Mini Stocks
Season: 2012
5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/12/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 5/26/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/9/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/23/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 6/30/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/7/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/14/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/21/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/11/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/18/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total He Total He Total He Total A Total B Total Qu Total Fa Total Fa Total Sl Total A Total B Total
1 69f Eric Fraizer 823 0 0 15 15 3 3 x x x x 45 45 x x 15 15 2 2 x x x x x x 39 39 x x 15 15 3 3 x x x x x x 37 37 x x 15 15 0 0 x x x x 45 45 x x 14 14 0 0 x x x x x x 44 44 x x 15 15 3 3 x x x x 45 45 x x 15 15 0 0 x x x x 45 45 x x 12 12 1 1 x x x x 39 39 x x 13 13 2 2 x x x x x x 43 43 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x 0 0 x x 11 11 3 3 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 41 41 x x 12 12 3 3 x x x x 34 34 x x 12 12 x x 2 2 x x 26 26 x x
2 37d Josh Dunnuck 779 44 44 14 14 1 1 x x x x 34 34 x x 14 14 0 0 x x x x x x 44 44 x x 14 14 1 1 x x x x x x 39 39 x x 14 14 0 0 x x x x 24 24 x x 15 15 0 0 x x x x x x 25 25 x x 14 14 1 1 x x x x 39 39 x x 12 12 2 2 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x 33 33 x x 15 15 0 0 x x x x x x 36 36 x x 15 15 2 2 x x x x 45 45 x x 15 15 0 0 x x x x 33 33 x x 10 10 0 0 x x x x 34 34 x x 12 12 2 2 x x x x 39 39 x x 14 14 1 1 x x x x 26 26 x x 15 15 0 0 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 27 27 x x
3 521l Bobby Laughter 767 56 12 10 10 x x 3 3 x x 36 36 x x 13 13 0 0 x x x x x x 25 25 x x 11 11 0 0 x x x x x x 26 26 x x 11 11 0 0 x x x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x x x 37 37 x x 13 13 0 0 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x 38 38 x x 15 15 0 0 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x x x 38 38 x x 13 13 0 0 x x x x 33 33 x x 12 12 0 0 x x x x 35 35 x x 15 15 0 0 x x x x 38 38 x x 14 14 0 0 x x x x 37 37 x x 13 13 0 0 x x x x 37 37 x x 14 14 0 0 x x x x 39 39 x x 14 14 x x 1 1 x x 25 25 x x
4 34h Mark Hughes 755 68 12 13 13 0 0 x x x x 29 29 x x 11 11 0 0 x x x x x x 38 38 x x 13 13 0 0 x x x x x x 35 35 x x 13 13 0 0 x x x x 39 39 x x 13 13 0 0 x x x x x x 28 28 x x 10 10 0 0 x x x x 33 33 x x 10 10 x x 0 0 x x 39 39 x x 11 11 0 0 x x x x 35 35 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 39 39 x x 11 11 0 0 x x x x 37 37 x x 11 11 3 3 x x x x 36 36 x x 12 12 0 0 x x x x 32 32 x x 11 11 0 0 x x x x 34 34 x x 11 11 x x 0 0 x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x 35 35 x x 11 11 x x 3 3 x x 40 40 x x
5 4j Josh Elliot 690 133 65 10 10 x x 2 2 x x 35 35 x x 11 11 x x 3 3 x x x x 34 34 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 33 33 x x 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 3 3 x x 38 38 x x 11 11 3 3 x x x x x x 28 28 x x 10 10 x x 1 1 x x 26 26 x x 10 10 x x 0 0 x x 37 37 x x 11 11 x x 0 0 x x 27 27 x x 11 11 x x 2 2 x x 35 35 x x 11 11 x x 0 0 x x 34 34 x x 11 11 0 0 x x x x 37 37 x x 10 10 1 1 x x x x 29 29 x x
6 96m Ryan Mckinney 683 140 7 11 11 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x 2 2 x x x x 29 29 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 31 31 x x 11 11 2 2 x x x x 33 33 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 32 32 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 13 13 0 0 x x x x 34 34 x x 11 11 0 0 x x x x 24 24 x x 11 11 0 0 x x x x x x 30 30 x x 11 11 0 0 x x x x 27 27 x x 11 11 0 0 x x x x 27 27 x x 10 10 x x 3 3 x x 35 35 x x 13 13 0 0 x x x x 25 25 x x 11 11 x x 0 0 x x 35 35 x x 11 11 2 2 x x x x 28 28 x x 11 11 x x 0 0 x x 35 35 x x
7 14g Kevin Grubb 610 213 73 10 10 x x 1 1 x x x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 35 35 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 32 32 x x 11 11 3 3 0 0 x x 32 32 x x 11 11 x x 2 2 x x x x 36 36 x x 11 11 2 2 x x x x 34 34 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 10 10 x x 2 2 x x 34 34 x x 11 11 x x 2 2 x x x x 32 32 x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 9 9 10 10 x x 0 0 x x 37 37 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x
8 89v Marcus Vitali 608 215 2 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x x x 9 9 10 10 x x x x 0 0 x x 28 28 x x 10 10 x x 1 1 x x 30 30 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 19 19 10 10 x x 1 1 x x 30 30 x x 11 11 x x 0 0 x x 27 27 x x 11 11 0 0 x x x x 26 26 x x 10 10 x x 1 1 x x x x 35 35 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 19 19 10 10 x x 2 2 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x 3 3 x x 32 32 x x 10 10 x x 2 2 x x 33 33 x x 11 11 x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 0 0 x x x x 34 34 x x
9 03b Billy Blair 608 215 0 11 11 0 0 x x x x 26 26 x x 11 11 0 0 x x x x x x 30 30 x x 11 11 0 0 x x x x x x 34 34 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 11 11 2 2 x x x x x x 35 35 x x 11 11 0 0 x x x x 26 26 x x 11 11 1 1 x x x x DQ 0 x x 11 11 0 0 x x x x 31 31 x x 11 11 0 0 x x x x x x 33 33 x x 11 11 0 0 x x x x 28 28 x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 11 11 0 0 x x x x 31 31 x x 11 11 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 1 1 x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x 29 29 x x 11 11 x x 0 0 x x 36 36 x x
10 7z Dennis Zimmerman 564 259 44 12 12 2 2 x x x x 38 38 x x 11 11 1 1 x x x x x x 36 36 x x 11 11 0 0 x x x x x x 38 38 x x 10 10 0 0 x x x x 37 37 x x 11 11 3 3 x x x x x x 38 38 x x 12 12 0 0 x x x x 38 38 x x 11 11 0 0 x x x x 26 26 x x 11 11 2 2 x x x x 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 37 37 x x 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 11 11 0 0 x x x x 40 40 x x 13 13 3 3 x x x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 14k Kurt Grubb 549 274 15 10 10 x x 0 0 x x x x 13 13 10 10 x x x x 3 3 x x 32 32 x x 11 11 x x 0 0 x x x x 33 33 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 34 34 x x 10 10 x x 3 3 x x 35 35 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x 0 0 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 2 2 x x 35 35 x x 10 10 0 0 x x x x x x 19 19 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x 11 11 x x 0 0 x x 29 29 x x x x x x 0 0 x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x x x 2 2 x x 19 19
12 4x Tony Elliot 531 292 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 30 30 x x 10 10 x x 3 3 x x 35 35 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 31 31 x x 10 10 x x 2 2 x x 31 31 x x 10 10 x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 23 23 x x 11 11 0 0 x x x x x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 11 11 2 2 x x x x 28 28 x x 11 11 2 2 x x x x 28 28 x x 11 11 x x 1 1 x x 33 33 x x 11 11 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 11 11 0 0 x x x x 23 23 x x
13 31j Craig Johnson 523 300 8 10 10 x x x x 2 2 x x 18 18 10 10 x x x x 2 2 x x x x 12 12 10 10 x x x x 3 3 x x x x 12 12 10 10 x x 2 2 x x 22 22 x x 10 10 x x 1 1 x x x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 33 33 x x 10 10 x x 1 1 x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x 0 0 x x x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 26 26 x x 10 10 x x 3 3 x x 27 27 x x 10 10 x x 1 1 x x 27 27 x x 10 10 x x x x DQ 0 x x 17 17
14 49d Paul Davis 492 331 31 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 14 14 10 10 x x x x 1 1 x x 11 11 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 18 18 10 10 x x 0 0 x x x x 17 17 10 10 x x x x 3 3 x x 10 10 10 10 x x x x 2 2 x x 17 17 10 10 x x x x 1 1 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x 9 9 10 10 0 0 x x x x 31 31 x x
15 97a Kevin Allen 451 372 41 11 11 0 0 x x x x 37 37 x x 12 12 3 3 x x x x x x 37 37 x x 12 12 2 2 x x x x x x 42 42 x x 12 12 1 1 x x x x 28 28 x x 12 12 1 1 x x x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x 12 12 1 1 x x x x x x 0 0 x x 12 12 3 3 x x x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 3 3 x x x x 39 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 13l Michael Landry 418 405 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 3 3 x x x x 43 43 x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 1 1 x x x x 39 39 x x 13 13 0 0 x x x x 39 39 x x 14 14 1 1 x x x x 39 39 x x 10 10 x x x x x x 38 38 x x 12 12 2 2 x x x x 25 25 x x 13 13 1 1 x x x x 43 43 x x 13 13 3 3 x x x x 39 39 x x
17 37b Shannon Buck 413 410 5 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 28 28 x x 10 10 x x 1 1 x x x x 27 27 x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x x x 3 3 x x x x 15 15 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 13 13 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 2 2 x x x x 13 13 10 10 x x x x 1 1 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x 1 1 x x x x 9 9 10 10 x x x x 3 3 x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11
18 9z Christi Zimmermen 411 412 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 29 29 x x 10 10 x x 0 0 x x 23 23 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 30 30 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x 11 11 x x 3 3 0 0 35 35 20 20 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x 11 11 x x 1 1 x x 29 29 x x 10 10 x x 2 2 x x x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 47d Lewis Davis 386 437 25 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 1 1 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 1 1 x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x x x 1 1 x x 18 18 10 10 x x x x x x 3 3 x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 2 2 x x 14 14 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 1 1 x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18
20 29m Phillip Moore 378 445 8 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 20 20 10 10 x x x x 2 2 x x x x 20 20 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x x x 6 6 10 10 x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x 3 3 x x 20 20 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 2 2 x x 14 14 10 10 x x 0 0 x x x x 15 15 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x
21 19j Eric Jernigan 368 455 10 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x x x 2 2 x x 13 13 10 10 x x x x x x 2 2 x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x x x 7 7 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x x x 1 1 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 9 9 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 2 2 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11 10 10 x x x x 1 1 x x 10 10 x x x x x x x x x x x x
22 62w Jeremiah Wolfe 356 467 12 10 10 x x 0 0 x x x x 10 10 10 10 x x x x 0 0 x x x x 14 14 10 10 x x x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x 0 0 x x x x 11 11 10 10 x x x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 3 3 x x 13 13 10 10 x x x x 2 2 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 2 2 x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12
23 39b Vangen Baker 348 475 8 10 10 x x x x 0 0 x x 9 9 10 10 x x x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15
24 15b Corey Bowen 245 578 103 10 10 x x 0 0 x x x x 11 11 10 10 x x x x 0 0 x x x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x 2 2 x x 32 32 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 12 12 10 10 x x x x 0 0 x x x x 8 8 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 12 12 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 72r David Rosenbery 215 608 30 x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 0 0 x x x x 33 33 x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x
26 45s Kyle Sexton 206 617 9 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 1 1 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x 0 0 x x x x 11 11 10 10 x x x x 2 2 x x 16 16 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 10 10 x x x x x x 0 0 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 8 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 14 14
27 8z Dan Zimmerman JR 199 624 7 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x 17 17 10 10 x x x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x x x 3 3 x x 14 14 10 10 x x x x 2 2 x x x x 13 13 10 10 x x 0 0 x x x x 19 19 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x 3 3 x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x x x 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
28 19r Jared Rogers 188 635 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 15 15 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x 10 10 x x 0 0 x x 28 28 x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 24 24 x x
29 599k Eric Kiser 167 656 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x x x 29 29 x x 11 11 0 0 x x x x 34 34 x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x 11 11 0 0 x x x x 36 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 9c Cody Zimmerman 158 665 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 3 3 x x x x 34 34 x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x 10 10 x x 3 3 x x x x 17 17 10 10 x x 0 0 x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
31 9j Jim Anglemeyer 157 666 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 1 1 x x x x 34 34 x x x x x x x x x x x x x x 15 15 1 1 x x x x 45 45 x x 15 15 0 0 x x x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 3l Ron Laughman 154 669 3 11 11 0 0 x x x x 25 25 x x 10 10 x x 0 0 x x x x 24 24 x x 10 10 x x 0 0 x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 1 1 x x 20 20 11 11 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 29t Trent Rolston 142 681 12 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x x x 3 3 x x 15 15 10 10 x x x x x x 3 3 x x 16 16 10 10 x x x x 0 0 x x 18 18 10 10 x x x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 4k Rick Kiser 138 685 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 27 27 x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 8 8 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 10 10 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x
35 33m Beth Miller 126 697 12 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x x x 0 0 x x 19 19 10 10 x x x x 1 1 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 78d John Dickson 118 705 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 1 1 x x 17 17 10 10 x x x x 2 2 x x 19 19 10 10 x x x x 1 1 x x x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 82l Mike Landry 102 721 16 11 11 0 0 x x x x 39 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 3 3 39 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 82o John Ong 96 727 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 x x 2 2 x x x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 3 3 x x 20 20
39 1l Cameron Linlag 91 732 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x
40 532w Spencer Wortinger 91 732 0 10 10 x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 79w Chris Wright 87 736 4 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 10 10 x x x x 1 1 x x x x 8 8 10 10 x x x x 1 1 x x x x 11 11 10 10 x x x x 2 2 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 7l Kyle Lasley 81 742 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 13 13 10 10 x x x x x x 0 0 x x 4 4 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 10m Matt Morton 81 742 0 11 11 0 0 x x x x 28 28 x x 11 11 0 0 x x x x x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 60h Stan Hudson 80 743 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 60m Matt Magee 77 746 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 0 0 x x x x 33 33 x x
46 50g Fred Garrett 77 746 0 10 10 x x 0 0 x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16
47 1h Nick Huffman 77 746 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 11 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 26 26 x x 10 10 x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 73a Chris Allen 75 748 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 10 10 x x x x 0 0 x x 16 16 10 10 x x x x 1 1 x x 13 13
49 66h Chris Harman 71 752 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x 14 14 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 12 12 x x x x x x x x x x x x
50 41c Ben Cooper 61 762 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x 30 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 28 Mike Mast 55 768 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 2 2 x x x x 38 38 x x
52 6 Dave Coleman 48 775 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 11 0 0 x x x x 37 37 x x
53 11 Dan Spratt 44 779 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 2 2 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x
54 81c Marcus Carlson 42 781 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 29 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 20 Bryant Ragsdale 42 781 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 32 32 x x
56 21g Joe Grevenstuck 40 783 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 58h Jason Harman 38 785 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 2 2 x x 7 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 50 Fred Garret 37 786 1 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x x x 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 2p Allen Puff 35 788 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 0 0 x x 25 25 x x x x x x x x x x x x x x
60 99t Allen Tink 34 789 1 x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 1 1 x x x x 23 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 35m Ben Miller 32 791 2 10 10 x x x x 3 3 x x 19 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 39d Jeremi Damron 31 792 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 11s Dan Spratt 29 794 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 27 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 25l Sheldon Linlag 27 796 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 17 17 x x x x x x x x x x x x
65 72j Jeff Riggs 25 798 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 15 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 4g Chad Gray 23 800 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 3 3 x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 17m Adam Martin 20 803 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 82b Josh Baker 20 803 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 0 0 x x 0 0 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 26w Darrel Wolfe 19 804 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 0 0 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 2a Rick Arriola 18 805 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 18 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/5/2012 Opening Night
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/12/2012 Regular Show
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/19/2012 Little Caesar's Night
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
5/26/2012 Joe Hamsher Memorial Race
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/2/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/9/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/23/2012 Regular Show
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
6/30/2012 Mid-Season Championships
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/7/2012 Regular Show
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/14/2012 HOSS Outlaw Super Sprints
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/21/2012 Pat Riley Memorial Race
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
7/28/2012 Eagles Lodge Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/11/2012 Jenkins NAPA Auto Night
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/18/2012 Regular Show
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
8/25/2012 Flagger Boy 50
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout
9/15/2012 20th Annual End of Season Blowout