VORC Championship Vets Over 40
Season: 2012
31/03/2012 01/04/2012 21/04/2012 22/04/2012 19/05/2012 19/05/2012 16/06/2012 17/06/2012 11/08/2012 12/08/2012
Pos No. Name Total Diff Gap M1 Total M1 Total TST Total M1 Total CXC Total M1 Total CXC Total M1 Total M1 Total M1 Total
1 553V Lou STYLIANOU 190 0 0 22 22 22 22 6 6 25 25 22 22 W 25 20 20 12 12 11 11 25 25
2 565V Andrew BESPALOV 188 2 2 18 18 13 13 12 12 22 22 18 18 25 25 25 25 25 25 16 16 14 14
3 543V Adrian LENNOX 180 10 8 12 12 15 15 20 20 13 13 20 20 22 22 16 16 22 22 20 20 20 20
4 558V Brian DALLOW 127 63 53 W 20 18 18 16 16 16 16 12 12 20 20 11 11 14 14 0 0 x x
5 562V Ray SCOTT 122 68 5 16 16 20 20 11 11 14 14 x x x x 14 14 15 15 14 14 18 18
6 561V Tony PORTO 114 76 8 7 7 9 9 18 18 12 12 14 14 18 18 10 10 13 13 13 13 x x
7 551V Stephen MASON 101 89 13 20 20 12 12 25 25 x x x x x x 22 22 x x 22 22 x x
8 549V Tim WALSH 99 91 2 10 10 8 8 8 8 11 11 10 10 W 15 7 7 x x 15 15 15 15
9 556V Ivan STEDDAR 92 98 7 25 25 25 25 22 22 20 20 x x x x x x x x x x x x
10 550V Darren JESSETT 89 101 3 x x x x x x x x 13 13 x x 18 18 18 18 18 18 22 22
11 540V Angus BOUD 87 103 2 8 8 16 16 13 13 15 15 x x x x 15 15 20 20 x x x x
12 547V Andrew LEEHANE 80 110 7 9 9 x x 5 5 10 10 9 9 16 16 6 6 x x 12 12 13 13
13 559V Jamie ATKINSON 66 124 14 x x x x x x x x 25 25 x x x x x x 25 25 16 16
14 555V Frank GOGOL 66 124 0 W 16 11 11 14 14 x x 16 16 x x 9 9 x x x x x x
15 546V Joe ONDRUS 61 129 5 14 14 14 14 15 15 18 18 x x x x x x x x x x x x
16 567V Mark JORDAN-HILL 46 144 15 13 13 x x 10 10 x x 11 11 x x 12 12 x x x x x x
17 557V Gary CRICK 41 149 5 6 6 10 10 9 9 x x x x x x x x 16 16 x x x x
18 542V Peter LEIGH 28 162 13 x x x x x x x x 15 15 x x 13 13 x x x x x x
19 541V David SALT 26 164 2 15 15 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x
20 554V Justin GRAY 25 165 1 11 11 6 6 x x x x x x x x 8 8 x x x x x x
21 566V Anthony PATTERSON 7 183 18 x x x x 7 7 x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 3 Wonthaggi Vic
01/04/2012 VORC 2012 Rounds 4 Wonthaggi Vic
21/04/2012 VORC 2012 Rounds 5 Hedley Victoria
22/04/2012 VORC 2012 Rounds 6 Hedley Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
16/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
17/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
11/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria
12/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria