Wild Desert Mod Prod Series
Season: 2012/13
27/10/2012 3/11/2012 24/11/2012 9/02/2013
Pos No. Name Total Diff Gap H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 ASD BSD BM AM Total H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 CM BM AM Total H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 BM ASD AM Total H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 Dsh BM AM Total
1 SB42 Gavin Fletcher 359 0 0 x 10 x x 28 x x x x x x x 38 x 10 x x x 36 x x x x x x 36 82 36 x x 36 x x x 28 x x x 3 103 36 x x x 36 x x x x 28 x x 0 x 36 136
2 G11 Gavin Lorensen 356 3 3 x x 28 x x x 36 x x x x x 64 x 36 x x x x x 36 x x x x 23 95 x 23 x 23 x x 28 x x x x 23 97 23 x x x 28 x x x 36 x x x 0 x 13 100
3 BB7 Todd Doyle 275 84 81 28 x x x x x 28 x x x x x 56 x x x 36 x x 36 x x x x x 6 78 x x 36 28 x x 6 x x x x 17 87 x x x 17 x x 13 x x x x 23 x x 1 54
4 B42 Mark Ferguson 241 118 34 x 36 x x x 36 x x x x x x 72 x x x x 36 x x x 28 x x x 1 65 x x 10 8 x x x x 8 x x x 26 x 36 x x 13 x x x x x x 28 0 x 1 78
5 SC22 Shannon Blackburn 216 143 25 x x x 6 13 x x x x x x x 19 x x 23 x x x x 13 x x x x 8 44 x x 13 x x 17 x 36 x x x 13 79 x x 28 x x x 23 x x x 23 x 0 x x 74
6 SB6 Brad Stein 206 153 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 x 28 x x x x x 10 66 x x 17 x x 23 x 13 x x x 8 61 28 x x x x x 28 x x x x 13 x x 10 79
7 L3 Greg Worling 194 165 12 x x x 13 8 x x x x x x x 21 x x 28 x x x x x 36 x x x 1 65 x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x x x 36 x x x 36 0 x 23 108
8 N1 Aidan Raymont 183 176 11 36 x x x x x x 36 x x x x 72 x x x 28 x x x x x x x x x 28 x x x x x x x x x x x x x 4 x x x 23 x x x x x 28 x x x 28 83
9 CR178 Peter Gray 174 185 9 x x x 10 x 23 x x x x x x 33 23 x x x x x x 10 x x x 0 5 38 23 x x 13 x x x x 28 x x 10 74 x 8 x x 17 x x x x 4 x x x x x 29
10 C94 Darren White 156 203 18 x x x 28 x x x x x x x x 28 36 x x x x x x x x 17 x x x 53 x x x x x x x x x x x x x 10 x x x x x x 28 x x 36 x 0 x 1 75
11 SB46 Steven Zahl 153 206 3 x x x x x x x x x x x x x x 13 x x x x x 17 x x x 0 x 30 x x 28 10 x x x 17 x x x 1 56 x x x 28 x x x 23 x x x 8 x x 8 67
12 L36 David Jacobi 152 207 1 x x 36 x x x x 17 x x x x 53 x x x 10 x x x x x x x 0 x 10 17 x x x x 28 x x 17 x x x 62 x 17 x x x 10 x x x x x x x 0 DQ 27
13 CR73 Lee Volk 136 223 16 x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x x x x 23 x x x 1 41 x 28 x x x 13 x x 13 x x x 54 x x x 10 x 13 x x x 17 x x x x 1 41
14 L58 Steven Downes 133 226 3 x 28 x x x x 23 x x x x x 51 x x x 4 x x x 5 x x x x x 9 x x x x x x x x x x x x x x 23 x x x 36 x x x 13 x x x x 1 73
15 SB89 TJ Horne 124 235 9 x 17 x x x 13 x x x x x x 30 13 x x x x x 13 x x x x 0 1 27 5 x x 17 x x 8 x x x x 2 32 5 x x x 6 x x x 23 x x x x 1 x 35
16 CR8 Rodney Pammenter 123 236 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 x x x x 36 23 x x x x 36 123 x x x x x x x x x x x x x x x x
17 G5 Brett Baxter 117 242 6 x x x 36 x x x 28 x x x x 64 x x x 23 x 28 x x x x x x 2 53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 CR32 Nathan MacDonald 113 246 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x 36 x 36 x x x x 28 113 x x x x x x x x x x x x x x x x
19 L15 Quintin Clarke 112 247 1 x 8 x x x x x 0 x x x x 8 x 8 x x x x x x x 36 x x 1 45 x x x x x x x x x x x x x x 28 x x x 17 x x x 10 x x x x 4 59
20 L81 Noel Clarke 109 250 3 x 23 x x x 17 x x x x x x 40 28 x x x x x x x x 28 x x 13 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 L22 Jason Jolley 101 258 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36 x x 36 x 28 x x x 0 x 1 101
22 G16 Bradley Jennings 101 258 0 8 x x x 6 x x x x x x x 14 x x x 8 x 10 x x x x x 0 x 18 13 x x x x 10 x 23 x x x 1 47 x x 4 x x x x x 17 x x x x 0 1 22
23 G29 Jessica Raymont 100 259 1 13 x x x 36 x x x x x x x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 x x x x 13 x x 13 x x x 2 51
24 SC92 Jaymee Budgen 100 259 0 x x x 23 x x x x x x x x 23 17 x x x x x x x x x x x x 17 x x x x 28 x x x x x x x 28 x x 8 x x x 17 x x x x 6 x 1 x 32
25 G25 Mark Raymont 93 266 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x x x 23 x x x 36 x x 0 x 17 93
26 G25 Scott Raymont 93 266 0 17 x x x x x x 23 x x x x 40 x x 36 x x x 17 x x x x x x 53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 C0 Jeremy Beer 90 269 3 x x x 8 x x x 13 x x x x 21 x x x x 17 13 x x x x x 0 3 33 x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x 8 x x x x x 17 x 0 3 36
28 CR33 Darren Ciesiolka 86 273 4 x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x x x 23 x 0 x 31 x 8 x x x 8 13 x x x x 5 34 13 x x x x x x 8 x x x x x x x 21
29 G4 Glenn Pagel 83 276 3 23 x x x 23 x x x x x x x 46 x x x 13 x x 23 x x x x 0 1 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 CR12 Luke Hollyman 74 285 9 x x 17 x 17 x x x x x x x 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 x x x 10 x 6 x x x x 1 40
31 M8 Brody Thomsen 71 288 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36 x x x x 17 x x 17 x x x 1 71
32 BB81 Dennis Shallcross 68 291 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x 23 x x x x x x 28 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 T15 Brett Barron 67 292 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x 13 x x x 36 x x 1 67 x x x x x x x x x x x x x x x x
34 MK23 Jeff Smith 64 295 3 x 13 x x x x x 10 x x x x 23 x x 10 x x x x x x 10 x 0 1 21 x 10 x x 10 x x x x x x x 20 x x x x x x x x x x x x x x x x
35 SB44 Ashley Barron 62 297 2 x x x x x x x x x x x x x x 17 x x x x x 28 x x x x 17 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 G22 Tegan Jennings 59 300 3 x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x x 10 x x x x 0 x 16 x x 8 x x 6 10 x x x x 1 25 x 6 x x x 6 x x x 5 x x x 1 x 18
37 SB31 Travis Barron 57 302 2 x x 23 x x 28 x x x x x x 51 x 6 x x x x x x x x x x x 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 C32 Trent Humphreys 57 302 0 x x x 17 x x x x x x x x 17 x 5 x x x x x 6 x x x x x 11 x x x x x x x x x x x x x 6 x x x 8 x x x x x 10 x x 0 5 29
39 SB14 Brad Scorgie 56 303 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x x x 23 x 17 x x x x 6 56 x x x x x x x x x x x x x x x x
40 CR45 Brett Paynter 55 304 1 x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x x x 13 x 0 x 21 x x 6 x 17 x x 10 x x x 1 34 x x x x x x x x x x x x x x x x
41 SB31 Darren Baldwin 51 308 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 36 x x 5 x x x 10 x x x 51 x x x x x x x x x x x x x x x x
42 BB2 Allan Nash 51 308 0 x x 13 x x x 17 x x x x x 30 x x x x 13 8 x x x x x 0 x 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 L37 Warren Dhu 50 309 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x 8 x x x 0 x 16 x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x x x 6 x x x 10 x 1 x 34
44 CR20 Andrew Harper 49 310 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x x 10 x x x x 23 x x x x 6 49
45 L14 Matt Egan 47 312 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x x 28 x x x x x 5 x x 1 47
46 CR23 Robert Trapp 46 313 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x 8 x x x 23 x x 4 41 x x x 5 x x x x x x x x x x x 5
47 G77 Neil Keldoulis 45 314 1 x x x x 10 x x x x x x x 10 x x 6 x x x x x x x x x x 6 x x 23 x 6 x x x x x x x 29 x x x x x x x x x x x x x x x x
48 SC24 Joel Thomas 41 318 4 x x x x x x x x x x x x x x 23 x x x 17 x x x x x x 1 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 C69 Russell Harris 38 321 3 x x x x x x x x x x x x x x 28 x x x x x x 10 x x x x 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 SB10 Stephen Geritz 37 322 1 x x x x x x x x x x x x x 10 x x x x x x 23 x x x 0 4 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 C40 Alan Jones 32 327 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x 10 x x x 8 x x 1 x 32
52 BB35 Bevan Collins 31 328 1 x x x x x x x x x x x x x x x 13 x x x x x 17 x x 0 1 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 SB88x Michelle Barbeler 29 330 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 6 x x x x x 0 x 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 L58 Jai Stephenson 24 335 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x x 5 x x x 8 x x x 1 x 24
55 MK58 Steven Janson 23 336 1 10 x x x x x 13 x x x x x 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 C76 Wayne Fischer 22 337 1 x x 10 x x x x x x x x x 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x 4 x x x x x x x x x x 12
57 L47 Steven Quirk 20 339 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x 8 x x x 6 x x x x 20
58 CR18 Ian Galvin 19 340 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x 13 x x x x 1 x 19
59 SB9 Neil Klein 19 340 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x x 13 x x 0 x 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 C25 Lucas Gibson 18 341 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 x 8 x x x x 0 x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 SB51 Chris Hams 13 346 5 x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x 8 x x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 CR38 Darryl Peardon 13 346 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x x x 5 x x x x x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x x
63 CR777 Shane Dennis 12 347 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 x x x 6 x x x x x x x x 12
64 L24 Gerry Flood 10 349 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x 5 x x x x x x x x x x 10
65 CR53 Alan Murphy 5 354 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 x x x x x 5 x x x x x x x 5
66 SB88 Nathan Barbeler 5 354 0 x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 SB888 David Barbeler 5 354 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
27/10/2012 Gympie 27.10.12
3/11/2012 Kingaroy 03.11.12
24/11/2012 Roma - 24.11.12
9/02/2013 Lismore - 09.02.13