SDKA HPV4
Season: 2008
2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 2/10/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 3/9/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 4/6/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 5/4/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 6/21/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 7/20/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/10/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 8/24/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/6/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 9/28/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008 11/8/2008
Pos No. Name Total Diff Gap Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total F Total F Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total Fo Total
1 74 Nick Gaspar 2615 0 0 10 10 45 45 40 40 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 200 200 10 10 45 45 45 45 175 175 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 50 50 45 45 200 200 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x 10 10 40 40 45 45 200 200 0 0 40 40 45 45 155 155 0 0 45 45 40 40 200 200
2 47X Kyle Wright 1995 620 620 0 0 40 40 45 45 155 155 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 40 40 35 35 140 140 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 50 50 175 175 10 10 50 50 50 50 200 200 0 0 30 30 0 0 140 140 0 0 45 45 35 35 155 155 0 0 35 35 40 40 0 0 0 0 40 40 45 45 175 175
3 83X Kevin Bates 1950 665 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 40 40 155 155 0 0 45 45 45 45 175 175 0 0 45 45 40 40 120 120 0 0 45 45 45 45 155 155 0 0 40 40 45 45 155 155 0 0 DQ 0 50 50 140 140 10 10 50 50 50 50 200 200 10 10 50 50 50 50 155 155
4 57 Kevin Brown 1495 1120 455 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 40 30 30 200 200 x x x x x x x x 0 0 30 30 30 30 140 140 0 0 40 40 40 40 175 175 0 0 35 35 40 40 175 175 0 0 50 50 40 40 175 175 0 0 45 45 35 35 175 175 x x x x x x x x
5 13 Joey Alves 965 1650 530 0 0 50 50 50 50 175 175 x x x x x x x x 0 0 35 35 45 45 155 155 0 0 50 50 50 50 130 130 x x x x x x x x 10 10 35 35 25 25 155 155 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
6 89 Kevin Mc Allister 450 2165 515 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 35 35 140 140 x x x x x x x x 0 0 40 40 35 35 130 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 35 35 35 35 0 0
7 3 Kyle Kuntze 310 2305 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 50 50 50 50 200 200 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 56 Colin Woodside 260 2355 50 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 40 40 175 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 34 Robert Waite 235 2380 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 40 40 40 40 155 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 15 Frank Bain 45 2570 190 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 45 45 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
2/10/2008 Qualcomm SE #5
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
3/9/2008 Qualcomm Southeast
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
4/6/2008 Qualcomm West 4/6/2008
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
5/4/2008 Qualcomm Southeast 6B
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
6/21/2008 Apex Night Race
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
7/20/2008 Qualcomm West - Reverse
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/10/2008 Qualcomm SE 6B
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
8/24/2008 Qualcomm Northeast
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/6/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
9/28/2008 Qualcomm Southeast 6B
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse
11/8/2008 Qualcomm West Reverse