Mini Stocks
Season: 2013
4/27/2013 4/27/2013 4/27/2013 4/27/2013 4/27/2013 4/27/2013 5/4/2013 5/4/2013 5/4/2013 5/4/2013 5/4/2013 5/4/2013 5/11/2013 5/11/2013 5/11/2013 5/18/2013 5/18/2013 5/18/2013 5/18/2013 5/18/2013 5/18/2013 5/25/2013 5/25/2013 5/25/2013 5/25/2013 5/25/2013 5/25/2013 6/1/2013 6/1/2013 6/1/2013 6/1/2013 6/1/2013 6/1/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/8/2013 6/14/2013 6/14/2013 6/14/2013 6/14/2013 6/14/2013 6/14/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/22/2013 6/22/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/6/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/13/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/20/2013 7/27/2013 7/27/2013 7/27/2013 7/27/2013 7/27/2013 7/27/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/10/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/17/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 8/24/2013 9/7/2013 9/7/2013 9/7/2013 9/7/2013 9/7/2013 9/7/2013 9/7/2013
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total C Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total
1 21l Bobby Laughter 917 0 0 13 13 0 0 0 0 0 0 39 39 0 0 15 15 x x x x 3 3 39 39 x x 14 14 39 39 x x 15 15 x x x x 0 0 39 39 x x 15 15 x x x x 0 0 45 45 x x 14 14 x x x x 3 3 44 44 x x 13 13 x x x x 0 0 38 38 x x 14 14 x x x x 0 0 36 36 x x 14 14 x x x x 0 0 34 34 x x 14 14 x x x x 2 2 38 38 x x 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 14 14 x x x x x x 1 1 36 36 x x x x 14 14 x x x x 0 0 44 44 x x 12 12 x x x x x x 0 0 37 37 x x 15 15 x x x x x x 3 3 39 39 x x 15 15 x x x x x x 3 3 45 45 x x 14 14 x x x x x x 0 0 38 38 x x
2 69f Eric Frazier 894 23 23 15 15 2 2 0 0 0 0 45 45 0 0 14 14 x x x x 0 0 44 44 x x 15 15 45 45 x x 14 14 x x x x 0 0 44 44 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x 0 0 39 39 x x 15 15 x x x x 2 2 39 39 x x 15 15 x x x x 3 3 45 45 x x 15 15 x x x x 2 2 45 45 x x 15 15 x x x x 3 3 45 45 x x 15 15 x x x x 0 0 45 45 x x 12 12 x x x x x x 0 0 34 34 x x x x 13 13 x x x x 3 3 39 39 x x 13 13 x x x x x x 2 2 43 43 x x 14 14 x x x x x x 1 1 25 25 x x 11 11 x x x x x x 0 0 39 39 x x 12 12 x x x x x x 0 0 37 37 x x
3 37d Josh Dunnuck 829 88 65 14 14 3 3 0 0 0 0 37 37 0 0 13 13 x x x x 2 2 38 38 x x 13 13 38 38 x x 13 13 x x x x 3 3 38 38 x x 11 11 x x x x 0 0 39 39 x x 10 10 3 3 x x x x 35 35 x x 14 14 x x x x 0 0 36 36 x x 12 12 x x x x 0 0 35 35 x x 13 13 x x x x 1 1 38 38 x x 11 11 x x x x 0 0 34 34 x x 12 12 x x x x 3 3 34 34 x x 11 11 x x x x x x 0 0 35 35 x x x x 11 11 x x x x 0 0 33 33 x x 11 11 x x x x x x 1 1 35 35 x x 11 11 x x x x x x 0 0 35 35 x x 12 12 x x x x x x 0 0 36 36 x x 11 11 x x x x x x 1 1 33 33 x x
4 51f Dennis Frazier 761 156 68 11 11 0 0 1 1 0 0 36 36 0 0 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 11 11 28 28 x x 11 11 x x x x 0 0 35 35 x x 11 11 x x x x 2 2 38 38 x x 12 12 x x x x 0 0 37 37 x x 10 10 x x 0 0 x x 35 35 x x 11 11 x x x x 1 1 30 30 x x 11 11 x x x x 3 3 35 35 x x 11 11 x x x x 0 0 31 31 x x 11 11 x x 2 2 x x 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 30 30 x x x x 11 11 x x x x 2 2 30 30 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 36 36 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 30 30 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 35 35 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 31 31 x x
5 89v Marcus Vitali 743 174 18 11 11 0 0 0 0 0 0 26 26 0 0 11 11 x x 3 3 x x 34 34 x x 11 11 37 37 x x 11 11 x x x x 1 1 36 36 x x 12 12 x x x x 0 0 34 34 x x 11 11 x x x x 0 0 38 38 x x 11 11 x x x x 0 0 37 37 x x 11 11 x x x x 0 0 33 33 x x 11 11 x x x x 0 0 33 33 x x 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 11 11 x x x x 0 0 32 32 x x 11 11 x x x x x x 0 0 25 25 x x x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 x x x x x x 0 0 33 33 x x 10 10 x x x x 1 1 x x 26 26 x x 11 11 x x x x x x 0 0 27 27 x x 11 11 x x x x x x 0 0 34 34 x x
6 11s Dan Spratt 722 195 21 11 11 0 0 0 0 0 0 34 34 0 0 11 11 x x x x 0 0 26 26 x x 11 11 27 27 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 18 18 11 11 x x x x 3 3 29 29 x x 11 11 x x 3 3 x x 33 33 x x 10 10 x x 3 3 x x 34 34 x x 11 11 x x x x 0 0 32 32 x x 11 11 x x 1 1 x x 32 32 x x 11 11 x x x x 0 0 37 37 x x 11 11 x x x x 0 0 31 31 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 31 31 x x x x 11 11 x x x x 1 1 34 34 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 34 34 x x 10 10 x x x x 1 1 x x 30 30 x x
7 97a Kevin Allen 711 206 11 12 12 1 1 0 0 0 0 38 38 0 0 11 11 x x x x 0 0 35 35 x x 12 12 29 29 x x 12 12 x x x x 0 0 37 37 x x 14 14 x x x x 1 1 37 37 x x 10 10 x x x x x x x x 0 0 11 11 x x x x 0 0 0 0 x x 13 13 x x x x 2 2 39 39 x x 12 12 x x x x 0 0 37 37 x x 13 13 x x x x 1 1 25 25 x x 14 14 x x x x 1 1 38 38 x x 15 15 x x x x x x 0 0 39 39 x x x x 15 15 x x x x 0 0 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x x x x x x 2 2 43 43 x x 14 14 x x x x x x 1 1 37 37 x x 15 15 x x x x x x 0 0 36 36 x x
8 521g Joe Grevenstuk 670 247 41 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11 x x 0 0 x x 28 28 x x 11 11 35 35 x x 11 11 x x 2 2 x x 33 33 x x 10 10 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x 20 20 11 11 x x x x 1 1 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 34 34 x x 10 10 x x 2 2 x x 39 39 x x 10 10 x x 3 3 x x 39 39 x x 10 10 x x 3 3 x x 33 33 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 26 26 x x x x 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 11 11 x x x x x x 0 0 32 32 x x 11 11 x x x x x x 0 0 37 37 x x 11 11 x x x x x x 0 0 26 26 x x 11 11 x x x x x x 3 3 32 32 x x
9 03b BJ Blair 621 296 49 11 11 0 0 0 0 0 0 33 33 0 0 11 11 x x x x 0 0 31 31 x x 11 11 36 36 x x 11 11 x x x x 2 2 32 32 x x 13 13 x x x x 0 0 35 35 x x 11 11 x x x x 2 2 32 32 x x 11 11 x x x x 0 0 33 33 x x 11 11 x x x x 0 0 37 37 x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 x x x x 0 0 33 33 x x 10 10 1 1 x x x x x x 18 18 10 10 x x 1 1 x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 30 30 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 26 26 x x
10 10h Mike Hancock 585 332 36 x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 20 20 10 10 x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 1 1 x x 31 31 x x 11 11 x x 3 3 x x 26 26 x x 10 10 x x 2 2 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 18 18 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 11 11 x x x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 29 29 x x
11 49d Paul Davis 568 349 17 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 19 19 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 33 33 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 11 11 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 12 12 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x x x 19 19 x x 10 10 2 2 x x x x x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x 3 3 x x x x x x 11 11 10 10 x x 1 1 x x x x x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x x x 16 16
12 25g Kirt Grubb 554 363 14 10 10 0 0 2 2 0 0 31 31 0 0 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 34 34 x x x x 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 2 2 x x x x x x 19 19 10 10 2 2 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 2 2 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x 16 16 10 10 0 0 x x x x x x x x 12 12 x x 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 x x 1 1 x x x x 30 30 x x 10 10 x x 2 2 x x x x x x 15 15 10 10 x x 0 0 x x x x x x 16 16 10 10 2 2 x x x x x x x x x x
13 31j Craig Johnson 537 380 17 10 10 0 0 0 0 0 0 27 27 0 0 10 10 x x 1 1 x x 25 25 x x 10 10 0 0 x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x 3 3 x x 28 28 x x 10 10 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 20 20 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 3 3 x x x x x x 20 20 10 10 x x 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 x x 2 2 x x x x x x 20 20
14 47d Louis Davis 529 388 8 10 10 0 0 0 0 3 3 0 0 16 16 10 10 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 30 30 x x 10 10 3 3 x x x x x x 14 14 10 10 3 3 x x x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 2 2 x x x x x x 20 20 10 10 3 3 x x x x x x 20 20 10 10 3 3 x x x x x x 19 19 10 10 x x 0 0 x x x x x x 17 17 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 2 2 x x x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 18 18
15 32j Eric Jernigan 457 460 72 10 10 0 0 0 0 0 0 28 28 0 0 10 10 3 3 x x x x x x 19 19 10 10 x x 16 16 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 2 2 x x x x x x 19 19 10 10 x x 2 2 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 11 11 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 2 2 x x x x x x 17 17 10 10 0 0 x x x x x x x x x x 7 7 10 10 0 0 x x x x x x 10 10 10 10 x x 0 0 x x x x x x 10 10 10 10 0 0 x x x x x x x x 5 5 10 10 0 0 x x x x x x x x 14 14 10 10 0 0 x x x x x x x x x x
16 37b Shannon Buck 444 473 13 10 10 0 0 3 3 0 0 32 32 0 0 10 10 x x 2 2 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 24 24 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 10 10 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 10 10 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x x x x x 10 10 x x 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 10 10 2 2 x x x x x x x x 17 17 10 10 0 0 x x x x x x x x 7 7 10 10 x x 2 2 x x x x x x 13 13 10 10 0 0 x x x x x x x x x x
17 3l Ron Laughman 430 487 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 11 11 x x x x 3 3 30 30 x x 11 11 x x x x 0 0 38 38 x x 11 11 x x x x 0 0 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 27 27 x x x x 11 11 x x x x 0 0 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x x x 0 0 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 28 28 x x
18 62w Jeremiah Wolf 393 524 37 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 x x 18 18 10 10 1 1 x x x x x x 19 19 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 1 1 x x x x x x 16 16 10 10 1 1 x x x x x x 13 13 10 10 1 1 x x x x x x 11 11 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 0 0 x x x x x x 12 12 10 10 2 2 x x x x x x x x x x 10 10 10 10 0 0 x x x x x x 12 12 10 10 0 0 x x x x x x x x 14 14 10 10 0 0 x x x x x x x x 10 10 10 10 1 1 x x x x x x x x 10 10 10 10 0 0 x x x x x x x x x x
19 81c Marcus Carlson 393 524 0 11 11 0 0 0 0 0 0 25 25 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 2 2 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 37 37 x x 11 11 x x x x x x 0 0 33 33 x x x x 11 11 x x x x 0 0 25 25 x x 14 14 x x x x x x 0 0 38 38 x x 12 12 x x x x x x 0 0 38 38 x x 11 11 x x x x x x 2 2 32 32 x x 11 11 x x x x x x 0 0 27 27 x x
20 57 Ben McCallum 391 526 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 27 27 x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x 0 0 42 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x 0 0 35 35 x x 13 13 x x x x 0 0 39 39 x x 11 11 x x x x x x 0 0 38 38 x x x x 12 12 x x x x 0 0 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x x x x x x 0 0 38 38 x x 11 11 x x x x x x 0 0 39 39 x x
21 72r David Rosenberry 383 534 8 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 32 32 x x 11 11 x x x x 0 0 34 34 x x 11 11 x x 1 1 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 1 1 x x 29 29 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x
22 24s Danny Simpson 359 558 24 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2 2 x x x x x x 16 16 10 10 x x 13 13 10 10 0 0 x x x x x x 20 20 10 10 0 0 x x x x x x 16 16 10 10 x x 0 0 x x 23 23 x x 10 10 0 0 x x x x x x 19 19 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 10 10 3 3 x x x x x x 17 17 10 10 2 2 x x x x x x 10 10 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 10 10 x x 0 0 x x x x x x 0 0 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 0 0 10 10 x x 0 0 x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x x x x x x x 4 4 10 10 0 0 x x x x x x x x 0 0 10 10 x x 0 0 x x x x x x 13 13
23 39b Angie Baker 358 559 1 10 10 0 0 0 0 1 1 0 0 18 18 10 10 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 x x 20 20 10 10 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 0 0 x x x x x x 12 12 10 10 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x 12 12 10 10 0 0 x x x x x x 11 11 10 10 0 0 x x x x x x 11 11 10 10 0 0 x x x x x x x x x x 8 8 10 10 0 0 x x x x x x 11 11 10 10 0 0 x x x x x x x x 12 12 10 10 0 0 x x x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x x x 7 7 10 10 0 0 x x x x x x x x x x
24 16w Chad Wiser 350 567 8 11 11 0 0 0 0 0 0 35 35 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 36 36 x x 11 11 x x x x 0 0 34 34 x x 11 11 x x 1 1 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 2 2 35 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x 35 35 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 36 36 x x 11 11 x x x x 1 1 x x 33 33 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x
25 58h Jason Harman 344 573 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 31 31 x x 11 11 x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x 3 3 x x 33 33 x x x x x x 1 1 x x 31 31 x x 10 10 3 3 x x x x x x 16 16 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 69h Rob Harrison 335 582 9 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 1 1 x x x x x x 15 15 10 10 x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x 12 12 10 10 DQ 0 x x x x x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 0 0 x x x x x x 16 16 10 10 0 0 x x x x x x 10 10 10 10 x x 2 2 x x x x x x 11 11 x x 10 10 1 1 x x x x x x 19 19 10 10 1 1 x x x x x x x x 18 18 10 10 3 3 x x x x x x x x 8 8 10 10 x x 0 0 x x x x x x 9 9 10 10 0 0 x x x x x x x x x x
27 5a Lee Atkins 264 653 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x 29 29 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 28 28 x x x x 10 10 x x 2 2 x x 29 29 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 34 34 x x 10 10 x x 1 1 x x x x x x 19 19 10 10 x x x x 2 2 x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 19 19
28 25l Sheldon Linlag 249 668 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 19 19 10 10 1 1 x x x x x x 19 19 10 10 1 1 x x x x x x 17 17 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 x x 3 3 x x x x x x 15 15 x x 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 3 3 x x x x x x x x 16 16 10 10 1 1 x x x x x x x x 12 12 10 10 2 2 x x x x x x x x 11 11 10 10 1 1 x x x x x x x x x x
29 15b Cory Bowen 246 671 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 15 15 10 10 0 0 x x x x x x 16 16 10 10 1 1 x x x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 10 10 0 0 x x x x x x 17 17 x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 3 3 x x x x x x x x 15 15 10 10 x x 1 1 x x x x x x 15 15
30 722s Kyle Sexton 171 746 75 10 10 0 0 0 0 2 2 0 0 20 20 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x 20 20 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 2 2 x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x x x
31 4k Rick Kiser 150 767 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 19 19 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 14 14 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x x x x x 15 15 10 10 x x 0 0 x x x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x x x x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x
32 27p Chris Pauwels 142 775 8 10 10 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 14 14 10 10 3 3 x x x x x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 28m Mike Mast 115 802 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x x x 3 3 39 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x x x x x x 2 2 43 43 x x
34 532W Spencer Wortininger 112 805 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x x x x 1 1 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 25 25 x x
35 59w Terry West 107 810 5 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 17 17 10 10 0 0 x x x x x x 18 18 x x x x x x 10 10 2 2 x x x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 0 0 x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 39j Jermey Damron 95 822 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x x x 3 3 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x x x 0 0 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 17j Grandpa Joe 90 827 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 25 25 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 8 8 x x x x x x x x x x x x x x
38 50g Fred Garret 82 835 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 2 2 x x x x x x x x 14 14 10 10 x x 3 3 x x x x x x 19 19 10 10 x x 3 3 x x x x x x 11 11
39 21x Michael Landry 60 857 22 x x x x x x x x x x x x 12 12 x x x x 1 1 37 37 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 35S Bobby Stremme 58 859 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x x x x x x 2 2 43 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 27d Dillion Pauwels 56 861 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 1 1 x x x x x x x x x x 6 6 x x 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x x x 13 13 10 10 0 0 x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 25h Randy Huffman 55 862 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 19 19 10 10 x x 0 0 x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 11q Michael Quintanilla 54 863 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 4o Kyle O'dell 48 869 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 35 35 x x
45 81s Ryan Schrock 48 869 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 82w Becky Willings 45 872 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x 0 0 10 10 0 0 x x x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 722j James Sexton 41 876 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 39y Dennis Yoder 39 878 2 10 10 0 0 0 0 0 0 29 29 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 1l Kameron Linlag 30 887 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 3 3 x x x x x x x x 17 17
50 722h Tyler Humphry 26 891 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 07z Aaron Zimmerman 24 893 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 14 14
52 21d Andrew DeVreese 23 894 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 50g Fred Garret 23 894 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 14h Randy Huffman 22 895 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 12 12
55 25k Kevin Grubb 19 898 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 46m Josh Miller 19 898 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 31s Eric Stitt 19 898 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 55k David Kilian 18 899 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 3 3 x x x x x x x x x x 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 14g Kevin Grubb 18 899 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x
60 27b Bob Domic 16 901 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x
61 9z Cody Zimmermen 11 906 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 2d Lloyd DePuw 10 907 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x x x
63 64w Rj Weick 10 907 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 59a Rodney Archer 10 907 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
4/27/2013 Opening Night
4/27/2013 Opening Night
4/27/2013 Opening Night
4/27/2013 Opening Night
4/27/2013 Opening Night
4/27/2013 Opening Night
5/4/2013 Regular Show
5/4/2013 Regular Show
5/4/2013 Regular Show
5/4/2013 Regular Show
5/4/2013 Regular Show
5/4/2013 Regular Show
5/11/2013 Regular Show
5/11/2013 Regular Show
5/11/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/18/2013 Regular Show
5/25/2013 Memorial Night at the Track
5/25/2013 Memorial Night at the Track
5/25/2013 Memorial Night at the Track
5/25/2013 Memorial Night at the Track
5/25/2013 Memorial Night at the Track
5/25/2013 Memorial Night at the Track
6/1/2013 Regular Show
6/1/2013 Regular Show
6/1/2013 Regular Show
6/1/2013 Regular Show
6/1/2013 Regular Show
6/1/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/8/2013 Regular Show
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/14/2013 Summer Sizzler Qualifier 75
6/22/2013 Regular Show
6/22/2013 Regular Show
6/22/2013 Regular Show
6/22/2013 Regular Show
6/22/2013 Regular Show
6/22/2013 Regular Show
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/6/2013 Mid-Season Championships
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/13/2013 H.O.S.S Sprints Show
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/20/2013 Pat Riley Memorial
7/27/2013 Regular Show
7/27/2013 Regular Show
7/27/2013 Regular Show
7/27/2013 Regular Show
7/27/2013 Regular Show
7/27/2013 Regular Show
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/10/2013 Paul Miller Memorial
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/17/2013 Flagger Boy 50
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
8/24/2013 Regular Show
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships
9/7/2013 Season Championships