WOMEN'S BOX STOCK
Season: 2012
3/9/2012 4/7/2012 4/28/2012 5/12/2012 5/26/2012 6/23/2012 7/14/2012 7/28/2012 8/25/2012 9/8/2012 10/13/2012 10/27/2012 11/10/2012
Pos No. Name Total Drop Diff Gap FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total FE Total
1 96 NICOLE HECKER 1955 341 0 0 175 175 169 169 172 172 180 180 180 180 180 180 180 180 175 175 180 180 180 180 175 175 175 175 175 175
2 88 JAVEN WELLS 1399 0 556 556 x x x x 175 175 172 172 175 175 175 175 172 172 180 180 175 175 175 175 x x x x x x
3 20 ARIKA MCMILLAN 712 0 1243 687 172 172 180 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 180 180 180 180
4 42 PAULA JACOBS 530 0 1425 182 180 180 x x x x 175 175 x x x x 175 175 x x x x x x x x x x x x
5 15 ELIZABETH PORTER 360 0 1595 170 x x x x 180 180 x x x x x x x x x x x x x x 180 180 x x x x
6 77 DORY WILKINS 336 0 1619 24 DNF 169 167 167 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 42 BRIE SMITH 175 0 1780 161 x x 175 175 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 11 VIENNA GIRARDI 172 0 1783 3 x x 172 172 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 53X ELIZABETH TROCKI 169 0 1786 3 x x x x x x 169 169 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place 7 dropped
3/9/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #1
4/7/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #2
4/28/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #3
5/12/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #4
5/26/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #5
6/23/2012 VOLUSIA POINTS RACE #6
7/14/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #7
7/28/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #8
8/25/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #9
9/8/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #10
10/13/2012 VOLUSIA POINTS RACE #11 2012
10/27/2012 VOLUSIA POINTS RACE #12
11/10/2012 VOLUSIA KARTING POINTS RACE #13