Street Stocks
Season: 2012
5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total B Total A Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total A Total Qu Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total Sl Total Sl Total Fa Total Fa Total A Total B Total
1 38c Darrel Click 824 0 0 15 15 0 0 x x x x 36 36 x x 15 15 3 3 x x x x 39 39 x x 15 15 0 0 x x x x 33 33 x x 15 15 0 0 x x x x x x x x 36 36 13 13 0 0 x x x x x x 30 30 x x 15 15 0 0 x x x x x x 32 32 x x 11 11 2 2 x x x x x x 39 39 x x 15 15 0 0 x x x x 32 32 x x 11 11 2 2 x x x x 41 41 x x 15 15 0 0 x x 45 45 15 15 0 0 x x 32 32 x x 15 15 1 1 x x x x 38 38 x x 15 15 1 1 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x 38 38 x x 14 14 0 0 x x x x 39 39 x x 11 11 x x x x 3 3 x x 41 41 x x
2 16s Travis Schlabach 776 48 48 11 11 0 0 x x x x 30 30 x x 11 11 0 0 x x x x 41 41 x x 11 11 x x 0 0 x x 38 38 x x 11 11 x x 0 0 x x x x x x 40 40 12 12 1 1 x x x x x x 37 37 x x 12 12 2 2 x x x x x x 37 37 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 40 40 x x 10 10 x x 0 0 x x 40 40 x x 14 14 0 0 x x x x 39 39 x x 14 14 0 0 x x 33 33 11 11 0 0 x x 40 40 x x 11 11 3 3 x x x x 37 37 x x 12 12 0 0 x x x x 34 34 x x 15 15 0 0 x x x x 26 26 x x 11 11 1 1 x x x x 38 38 x x 12 12 x x x x x x 0 0 30 30 x x
3 61s Jason Schlabach 762 62 14 14 14 0 0 x x x x 28 28 x x 13 13 0 0 x x x x 38 38 x x 11 11 1 1 x x x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 32 32 11 11 x x 0 0 x x x x 35 35 x x 14 14 1 1 x x x x x x 36 36 x x 13 13 0 0 x x x x x x 29 29 x x 11 11 3 3 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 35 35 x x 12 12 0 0 x x 39 39 13 13 0 0 x x 39 39 x x 14 14 0 0 x x x x 44 44 x x 13 13 0 0 x x x x 36 36 x x 11 11 1 1 x x x x 28 28 x x 13 13 0 0 x x x x 35 35 x x 13 13 x x x x 0 0 x x 39 39 x x
4 17s Bobby Schisler 684 140 78 12 12 2 2 x x x x 39 39 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 34 34 x x 11 11 2 2 x x x x x x x x 39 39 15 15 0 0 x x x x x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x x x 41 41 x x 11 11 3 3 x x x x x x 32 32 x x 12 12 2 2 x x x x 30 30 x x 13 13 0 0 x x x x 38 38 x x 13 13 0 0 x x 26 26 14 14 1 1 x x 28 28 x x 13 13 2 2 x x x x 39 39 x x 11 11 0 0 x x x x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 34 34 x x 11 11 x x x x 0 0 x x 38 38 x x
5 84p Mike Prescott 657 167 27 11 11 x x 0 0 x x 27 27 x x 11 11 x x 1 1 x x 32 32 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 12 12 0 0 x x x x x x x x 31 31 11 11 0 0 x x x x x x 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 25 25 x x 10 10 x x 2 2 x x x x 37 37 x x 11 11 0 0 x x x x 27 27 x x 10 10 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 0 0 38 38 11 11 0 0 x x 34 34 x x 11 11 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x 1 1 x x 38 38 x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 19 19 10 10 0 0 x x x x x x x x 19 19
6 32s Josh Sommers 651 173 6 11 11 3 3 x x x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x 35 35 x x 11 11 0 0 x x x x 39 39 x x 10 10 x x 1 1 x x x x x x 38 38 10 10 x x 0 0 x x x x 0 0 x x 11 11 3 3 x x x x x x 26 26 x x 11 11 1 1 x x x x x x 31 31 x x 10 10 x x 1 1 x x 35 35 x x 10 10 x x 1 1 x x 33 33 x x 11 11 3 3 x x 35 35 12 12 0 0 x x 30 30 x x 11 11 x x 0 0 x x 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x DQ 0 x x 11 11 x x 1 1 x x 33 33 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 25 25 x x
7 123l Tony Lynch 630 194 21 10 10 x x 0 0 x x 35 35 x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 3 3 x x x x 32 32 x x 11 11 1 1 x x x x x x x x 27 27 10 10 x x 0 0 x x x x 33 33 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 30 30 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 14 14 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 0 0 x x 34 34 11 11 0 0 x x 29 29 x x 11 11 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x 0 0 x x 34 34 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x x x x x 0 0 35 35 x x
8 53s Lou Stremme 598 226 32 11 11 0 0 x x x x 32 32 x x 10 10 x x 2 2 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 40 40 x x 11 11 0 0 x x x x x x x x 29 29 11 11 2 2 x x x x x x 29 29 x x 11 11 x x 2 2 x x x x 39 39 x x 15 15 0 0 x x x x x x 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x 37 37 x x 11 11 3 3 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 2 2 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 2 2 x x x x 36 36 x x 10 10 x x x x x x 2 2 29 29 x x
9 33r Stan Reid 557 267 41 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x 3 3 x x 27 27 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 15 15 x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x x x 20 20 10 10 x x 0 0 x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 37 37 x x 10 10 x x 0 0 31 31 10 10 x x 1 1 38 38 x x 10 10 x x 0 0 x x 35 35 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 0 0 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x x x x x 1 1 33 33 x x
10 29m Austin Maynard 528 296 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 11 11 11 11 0 0 x x x x x x 38 38 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 28 28 x x 11 11 0 0 x x x x 24 24 x x 12 12 0 0 x x x x 26 26 x x 11 11 1 1 x x 23 23 10 10 x x 0 0 37 37 x x 12 12 0 0 x x x x 32 32 x x 11 11 3 3 x x x x 39 39 x x 11 11 x x 3 3 x x 39 39 x x 11 11 0 0 x x x x 32 32 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 37 37 x x
11 1m Al Mauer 497 327 31 10 10 x x 2 2 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x x x x x 24 24 10 10 x x 3 3 x x x x 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 36 36 10 10 x x 0 0 35 35 x x 11 11 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 2 2 x x 35 35 x x 11 11 x x 0 0 x x 24 24 x x 10 10 x x 1 1 x x 31 31 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 28 28 x x
12 28w Floyd Wood 489 335 8 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x 28 28 x x 10 10 x x x x 2 2 x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x x x 35 35 11 11 x x 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 35 35 x x 11 11 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x 14 14 0 0 x x x x 31 31 x x 13 13 0 0 x x x x 35 35 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 21 21 x x
13 79f Bruce Furney 461 363 28 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x 18 18 10 10 x x x x 3 3 x x 17 17 10 10 x x x x x x 3 3 10 10 x x 10 10 x x x x 3 3 x x x x 16 16 10 10 x x x x x x 1 1 x x 11 11 10 10 x x x x x x 3 3 x x 12 12 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 20 20 10 10 x x 2 2 29 29 10 10 x x 2 2 x x 19 19 10 10 x x 3 3 x x 34 34 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x 10 10 2 2 x x x x x x x x 16 16
14 8r Jesse Rush 442 382 19 13 13 0 0 x x x x 0 0 x x 14 14 0 0 x x x x 37 37 x x 12 12 2 2 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x x x x x 30 30 11 11 0 0 x x x x x x 34 34 x x 11 11 0 0 x x x x x x 34 34 x x 14 14 0 0 x x x x x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 22 22 x x 10 10 x x 2 2 x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 29 29 x x 11 11 x x x x x x 0 0 27 27 x x
15 50h Eddie Hayes 428 396 14 10 10 0 0 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x x x 2 2 19 19 x x 10 10 x x x x x x 3 3 x x 19 19 10 10 x x x x x x 2 2 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x DQ 0 10 10 x x x x 2 2 x x 17 17 10 10 x x 1 1 27 27 10 10 x x 0 0 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x 3 3 31 31 x x 10 10 x x x x 3 3 x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x
16 4t Terry Elliot 406 418 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 20 20 10 10 x x x x 1 1 x x 16 16 x x 10 10 x x x x 2 2 x x x x 17 17 10 10 x x 1 1 x x x x 27 27 x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x 0 0 10 10 x x x x 1 1 x x 0 0 10 10 x x 0 0 32 32 10 10 x x 0 0 31 31 x x 10 10 x x 1 1 x x 30 30 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x 12 12 10 10 1 1 x x x x x x x x 9 9
17 6d Doug Chilcutt 363 461 43 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x x x x x 0 0 13 13 x x 10 10 x x x x x x 2 2 x x 10 10 10 10 x x x x 1 1 x x x x 12 12 10 10 x x x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x 3 3 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 3 3 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 1 1 x x 16 16 10 10 0 0 x x x x x x x x 7 7
18 77d James Double 352 472 11 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x 2 2 x x 35 35 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 18 18 x x 10 10 x x x x 1 1 x x x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x x x 14 14 10 10 x x x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 19 19 10 10 x x 0 0 25 25 10 10 x x 3 3 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 14p Nick Pressler 339 485 13 10 10 x x 0 0 x x 37 37 x x 12 12 1 1 x x x x 34 34 x x 13 13 0 0 x x x x 28 28 x x 13 13 3 3 x x x x x x x x 34 34 14 14 0 0 x x x x x x 39 39 x x 13 13 0 0 x x x x x x 33 33 x x 12 12 0 0 x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 13m Mike Miller 317 507 22 11 11 1 1 x x x x 34 34 x x 10 10 x x x x 1 1 x x 19 19 11 11 x x 0 0 x x 36 36 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 14 14 10 10 x x 0 0 x x x x 29 29 x x 10 10 x x x x 1 1 x x x x 16 16 13 13 0 0 x x x x 25 25 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 3 3 x x x x x x x x 13 13
21 7d JD Dennis 311 513 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x x x 1 1 9 9 x x 10 10 x x x x x x 1 1 x x 15 15 10 10 x x x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x x x 1 1 x x 19 19 10 10 x x x x 1 1 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x 0 0 28 28 10 10 x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 2 2 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x x x
22 125f Scott Frost 308 516 3 x x x x x x x x x x x x 11 11 2 2 x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 37 37 10 10 x x 2 2 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 13 13 14 14 0 0 x x x x 34 34 x x 15 15 0 0 x x x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 2 2 x x x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 02s Sie Sharp 304 520 4 10 10 x x 3 3 x x 40 40 x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 1 1 x x 25 25 x x 10 10 x x 2 2 x x x x x x 28 28 10 10 x x 0 0 x x x x 28 28 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 35 35 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 25b Michael Bess 297 527 7 10 10 x x x x 2 2 x x 14 14 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 23 23 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x 11 11 2 2 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 0 0
25 01m Jacob Maynard 291 533 6 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 14 14 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 x x 10 10 x x 1 1 x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 34 34 x x 10 10 x x 2 2 x x 39 39 x x 11 11 1 1 x x x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x
26 64k Corey Kiser 242 582 49 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x x x x x 0 0 x x 8 8 10 10 x x x x 0 0 x x x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 21 21 10 10 x x 0 0 0 0 x x 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x 11 11 x x 0 0 x x 30 30 x x 11 11 x x 0 0 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x 8 8
27 18b Billy Rumbaugh 234 590 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x 0 0 10 10 x x x x 3 3 x x 6 6 x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 2 2 x x x x 8 8 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 11 11 x x x x x x 24 24 x x 11 11 0 0 x x 22 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 22 22 x x
28 8z Zach Rush 212 612 22 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 7 7 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 7 7 10 10 x x x x x x 3 3 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 0 0 x x x x x x x x 4 4
29 14s Rob Smith 211 613 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x x x x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x x x 27 27 x x 11 11 0 0 x x x x 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 2 2 x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 5s Jason Shepard 210 614 1 10 10 x x 0 0 x x x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 1 1 x x x x 33 33 x x 11 11 1 1 x x x x 23 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 54h Randy Huffman 190 634 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 27 27 x x 10 10 x x 3 3 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 5 5
32 6c Dave Coleman 188 636 2 11 11 x x 1 1 x x 33 33 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 14 14 0 0 x x x x 31 31 x x 11 11 0 0 x x x x x x x x 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
33 18s Gene Stanley 123 701 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 4 4 x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 2 2 x x 10 10 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x
34 02m Melissa Stemes 119 705 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 24 24 10 10 x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x 2 2 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 6s Bobby Stremme 99 725 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 3 3 x x x x 37 37 x x 11 11 x x x x x x 0 0 36 36 x x
36 7g Mike Garver 90 734 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 40 40 x x 14 14 x x x x x x 0 0 26 26 x x
37 12g Kevin Gunkel 82 742 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 26 26 11 11 3 3 x x x x x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 9s Rodney Spencer 73 751 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x x x x x 3 3 23 23 x x
39 89m Doug Hanna JR 71 753 2 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 12 12
40 25s Cam Schoeck 71 753 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 8 8 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 8 8 10 10 x x x x x x 0 0 x x 9 9 10 10 x x x x 0 0 x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 36s Cindy Stremme 60 764 11 x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 18
42 90i James Irish 59 765 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x
43 51 Josh Highbaugh 55 769 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x 0 0 34 34 10 10
44 17c Rob Chalk 49 775 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 2 2 x x 37 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 80h John Harper 49 775 0 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 50b Brandon Barcus 48 776 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 15 15
47 58 Ron Maynard 46 778 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x x x x 0 0 x x 31 31 x x
48 89b Brandon Miller 44 780 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x x x 0 0 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 11r Drew Rosenberry 43 781 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 0 0 x x x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x
50 93 Bill Klotz 42 782 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 32 32 x x
51 82d Aric Dewees 39 785 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
52 71b David Bice 39 785 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 2 2 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 88s Jeff Shelmadine 39 785 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
54 5m Andrew Meade 38 786 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 52s Matt Sparks 37 787 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 2 2 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x x x
56 55m Duane Matix 36 788 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
57 14m Brandon Maynard 35 789 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x x x 0 0 x x 24 24 x x
58 121 Mark Miller 30 794 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x 20 20
59 82h Aric Dewees 30 794 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x x x x x 17 17
60 34j Mike Johnson 26 798 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 16 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 22p Chad Pontius 25 799 1 10 10 x x x x 3 3 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 52m Bobby McDonald 25 799 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x x x x x 14 14
63 01t Jason Thompson 20 804 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x x x 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 22s Harley Stanley 20 804 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x
65 98a Burney Arnett 18 806 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 2 2 x x x x x x 6 6
66 68e Steve Emmans 13 811 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 3 3
67 46 Jake Coffin 11 813 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 11 11
68 89s Jeff Stetler 11 813 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x x x x x 1 1
69 36n Nick Stremme 10 814 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x x x
70 22 Harley Stanley 2 822 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 2 2
71 18r Billy Rumbaugh 0 824 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 94 Dave Watson 0 824 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x 0 0
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout