SDKA Kid Karts
Season: 2008
2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008
Pos No. Name Total Diff Gap Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total Ki Total Ki Total K Total Ki Total
1 28 Trey Brown 3035 0 0 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 40 40 45 45 175 175 0 0 50 50 45 45 175 175 10 10 40 40 40 40 155 155 0 0 45 45 45 45 140 140 10 10 50 50 45 45 175 175 0 0 50 50 50 50 200 200 0 0 50 50 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 45 45 175 175
2 88 Ethan Barrett 1720 1315 1315 0 0 45 45 45 45 175 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 45 45 175 175 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 45 45 50 50 200 200 10 10 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 0 0 45 45 45 45 175 175 10 10 50 50 50 50 200 200
3 25X Bryce Marking 1300 1735 420 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 50 50 200 200 10 10 45 45 50 50 200 200 x x x x x x x x 0 0 40 40 35 35 175 175 0 0 40 40 40 40 155 155 x x x x x x x x 0 0 35 35 40 40 140 140 x x x x x x x x x x x x x x x x
4 88X Lucas Grizzle 695 2340 605 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 40 40 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 35 35 155 155 0 0 40 40 40 40 155 155 x x x x x x x x
5 59X Jimmy Weitzel 510 2525 185 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 40 40 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 45 45 45 45 175 175 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 5 Dylan Fernandes 310 2725 200 x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 3c Sport Cowan 300 2735 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ 0 50 50 50 50 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 5X Zander Harvey 265 2770 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 45 45 175 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 44X Dane Tharp 235 2800 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 40 40 155 155
10 00X Christopher Brennan 210 2825 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 35 35 140 140 x x x x x x x x
11 7X Taylor Schell 90 2945 120 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 50 50 40 40 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse