Street Stocks
Season: 2012
5/4/2012 5/4/2012 5/4/2012 5/11/2012 5/11/2012 5/11/2012 5/18/2012 5/18/2012 5/18/2012 5/25/2012 5/25/2012 6/8/2012 6/8/2012 6/8/2012 6/8/2012 6/15/2012 6/15/2012 6/15/2012 6/22/2012 6/22/2012 6/22/2012 6/29/2012 6/29/2012 6/29/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/13/2012 7/13/2012 7/13/2012 7/20/2012 7/20/2012 7/20/2012 7/27/2012 7/27/2012 7/27/2012 8/3/2012 8/3/2012 8/3/2012 8/17/2012 8/17/2012 8/17/2012 8/24/2012 8/24/2012 8/24/2012 8/31/2012 8/31/2012 8/31/2012 9/7/2012 9/7/2012 9/7/2012
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Ma Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Fe Total
1 80 Tommy Fox 1109 0 0 x x 15 15 45 45 10 10 x x 45 45 x x 20 20 45 45 15 15 x x 37 37 8 8 x x 34 34 x x 25 25 50 50 25 25 x x 45 45 25 25 x x 50 50 25 25 50 50 20 20 x x 50 50 x x 25 25 50 50 x x 20 20 40 40 x x 15 15 45 45 25 25 x x 50 50 x x 25 25 40 40 25 25 x x 45 45 20 20 x x 45 45
2 24 Ryan Blood 817 292 292 x x 6 6 22 22 x x 20 20 20 20 20 20 x x 31 31 x x 25 25 34 34 x x 15 15 31 31 x x 10 10 34 34 x x 15 15 24 24 20 20 x x 28 28 7 7 34 34 x x 25 25 40 40 25 25 x x 26 26 10 10 x x 34 34 10 10 x x 34 34 20 20 x x 28 28 15 15 x x 50 50 x x 20 20 31 31 x x 25 25 28 28
3 05 Ed Bolyard 801 308 16 x x 25 25 31 31 9 9 x x 24 24 8 8 x x 24 24 9 9 x x 28 28 15 15 x x 28 28 10 10 x x 31 31 8 8 x x 34 34 x x 8 8 31 31 8 8 45 45 10 10 x x 45 45 10 10 x x 45 45 15 15 x x 28 28 25 25 x x 40 40 x x 15 15 37 37 10 10 x x 31 31 10 10 x x 34 34 x x 20 20 50 50
4 RT8 Joe Rohrer 779 330 22 15 15 x x 28 28 25 25 x x 50 50 x x 9 9 26 26 10 10 x x 45 45 x x 25 25 50 50 25 25 x x 24 24 9 9 x x 31 31 10 10 x x 22 22 9 9 31 31 15 15 x x 17 17 20 20 x x 28 28 x x 25 25 37 37 9 9 x x 0 0 10 10 x x 40 40 20 20 x x 34 34 9 9 x x 22 22 15 15 x x 34 34
5 11D Tim Deutsch 592 517 187 9 9 x x 18 18 x x 8 8 31 31 x x x x x x x x x x x x 25 25 x x 37 37 x x 15 15 45 45 x x 20 20 18 18 x x 9 9 37 37 20 20 40 40 x x x x x x x x 15 15 40 40 20 20 x x 45 45 x x 20 20 50 50 x x 9 9 0 0 9 9 x x 0 0 x x x x x x x x 15 15 37 37
6 44 Rusty Wheeler 585 524 7 20 20 x x 50 50 x x 7 7 0 0 x x x x x x 25 25 x x 18 18 10 10 x x 26 26 x x x x x x 7 7 x x 26 26 x x 25 25 18 18 x x x x x x 6 6 0 0 x x x x x x 25 25 x x 50 50 x x 25 25 37 37 x x x x x x 25 25 x x 45 45 x x 25 25 50 50 25 25 x x 40 40
7 2 Rush Firestone 493 616 92 8 8 x x 0 0 x x 25 25 15 15 x x 15 15 37 37 x x 20 20 50 50 x x 9 9 22 22 15 15 x x 37 37 x x 25 25 20 20 x x 10 10 45 45 10 10 22 22 x x 20 20 31 31 x x 20 20 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 224 Shawn Fawcett 471 638 22 6 6 x x 0 0 x x 15 15 34 34 x x 10 10 28 28 7 7 x x 20 20 x x 0 0 16 16 x x x x x x x x 9 9 22 22 x x 20 20 20 20 6 6 37 37 9 9 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 28 28 x x 25 25 31 31 x x 20 20 37 37 x x x x x x 10 10 x x 31 31
9 9x Paul Schreckengost 415 694 56 25 25 x x 40 40 15 15 x x 37 37 25 25 x x 50 50 20 20 x x 40 40 x x 10 10 45 45 x x 20 20 40 40 20 20 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 71 Art Gilchrist 408 701 7 x x x x x x 5 5 x x 22 22 10 10 x x 22 22 8 8 x x 26 26 x x 7 7 14 14 x x x x x x x x 8 8 0 0 7 7 x x 24 24 5 5 28 28 x x 10 10 28 28 x x x x x x x x 9 9 24 24 x x 9 9 26 26 15 15 x x 34 34 x x x x x x x x 10 10 28 28 x x 9 9 20 20
11 21W Chris Withers 402 707 6 x x 7 7 34 34 20 20 x x 40 40 x x 25 25 40 40 x x 15 15 0 0 x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 50 50 x x 15 15 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 40 40 x x x x x x
12 57 Arthur Edwards 393 716 9 10 10 x x 26 26 x x 9 9 26 26 15 15 x x 34 34 x x 8 8 24 24 6 6 x x 18 18 x x 8 8 20 20 10 10 x x 37 37 x x 7 7 16 16 x x x x x x 9 9 26 26 x x 9 9 31 31 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 26 26
13 18K Jimmy Kennerknecht 282 827 111 x x x x x x 8 8 x x 16 16 x x x x x x x x 9 9 31 31 20 20 x x 40 40 x x x x x x x x 6 6 0 0 x x x x x x x x x x 25 25 x x 34 34 x x x x x x x x 10 10 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 37 37 x x x x x x
14 57T Jeff Wick 280 829 2 x x x x x x 5 5 x x 0 0 x x x x x x x x 6 6 17 17 x x 0 0 0 0 9 9 x x 26 26 x x 7 7 17 17 x x x x x x 5 5 26 26 x x 8 8 24 24 x x x x x x x x 8 8 20 20 x x x x x x x x 10 10 26 26 x x x x x x x x 9 9 26 26 7 7 x x 24 24
15 2H Steve Horvath 255 854 25 x x 10 10 37 37 7 7 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 15 15 7 7 x x 18 18 x x 10 10 40 40 8 8 x x 17 17 15 15 24 24 x x 5 5 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 12 Tony Hyde 139 970 116 x x 20 20 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 37 37 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 28 28 x x x x x x x x x x x x
17 89 Mark Frontera 129 980 10 x x 9 9 24 24 x x 10 10 28 28 9 9 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 3E Ron Boardman 119 990 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 22 22 9 9 x x 24 24 9 9 x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 17P John Phelps 114 995 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 45 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 01 Brent Coleman 83 1026 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 99F Gary Fisher 83 1026 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 28 28 x x x x x x 9 9 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 72 Kyle Reinwald 80 1029 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x 24 24 x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x 9 9 x x 22 22
23 02 Dave Ferringer 80 1029 0 x x x x x x 6 6 x x 13 13 x x x x x x x x 10 10 22 22 9 9 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 3 Ron Boardman 51 1058 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x 22 22 9 9 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 05K Lee Patrick 39 1070 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 24 24 x x x x x x
26 19 Dillion Kineston 38 1071 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 0 0 x x x x x x x x 9 9 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 04K Steve Keith Jr 30 1079 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 1 Alex Anderson 30 1079 0 5 5 x x 17 17 x x x x x x x x 8 8 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
29 07H Bill Banick Jr 28 1081 2 x x 8 8 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 67J Jamie Duncan 26 1083 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 18 18
31 62JR Dave Will Jr 25 1084 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 17 17
32 64 Dan lewis 24 1085 1 x x x x x x x x 6 6 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 77 Rick Sterry 22 1087 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 44S Rod Laskey 19 1090 3 x x x x x x x x 5 5 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 71W Anthony Fonzo 8 1101 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 27 Kyle Reinwalk 7 1102 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 96 Eric Paulus 7 1102 0 7 7 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/4/2012 Week 1
5/4/2012 Week 1
5/4/2012 Week 1
5/11/2012 Week 2
5/11/2012 Week 2
5/11/2012 Week 2
5/18/2012 Week 3
5/18/2012 Week 3
5/18/2012 Week 3
5/25/2012 Week 4
5/25/2012 Week 4
6/8/2012 Week 6
6/8/2012 Week 6
6/8/2012 Week 6
6/8/2012 Week 6
6/15/2012 Week 7
6/15/2012 Week 7
6/15/2012 Week 7
6/22/2012 Week 8
6/22/2012 Week 8
6/22/2012 Week 8
6/29/2012 Week 9
6/29/2012 Week 9
6/29/2012 Week 9
7/6/2012 Week 10
7/6/2012 Week 10
7/13/2012 Week 11
7/13/2012 Week 11
7/13/2012 Week 11
7/20/2012 Week 12
7/20/2012 Week 12
7/20/2012 Week 12
7/27/2012 Week 13
7/27/2012 Week 13
7/27/2012 Week 13
8/3/2012 Week 14
8/3/2012 Week 14
8/3/2012 Week 14
8/17/2012 Week 16
8/17/2012 Week 16
8/17/2012 Week 16
8/24/2012 Week 17 Clinger memorial
8/24/2012 Week 17 Clinger memorial
8/24/2012 Week 17 Clinger memorial
8/31/2012 Week 18
8/31/2012 Week 18
8/31/2012 Week 18
9/7/2012 Week 19
9/7/2012 Week 19
9/7/2012 Week 19