Kattcupen - 85cc -96
Season: 2007
2007-10-27 2007-10-27 2007-10-27 2007-11-24 2007-11-24 2007-12-15 2007-12-15 2008-01-26 2008-01-26 2008-02-23 2008-02-23 2008-03-15 2008-03-15
Pos No. Name Total Diff Gap A- Total B- Total C- Total A- Total B- Total A- Total B- Total A- Total B- Total A- Total B- Total A- Total B- Total
1 1053 Jonatan Jonte Löfdahl 140 0 0 25 25 x x x x 25 25 x x 25 25 x x 20 20 x x 25 25 x x 20 20 x x
2 1226 Anton Lundgren 112 28 28 20 20 x x x x 20 20 x x 22 22 x x 25 25 x x x x x x 25 25 x x
3 1029 Christoffer Spadhe 96 44 16 22 22 x x x x 19 19 x x 18 18 x x 18 18 x x x x x x 19 19 x x
4 1111 Emil Rönn 94 46 2 18 18 x x x x x x x x 15 15 x x 17 17 x x 22 22 x x 22 22 x x
5 1364 Philip Bäck 91 49 3 16 16 x x x x x x x x 20 20 x x 19 19 x x 20 20 x x 16 16 x x
6 1559 Fredrik Theorell 79 61 12 x x 7 7 x x 13 13 x x 17 17 x x 16 16 x x 19 19 x x x x 7 7
7 1145 Oliver Burenfjäll 76 64 3 15 15 x x x x 15 15 x x x x x x 15 15 x x 13 13 x x 18 18 x x
8 1159 Oscar Eliasson 63 77 13 x x 1 1 x x 14 14 x x 13 13 x x x x 12 12 x x 10 10 x x 13 13
9 1026 Rasmus Johansson 62 78 1 x x 1 1 x x x x 7 7 x x 11 11 x x 13 13 18 18 x x x x 12 12
10 1146 Robin Johnson 58 82 4 x x 8 8 x x 12 12 x x x x x x x x 11 11 16 16 x x x x 11 11
11 1003 Emil Jönsson 55 85 3 x x x x x x 22 22 x x 16 16 x x x x x x x x x x 17 17 x x
12 1444 Joakim Hilden 51 89 4 x x 6 6 x x x x x x x x 12 12 x x 5 5 14 14 x x x x 14 14
13 1188 Hampus Roxtorp 48 92 3 x x 1 1 x x x x 9 9 x x 10 10 x x 9 9 x x 11 11 x x 8 8
14 1234 Hobbe Edberg 45 95 3 x x x x 1 1 x x 5 5 x x 7 7 x x 10 10 x x 12 12 x x 10 10
15 1402 Albin Oldenburg 40 100 5 9 9 x x x x x x x x x x x x x x 14 14 17 17 x x x x x x
16 1499 Tommy Sten 37 103 3 x x 1 1 x x x x 4 4 x x 8 8 x x x x 15 15 x x x x 9 9
17 1041 Albin Oldenburg 32 108 5 x x x x x x 18 18 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x x x
18 1360 Nicolas Skoglund 28 112 4 12 12 x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 1002 Daniel Nyman 25 115 3 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15
20 1060 Emil Fallqvist 24 116 1 14 14 x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x
21 1020 Johan Leijon 24 116 0 13 13 x x x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 1156 Niklas Pettersson 22 118 2 x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x x x x x x x x x
23 1008 Ken Bengtsson 19 121 3 x x x x x x x x x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x
24 1013 William Hallner 19 121 0 11 11 x x x x x x 8 8 x x x x x x x x x x x x x x x x
25 1011 Kent Bengtsson 19 121 0 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 1621 Cail Wahlstedt 19 121 0 x x x x 1 1 x x 1 1 x x 3 3 x x 8 8 x x 6 6 x x x x
27 1147 Jesper Fälth 17 123 2 x x x x x x x x 3 3 x x 5 5 x x x x x x 9 9 x x x x
28 1045 Robin Johansson 17 123 0 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 1135 Niklas Qvarnström 17 123 0 x x x x x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 1072 Jacob Kauppi 16 124 1 x x x x 1 1 x x 2 2 x x 6 6 x x x x x x 7 7 x x x x
31 1004 Ludde Tröger 11 129 5 x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 8 8 x x x x
32 1196 Robin Eriksson 9 131 2 x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x
33 1042 Dawid Bremler 9 131 0 x x 3 3 x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x
34 1257 Michael Wolmefelt 8 132 1 x x 2 2 x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x
35 499 Tommy Sten 7 133 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x x x x x
36 1069 Robin Håkansson 7 133 0 x x 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6
37 1001 Tobias Andersson 6 134 1 x x x x 1 1 x x 1 1 x x 4 4 x x x x x x x x x x x x
38 1151 Timmy Karlsson 5 135 1 x x x x 1 1 x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x x x
39 1571 Jeff Andersson 5 135 0 x x 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 1412 Kristoffer Thorell 4 136 1 x x 4 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-11-24 Kattcupen 2
2007-11-24 Kattcupen 2
2007-12-15 Kattcupen 3
2007-12-15 Kattcupen 3
2008-01-26 Kattcupen - 4
2008-01-26 Kattcupen - 4
2008-02-23 Kattcupen - 5
2008-02-23 Kattcupen - 5
2008-03-15 Kattcupen - 6
2008-03-15 Kattcupen - 6