RTV De Bollenstreek woensdagavond comp. Nwl
Seizoen: 2012
28-3-2012 4-4-2012 11-4-2012 18-4-2012 2-5-2012 9-5-2012 16-5-2012 23-5-2012 30-5-2012 6-6-2012 13-6-2012 20-6-2012 22-6-2012 4-7-2012 22-8-2012 29-8-2012
Pos Nr. Naam Totaal Verschil Gat Wo Totaal Li Totaal Li Totaal Li Totaal Li Totaal Ni Totaal Li Totaal Li Totaal Li Totaal Ni Totaal Li Totaal Li Totaal Li Totaal Li Totaal li Totaal Li Totaal
1 3 Joey Dam van 100 0 0 9 9 9 9 9 9 0 0 9 9 9 9 9 9 8 8 8 8 x x x x 10 10 10 10 10 10 0 0 x x
2 2 Flip Alkemade 54 46 46 x x x x x x 0 0 10 10 6 6 x x 10 10 9 9 x x x x x x x x x x 10 10 9 9
3 5 Roy Dofferhof 43 57 11 10 10 x x 10 10 0 0 x x 8 8 x x 9 9 6 6 x x x x x x x x x x x x x x
4 6 Jeffrey Meeuwissen 40 60 3 8 8 x x 8 8 0 0 x x 7 7 x x x x x x x x x x 9 9 8 8 x x x x x x
5 10 Thierry Bouckaert 30 70 10 x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x 10 10
6 1 Martijn Admiraal 26 74 4 x x 10 10 x x 0 0 0 0 0 0 x x x x 7 7 x x x x x x 9 9 x x x x x x
7 8 Jouke Schelling 25 75 1 x x x x 7 7 0 0 x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8
8 95 Martijn Admiraal 10 90 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x
9 11 Jermaine Post 10 90 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x x x x x
10 98 Thierry Bouckaert 9 91 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 9 x x x x x x x x x x x x
11 91 Joey van Dam 8 92 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x x x x x x x x x x x
12 94 Flip Alkemade 7 93 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 7 x x x x x x x x x x x x
13 97 Jouke Scheling 6 94 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x x x x x x x
Legenda 1 1ste plaats 2 2de plaats 3 3de plaats
28-3-2012 RTV De Bollenstreek woensdagavond comp.
4-4-2012 RTV De Bollenstreek
11-4-2012 RTV De Bollenstreek woensdagavondcomp.
18-4-2012 RTV De Bollenstreek woensdagavond comp.
2-5-2012 RTV de Bollenstreek woensdag avond
9-5-2012 licentiehouders
16-5-2012 Licentiehouders
23-5-2012 RTV DE Bollenstreek woensdagavond comp
30-5-2012 Nieuw evenement
6-6-2012 RTV de Bollenstreek woensdagavond compet
13-6-2012 Licentiehouders
20-6-2012 RTV De Bollenstreek woensdagavond comp.
22-6-2012 Toer de Liise
4-7-2012 Licentiehouders
22-8-2012 licentiehouders
29-8-2012 Licentiehouders