 45 45 50 50 200 200 0 0 45 45 45 45 120 120 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 0 0 0 0 0 0 45 45 45 45 200 200 x x x x x x x x 0 0 35 35 45 45 200 200 0 0 45 45 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 50 50 45 45 200 200 0 0 45 45 45 45 155 155
2 2 Jared Booher 1920 655 655 10 10 50 50 45 45 175 175 0 0 25 25 40 40 130 130 0 0 45 45 40 40 175 175 0 0 x x x x x x 0 0 40 40 40 40 0 0 10 10 50 50 50 50 155 155 0 0 45 45 35 35 175 175 0 0 35 35 0 0 175 175 0 0 40 40 0 0 0 0 0 0 35 35 x x 0 0 0 0 50 50 50 50 200 200
3 9 Doug Edwards 1875 700 45 0 0 40 40 40 40 DQ 0 0 0 40 40 35 35 140 140 0 0 35 35 35 35 0 0 0 0 40 40 0 0 0 0 x x x x x x x x 0 0 40 40 40 40 175 175 0 0 40 40 40 40 155 155 10 10 40 40 40 40 155 155 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 40 40 40 40 175 175 0 0 40 40 35 35 140 140
4 51 Steve Roy 935 1640 940 x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 200 200 x x x x x x x x 10 10 50 50 0 0 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 45 45 50 50 0 0 10 10 35 35 40 40 175 175
5 54 Steve Wiener 490 2085 445 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 175 175 x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 0 0 0 0 50 50 45 45 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 51a Jack Gibson 290 2285 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 45 45 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 20X Jason Peratta 235 2340 55 x x x x x x x x 0 0 35 35 25 25 175 175 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 22X Gregory Ibbetson 215 2360 20 x x x x x x x x 0 0 30 30 30 30 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 14 Gilberto Rodriguez 85 2490 130 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 45 45 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 5X Miguel Penna 30 2545 55 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 30 30 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse