Club Points - Cadet
Season: 2007
20/01/2007 24/02/2007 6/05/2007 27/05/2007 15/07/2007 5/08/2007 16/09/2007 6/10/2007 26/08/2007
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total He Total
1 28 Tim Price 91 0 0 12 12 9 9 x x 15 15 15 15 10 10 x x 15 15 15 15
2 88 Hamish Buchanan 69 22 22 x x x x 15 15 12 12 15 15 x x 15 15 12 12 x x
3 6 Braydon Shuttleworth 41 50 28 x x x x x x x x 10 10 9 9 x x 10 10 12 12
4 89 Corey Boath 27 64 14 15 15 12 12 x x x x x x x x x x x x x x
5 17 Liam Young 25 66 2 x x 10 10 x x x x x x 15 15 x x x x x x
6 97 Alex Fraser 15 76 10 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x
7 7 Douglas Pealing 12 79 3 x x x x x x x x x x 12 12 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
20/01/2007 Twilight Series Round One
24/02/2007 Twilight Series Round Two
6/05/2007 Club Day
27/05/2007 Club Day
15/07/2007 Winter Series Round 2
5/08/2007 Winter Series Round 3
16/09/2007 Club Day
6/10/2007 Club Champs - Round 2
26/08/2007 Club Champs - Round 1