07/08 WINTER SPRINT - ROTAX 177
Season: 2007/08
28/10/2007 30/12/2007 30/12/2007 27/01/2008 24/02/2008
Pos No. Name Total Drop Diff Gap R1 R2 R3 R4 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total R1 R2 Total
1 132 John Cooke 220 0 0 0 0 25 50 0 75 x x x x x x 22 50 72 23 50 73
2 17 Jay Fairbrass 218 0 2 2 x x x x x 25 50 75 25 50 75 25 43 68 x x x
3 188 Neil Churchill 134 0 86 84 x x x x x 22 45 67 22 45 67 x x x x x x
4 75 Roland Stanley 133 0 87 1 x x x x x x x x x x x 23 45 68 22 43 65
5 33 Gary Coombes 132 0 88 1 x x x x x 23 43 66 23 43 66 x x x x x x
6 168 Shaun Bridgewater 70 0 150 62 x x x x x x x x x x x x x x 25 45 70
7 71 Adrian Clewley 68 0 152 2 x 23 45 x 68 x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
28/10/2007 07/08 Winter Sprint Champs R1
30/12/2007 07 Winter Sprint Champs R3
30/12/2007 07 Winter Sprint Champs R3
27/01/2008 07/08 Winter Sprint Champs R4
24/02/2008 07/08 Winter Sprint Champs R5