Kattcupen - < 11år 85cc
Season: 2007
2007-10-27 2007-10-27 2007-10-27 2007-11-24 2007-11-24 2007-12-15 2007-12-15 2008-01-26 2008-01-26 2008-02-23 2008-03-15 2008-03-15
Pos No. Name Total Diff Gap A- Total B- Total C- Total A- Total B- Total A- Total B- Total A- Total B- Total R1 R2 Total A- Total B- Total
1 1 Andy Hellman 123 0 0 20 20 x x x x 22 22 x x 15 15 x x 19 19 x x 22 0 22 25 25 x x
2 166 Simon Carlsson 122 1 1 25 25 x x x x 25 25 x x 25 25 x x 25 25 x x x x x 22 22 x x
3 229 Jonathan Fornander 99 24 23 x x 16 16 x x 19 19 x x 16 16 x x 17 17 x x 16 0 16 15 15 x x
4 141 Alexander Larsson 92 31 7 19 19 x x x x x x x x 17 17 x x 16 16 x x 20 0 20 20 20 x x
5 20 Jocke Carlsson 82 41 10 22 22 x x x x 0 0 x x 22 22 x x 13 13 x x 25 0 25 x x x x
6 170 Emil Gryme 80 43 2 x x x x x x 20 20 x x 19 19 x x 22 22 x x x x x 19 19 x x
7 3 William Andersson 74 49 6 17 17 x x x x 0 0 x x 20 20 x x 20 20 x x x x x 17 17 x x
8 43 Ludwig Franzén 74 49 0 x x 10 10 x x x x 17 17 14 14 x x 11 11 x x 15 0 15 7 7 x x
9 28 Jonas Wikblom 65 58 9 18 18 x x x x x x x x 13 13 x x 9 9 x x 11 0 11 14 14 x x
10 45 Oskar Erixon 62 61 3 x x 13 13 x x x x 15 15 x x 12 12 4 4 x x 13 0 13 5 5 x x
11 139 Emil Isaksson 53 70 9 x x x x x x x x 14 14 x x 9 9 12 12 x x 10 0 10 8 8 x x
12 360 Nicolas Skoglund 52 71 1 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 19 0 19 18 18 x x
13 555 Emelie Dahl 46 77 6 x x x x x x 18 18 x x x x x x 18 18 x x x x x 10 10 x x
14 8 Joacim Clemin 46 77 0 x x x x x x x x 16 16 x x 11 11 10 10 x x 5 0 5 4 4 x x
15 11 Victor Björkholtz 40 83 6 x x x x x x x x 10 10 x x x x 7 7 x x 12 0 12 11 11 x x
16 5 Tony Elf 39 84 1 x x x x x x x x x x x x x x 5 5 x x 18 0 18 16 16 x x
17 101 Markus Gustavsson 38 85 1 x x x x 7 7 x x x x x x 8 8 x x 2 2 9 0 9 12 12 x x
18 6 Albin Hamnäs 33 90 5 x x 15 15 x x x x x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x
19 145 Felix Harling 23 100 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 0 17 6 6 x x
20 44 Martin Karlsson 23 100 0 x x x x 4 4 x x 12 12 x x x x x x 0 0 7 0 7 x x 0 0
21 412 Kristoffer Thorell 23 100 0 x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x x x x 9 9 x x
22 403 Thom Ollman 21 102 2 x x 11 11 x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x
23 2 Christoffer Larsson 20 103 1 x x x x x x x x 11 11 x x 7 7 x x x x x x x x x 2 2
24 41 Filip Lundh 15 108 5 x x x x 6 6 x x x x x x 6 6 x x 0 0 3 0 3 x x 0 0
25 63 Adam Öhrn 14 109 1 x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 8 0 8 x x 3 3
26 558 Fabian Falgert 14 109 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x x 13 13 x x
27 34 Kim Ramsell 14 109 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 0 14 x x x x
28 70 Andreas Fors 14 109 0 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 361 Isak Sköld 13 110 1 x x x x 3 3 x x 9 9 x x x x x x 0 0 1 0 1 x x 0 0
30 102 Emil Boberg 13 110 0 x x x x x x x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x
31 25 Olle Johansson 12 111 1 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 67 Emil Svensson 9 114 3 x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 1196 Robin Eriksson 8 115 1 x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x x x x x x
34 7 Jonathan Kempe 6 117 2 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 6 0 6 x x 0 0
35 1007 Ludvig Norén 6 117 0 x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x x
36 406 Adam Lennell 5 118 1 x x x x 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 29 Lucas Appel 4 119 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 4 0 4 x x 0 0
38 1007 Ludvig Norén 2 121 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 0 2 x x 0 0
39 196 Robin Eriksson 1 122 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1
40 57 Simon Larsson 1 122 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 0 1 x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-10-27 Kattcupen 1
2007-11-24 Kattcupen 2
2007-11-24 Kattcupen 2
2007-12-15 Kattcupen 3
2007-12-15 Kattcupen 3
2008-01-26 Kattcupen - 4
2008-01-26 Kattcupen - 4
2008-02-23 Kattcupen - 5
2008-03-15 Kattcupen - 6
2008-03-15 Kattcupen - 6