WV Avanti - Wintercompetitie 2013 - A
Seizoen: 2013
30-12-2012 6-1-2013 13-1-2013 27-1-2013 3-2-2013 10-2-2013 17-2-2013
Pos Nr. Naam Totaal Wegstrepen Verschil Gat W1 Totaal W2 Totaal W3 Totaal W4 Totaal W5 Totaal W6 Totaal W6 Totaal
1 12 Thijs Bon 126,2 11 0 0 18 18 18 18 18 18 40,2 40,2 11 11 19 19 13 13
2 10 Shane ter Hennepe 92 0 34,2 34,2 10 10 13 13 8 8 38 38 6 6 x x 17 17
3 1 Ronald Hoogeveen 79 6 47,2 13 11 11 10 10 7 7 36 36 6 6 9 9 6 6
4 25 Sjors Handgraaf 64,1 0 62,1 14,9 x x x x 13 13 x x 13 13 18 18 20,1 20,1
5 18 Peter van der Star 56,1 0 70,1 8 16 16 x x 20,1 20,1 x x DNF 5 15 15 x x
6 11 Johan Boerefijn 56 0 70,2 0,1 15 15 14 14 10 10 x x x x 11 11 6 6
7 11 Johan Berk 54 0 72,2 2 x x x x 12 12 x x 14 14 10 10 18 18
8 17 Rob Disseldorp 53 0 73,2 1 x x 17 17 19 19 x x 17 17 x x x x
9 12 Norbert de Wit 52,1 0 74,1 0,9 x x 11 11 9 9 x x 6 6 20,1 20,1 6 6
10 10 Robert Heemskerk 51 0 75,2 1,1 DNF 5 x x 15 15 x x 6 6 14 14 11 11
11 25 Rob van der Niet 50,1 0 76,1 0,9 14 14 20,1 20,1 x x x x 16 16 x x x x
12 11 Roeland Dijkshoorn 38 0 88,2 12,1 x x 19 19 x x x x 19 19 x x x x
13 14 Jaco van Utrecht 38 0 88,2 0 9 9 8 8 6 6 x x 6 6 x x 9 9
14 10 Justin Plijter 38 0 88,2 0 x x 15 15 17 17 x x 6 6 x x x x
15 13 Ton van Duyvenbode 38 0 88,2 0 17 17 9 9 x x x x 6 6 x x 6 6
16 10 Koen de Leeuw 37 0 89,2 1 13 13 x x x x x x 6 6 12 12 6 6
17 18 Joost Tetteroo 35 0 91,2 2 19 19 16 16 x x x x x x x x x x
18 1 Roy van Kempen 30 0 96,2 5 6 6 6 6 6 6 x x 6 6 x x 6 6
19 12 Jeremy Noya 29 0 97,2 1 12 12 12 12 DNF 5 x x x x x x x x
20 22 Jurgen van Diemen 25,1 0 101,1 3,9 20,1 20,1 x x x x x x DNF 5 x x x x
21 1 Maurice de Jong 25 0 101,2 0,1 7 7 6 6 x x x x 6 6 x x 6 6
22 20 Stephen de Vries 22 0 104,2 3 DNF 5 6 6 6 6 x x DNF 5 x x x x
23 19 Norbert van der Straaten 22 0 104,2 0 x x x x x x x x DNF 5 17 17 x x
24 27 Jan-Willem van Soest 22 0 104,2 0 x x x x 16 16 x x 6 6 x x x x
25 8 Tom Bal 20,1 0 106,1 1,9 x x x x x x x x 20,1 20,1 x x x x
26 14 Marcel van den Berg 20 0 106,2 0,1 x x DNF 5 x x x x DNF 5 DNF 5 DNF 5
27 24 Selmar Pigge 20 0 106,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x 15 15
28 26 Peter van Dijk 19 0 107,2 1 x x x x x x x x x x x x 19 19
29 24 Jesper Rietbroek 19 0 107,2 0 x x x x 14 14 x x DNF 5 x x x x
30 18 Klaas van Uden 19 0 107,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x 14 14
31 39 Jordy Buskermolen 18 0 108,2 1 x x x x x x x x 18 18 x x x x
32 2 Frits Engelage 18 0 108,2 0 6 6 6 6 6 6 x x x x x x x x
33 9 Tom Peeters 18 0 108,2 0 6 6 6 6 6 6 x x x x x x x x
34 32 Roy Rotteveel 18 0 108,2 0 x x x x x x x x 12 12 x x 6 6
35 2 Gerard Kootstra 17 0 109,2 1 6 6 6 6 x x x x x x x x DNF 5
36 15 Eus Hoogenboom 17 0 109,2 0 x x 6 6 DNF 5 x x x x x x 6 6
37 18 Bryan Sepers 16 0 110,2 1 x x x x x x x x DNF 5 6 6 DNF 5
38 30 Twan van der Sijs 16 0 110,2 0 x x x x 11 11 x x DNF 5 x x x x
39 20 Harm Bronkhorst 16 0 110,2 0 x x x x x x x x x x x x 16 16
40 5 Rutger Schellevis 16 0 110,2 0 x x x x x x x x x x 16 16 x x
41 3 Marvin Steenbergen 16 0 110,2 0 DNF 5 DNF 5 x x x x x x x x 6 6
42 25 Erik van Lakerveld 15 0 111,2 1 x x x x x x x x 15 15 x x x x
43 1 Glenn van Nierop 15 0 111,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x 10 10
44 20 Boudewijn de Graaff 13 0 113,2 2 x x x x x x x x x x 13 13 x x
45 26 Robbert van Andel 13 0 113,2 0 x x x x DNF 5 x x 8 8 x x x x
46 14 Aafke Eshuis 13 0 113,2 0 x x 6 6 x x x x x x 7 7 x x
47 12 Rob Tamerus 12 0 114,2 1 x x x x x x x x x x x x 12 12
48 11 Tim de Koning 12 0 114,2 0 x x 6 6 6 6 x x x x x x x x
49 13 René van Krimpen 11 0 115,2 1 x x x x 6 6 x x x x DNF 5 x x
50 15 Natalie van Gogh 11 0 115,2 0 x x 6 6 x x x x x x DNF 5 x x
51 28 Lex Ligtenberg 11 0 115,2 0 x x x x 6 6 x x DNF 5 x x x x
52 14 Stefan van Klink 11 0 115,2 0 6 6 DNF 5 x x x x x x x x x x
53 15 Coen Onderwater 11 0 115,2 0 x x x x DNF 5 x x 6 6 x x x x
54 13 Niels Clemens 11 0 115,2 0 x x x x DNF 5 x x 6 6 x x x x
55 5 Axel Post 11 0 115,2 0 DNF 5 x x x x x x 6 6 x x x x
56 34 Roy Dofferhoff 10 0 116,2 1 x x x x x x x x 10 10 x x x x
57 14 Martijn Admiraal 9 0 117,2 1 x x x x x x x x 9 9 x x x x
58 5 Joris Zandbergen 8 0 118,2 1 x x x x x x x x x x x x 8 8
59 8 Pascal Verheijen 8 0 118,2 0 x x x x x x x x x x 8 8 x x
60 23 Marcel Janzing 8 0 118,2 0 8 8 x x x x x x x x x x x x
61 28 Sven Tuit 7 0 119,2 1 x x x x x x x x x x x x 7 7
62 2 Milan van den Ende 7 0 119,2 0 x x x x x x x x 7 7 x x x x
63 23 Camiel Lok 7 0 119,2 0 x x 7 7 x x x x x x x x x x
64 11 Bo-dylan Buuron 6 0 120,2 1 x x x x x x x x 6 6 x x x x
65 14 Maarten Kamp 6 0 120,2 0 x x x x x x x x x x x x 6 6
66 25 Vincent Wijnmaalen 6 0 120,2 0 x x x x x x x x x x x x 6 6
67 6 Bram van Berkesteijn 6 0 120,2 0 x x x x x x x x x x x x 6 6
68 19 Walter de Kok 6 0 120,2 0 x x x x x x x x x x x x 6 6
69 21 Michael McKay 6 0 120,2 0 x x x x x x x x 6 6 x x x x
70 17 Edo Boerefijn 6 0 120,2 0 x x 6 6 x x x x x x x x x x
71 13 Sjoerd Botter 5 0 121,2 1 x x x x x x x x x x DNF 5 x x
72 21 Sofie van Horik 5 0 121,2 0 x x x x x x x x x x DNF 5 x x
73 9 Danny van der Sman 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
74 22 Jeroen van der Meulen 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
75 92 Jasper van Velzen 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
76 45 Pieter Scheerens 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
77 12 Rik Houwers 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
78 38 Christiaan Koot 5 0 121,2 0 x x x x x x x x DNF 5 x x x x
79 80 Martijn Roest 5 0 121,2 0 x x x x DNF 5 x x x x x x x x
80 20 Vincent van der Kooij 5 0 121,2 0 x x x x DNF 5 x x x x x x x x
81 7 Flip Alkemade 5 0 121,2 0 x x x x DNF 5 x x x x x x x x
82 2 Etienne Kooreman 5 0 121,2 0 DNF 5 x x x x x x x x x x x x
83 13 Dion van Nierop 5 0 121,2 0 DNF 5 x x x x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats 7 weggestreept
30-12-2012 WV Avanti - Wintercompetitie 2013
6-1-2013 WV Avanti - Wintercompetitie 2013
13-1-2013 WV Avanti - Wintercompetitie 2013
27-1-2013 WV Avanti - wintercompetitie 2013
3-2-2013 WV Avanti - wintercompetitie 2013
10-2-2013 WV Avanti - wintercompetitie 2013
17-2-2013 WV Avanti - wintercompetitie 2013