PRA Street Stocks
Season: 2012
5/5/2012 5/5/2012 5/5/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 5/19/2012 6/2/2012 6/2/2012 6/2/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/6/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 7/28/2012 8/17/2012 8/17/2012 8/17/2012 8/17/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 8/25/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/14/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012 9/15/2012
Pos No. Name Total Diff Gap Qu Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total Qu Total He Total He Total Ma Total
1 37 Kent Bower 486 0 0 4 4 9 9 44 44 3 3 x x 9 9 47 47 3 3 10 10 41 41 2 2 x x 9 9 44 44 0 0 10 10 x x 47 47 2 2 x x 8 8 35 35 1 1 9 9 x x 38 38 3 3 x x 12 12 41 41 2 2 x x 9 9 44 44
2 6r Morgan Burke 449 37 37 5 5 11 11 47 47 5 5 x x 7 7 38 38 5 5 11 11 32 32 4 4 x x 10 10 41 41 4 4 x x 0 0 38 38 5 5 x x 12 12 50 50 3 3 x x 9 9 32 32 4 4 x x 9 9 35 35 0 0 6 6 x x 26 26
3 88 Dale Yarbrough 440 46 9 6 6 12 12 50 50 6 6 x x 10 10 41 41 x x x x x x 6 6 x x 11 11 47 47 3 3 x x 10 10 35 35 x x 9 9 x x 44 44 5 5 x x 10 10 35 35 1 1 10 10 x x 29 29 5 5 x x 8 8 47 47
4 33 Tom Elam 391 95 49 x x x x x x 1 1 x x 12 12 44 44 0 0 6 6 35 35 x x x x x x x x 6 6 x x 9 9 50 50 x x 10 10 x x 29 29 x x 10 10 x x 47 47 6 6 x x 11 11 47 47 6 6 x x 12 12 50 50
5 5 Gary Perry 384 102 7 x x x x x x 0 0 9 9 x x 35 35 0 0 8 8 47 47 0 0 0 0 x x x x 2 2 x x 12 12 41 41 3 3 x x 10 10 47 47 4 4 x x 12 12 41 41 5 5 x x 10 10 44 44 3 3 x x 10 10 41 41
6 24 David Murphy 381 105 3 2 2 8 8 38 38 0 0 8 8 x x 29 29 1 1 7 7 38 38 0 0 8 8 x x 29 29 0 0 8 8 x x 29 29 1 1 7 7 x x 38 38 0 0 7 7 x x 29 29 0 0 8 8 x x 38 38 0 0 10 10 x x 38 38
7 19 Monte Cox, Jr. 337 149 44 x x x x x x 4 4 x x 11 11 26 26 4 4 9 9 44 44 5 5 x x 7 7 26 26 1 1 9 9 x x 26 26 4 4 x x 9 9 41 41 x x x x x x x x 2 2 9 9 x x 50 50 4 4 x x 11 11 35 35
8 75 Daniel Murphy 209 277 128 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 6 6 x x 23 23 0 0 6 6 x x 23 23 0 0 6 6 x x 32 32 0 0 8 8 x x 26 26 0 0 7 7 x x 32 32 0 0 8 8 x x 32 32
9 86 Chris Allmendinger 175 311 34 x x x x x x 0 0 10 10 x x 50 50 6 6 12 12 50 50 3 3 x x 12 12 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 16 Matt klaas 118 368 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 50 50 5 5 x x 11 11 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 51 Daniel Jobe 100 386 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 10 10 x x 35 35 x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x 8 8 44 44 x x x x x x x x x x x x x x x x
12 16 Dan Fouts 84 402 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 11 11 x x 6 6 x x 11 11 50 50 x x x x x x x x x x x x x x x x
13 27 Ryan Allen 67 419 17 1 1 x x x x 0 0 7 7 x x 32 32 x x x x x x 0 0 7 7 x x 20 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 4 Jay Harris 59 427 8 3 3 10 10 41 41 0 0 DQ 0 x x 0 0 x x x x x x 0 0 5 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 15 Hank Shorb 49 437 10 x x x x x x 2 2 x x 8 8 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x 32 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 2 Albert Sallie 47 439 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 9 9 x x 38 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
17 9 Vince Christen 34 452 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 8 8 x x 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 45 Joe House 34 452 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 5 5 29 29 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 42 Rob Jarvis 29 457 5 x x x x x x 0 0 6 6 x x 23 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 15 Brad McMasters 0 486 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x 0 0
21 19 Clarence Senger 0 486 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x 0 0
22 50 Colton Gow 0 486 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
23 41 Tanner Morrison 0 486 0 DQ 0 x x x x DQ 0 DQ 0 x x DQ 0 DQ 0 DQ 0 DQ 0 DQ 0 x x DQ 0 DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
5/5/2012 PRA Race #1
5/5/2012 PRA Race #1
5/5/2012 PRA Race #1
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
5/19/2012 PRA Race #3
6/2/2012 PRA Race #4
6/2/2012 PRA Race #4
6/2/2012 PRA Race #4
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/6/2012 PRA Race # 8
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
7/28/2012 PRA Race 11
8/17/2012 PRA Race 12
8/17/2012 PRA Race 12
8/17/2012 PRA Race 12
8/17/2012 PRA Race 12
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
8/25/2012 PRA Race 13
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/14/2012 PRA Race 15
9/15/2012 PRA Race 16
9/15/2012 PRA Race 16
9/15/2012 PRA Race 16
9/15/2012 PRA Race 16