VORC Championship Clubman Outright
Season: 2012
31/03/2012 31/03/2012 21/04/2012 22/04/2012 19/05/2012 20/05/2012 16/06/2012 17/06/2012 11/08/2012 12/08/2012
Pos No. Name Total Diff Gap M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total M1 Total
1 155V Ash SCARLETT 219 0 0 16 16 18 18 25 25 22 22 25 25 25 25 18 18 20 20 25 25 25 25
2 304V Steven SANDERS 206 13 13 25 25 25 25 14 14 20 20 22 22 20 20 22 22 22 22 18 18 18 18
3 237V Brenton WALSH 198 21 8 22 22 22 22 20 20 25 25 18 18 W 25 16 16 15 15 20 20 15 15
4 350V Jesse REDPATH 182 37 16 18 18 14 14 22 22 18 18 20 20 18 18 25 25 13 13 22 22 12 12
5 316V Richard DURYEA 137 82 45 9 9 15 15 13 13 9 9 15 15 16 16 20 20 16 16 11 11 13 13
6 112V Michael CHRISTODOULOU 121 98 16 14 14 16 16 11 11 15 15 9 9 11 11 7 7 12 12 6 6 20 20
7 105V Mitchell YEATS 121 98 0 10 10 10 10 12 12 11 11 11 11 12 12 13 13 10 10 16 16 16 16
8 100V Kodi BURGOYNE 96 123 25 2 2 1 1 8 8 10 10 12 12 13 13 8 8 6 6 14 14 22 22
9 212V Thomas BLACKWOOD 93 126 3 15 15 8 8 3 3 6 6 14 14 14 14 4 4 0 0 15 15 14 14
10 243V Shane HOFFMANN 85 134 8 11 11 4 4 x x 4 4 6 6 6 6 15 15 18 18 13 13 8 8
11 347V Simon DREW 85 134 0 12 12 6 6 10 10 12 12 8 8 7 7 10 10 5 5 9 9 6 6
12 277V Aiden STEEL 84 135 1 x x x x 18 18 16 16 16 16 22 22 12 12 0 0 x x x x
13 104V Daniel REID 63 156 21 13 13 13 13 15 15 14 14 5 5 3 3 0 0 x x x x x x
14 303V Brad MIKKELSEN 59 160 4 0 0 7 7 0 0 x x 10 10 10 10 11 11 11 11 10 10 x x
15 211V Michael BARNES 52 167 7 0 0 0 0 6 6 7 7 0 0 1 1 14 14 14 14 0 0 10 10
16 294V Jack GOODMAN 51 168 1 20 20 20 20 x x x x x x x x 6 6 1 1 0 0 4 4
17 238V Con PRIVITERA 40 179 11 x x 3 3 7 7 0 0 7 7 4 4 x x x x 12 12 7 7
18 323V Colin REILLY 38 181 2 1 1 2 2 1 1 5 5 3 3 0 0 9 9 9 9 5 5 3 3
19 107V Joshua AMES 35 184 3 6 6 0 0 16 16 13 13 x x 0 0 x x x x x x x x
20 106V Brad DRAIN 34 185 1 4 4 11 11 0 0 0 0 2 2 9 9 1 1 7 7 0 0 x x
21 250V Josh ANDERSON 25 194 9 x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x x x x
22 127V Robert HOUSTON 25 194 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 8 8 11 11
23 278V Brett O\'HAGAN 22 197 3 5 5 12 12 5 5 0 0 x x x x x x x x x x x x
24 291V Lloyd FLEMING 20 199 2 7 7 9 9 4 4 x x x x x x x x x x x x x x
25 336V Anthony HANLAN 19 200 1 x x x x x x x x 4 4 15 15 x x x x x x x x
26 240V Michael BOWES 19 200 0 0 0 0 0 0 0 1 1 13 13 5 5 x x x x 0 0 x x
27 123V Dean MINICHIELLO 17 202 2 8 8 x x 9 9 x x x x x x x x x x x x x x
28 210V Nick GARDINER 13 206 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 9 9
29 324V Daniel MARCH 12 207 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 7 7 2 2
30 295V Ben HANDASYDE 12 207 0 0 0 5 5 0 0 3 3 x x 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
31 194V Daniel ANTONELLO 10 209 2 0 0 0 0 0 0 8 8 x x x x 0 0 2 2 x x x x
32 125V Paul ROWSTHORN 9 210 1 0 0 0 0 0 0 x x 1 1 8 8 0 0 0 0 x x x x
33 118V Jordan YEO 8 211 1 x x x x x x x x x x x x 0 0 8 8 x x x x
34 287V Daniel MILLER 8 211 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 3 3 5 5
35 311V Jason SCANLAN 7 212 1 0 0 0 0 x x x x 0 0 2 2 5 5 0 0 x x x x
36 285V Geoff HOARE 4 215 3 x x x x 2 2 2 2 x x x x x x x x x x x x
37 168V Daniel ROBINS 2 217 2 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x 2 2 x x
38 145V Zac TURNER 2 217 0 x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x
39 351V Michael GODSELL 1 218 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 1 1
40 343V Zac CUNNEEN 1 218 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 1 1 x x
41 140V Liam MAGGS 0 219 1 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x x x x x 0 0
42 121V Mitch CAMPBELL 0 219 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 x x x x x x x x
43 116V Tony HAINES 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0
44 150V Brenden CAMPBELL 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x 0 0 x x
45 205V David WILKSCH 0 219 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
46 226V Chris CASE 0 219 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0
47 201V Andrew PATTIE 0 219 0 x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x
48 386V Michael BEAUMONT 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
49 266V Brad SNELL 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
50 387V Matthew FELLOWS 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 147V Jay RICE 0 219 0 0 0 x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x
52 377V Adam FORD 0 219 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
53 338V Chris MURRAY 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
54 151V Mick HARRISON 0 219 0 0 0 x x 0 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x
55 274V Daniel GRAHAM 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
56 961 Dean SKILLING 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x
57 133V Jake BOOTH 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
58 113V Russell UREN 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
59 335V Ian WILLIAMSON 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x
60 320V Leon HALL 0 219 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
61 234V Wes TIVENDALE 0 219 0 x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x
62 301V Luke STAFRACE 0 219 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x
63 312V Tim HAMILTON 0 219 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x
64 225V Sean DUNLEAVY 0 219 0 0 0 x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x
65 109V Simon HAWKES 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x x x x x
66 325V Jesse CLEMENTS 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x
67 141V Nathan HEAP 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
68 202V Richard GANNON 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x 0 0 x x x x x x
69 288V Jean BONNEVILE 0 219 0 x x x x 0 0 x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x
70 302V Jamie THORP 0 219 0 x x 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
71 368V Chris PAGE 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x
72 326V Rohan RICHARDS 0 219 0 x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x x x
73 305V Joshua CICALA 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x
74 345V James DUCLOS 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x
75 331V Adam ROBBINS 0 219 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x
76 180V Daniel SHORT 0 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
77 246V Shannon BARCLAY 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x
78 360V Craig PAXTON 0 219 0 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
79 337V Mark PITTAWAY 0 219 0 x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
80 328V Shane THOMAS 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
81 357V Thomas GIFFIN 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x
82 319V Steven DIFALCO 0 219 0 x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x
83 353V Brett WILLIAMS 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 299 Josh HUTCHINSON 0 219 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x
85 382V Travis MILLER 0 219 0 x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x
86 273V Adam SKURKA 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
87 379V Darrell JUCHNO 0 219 0 x x x x 0 0 x x 0 0 0 0 x x x x x x x x
88 232V Daniel DIETRICH 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x
89 253V Luke COULSON 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 223V Dylan TOPP 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 0 0 x x x x
91 361V Sammy COLINS 0 219 0 x x 0 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
92 213V Dale LINAKER 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x
93 366V Paul SWALES 0 219 0 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x
94 181V Daniel RADIVO 0 219 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x
95 223V Dylan TOPP 0 219 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x
96 108V Ivan HEBERT 0 219 0 x x x x 0 0 x x 0 0 x x x x x x x x x x
97 355V Ben HAYES 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
98 327V Michael BEECHER 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
99 395V Michael Kennedy 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
100 254V Arron HINDLE 0 219 0 x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x
101 171V Jake NOBLE 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
102 300V Justin LANGFORD 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
103 157V Dale LINAKER 0 219 0 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 3 Wonthaggi Vic
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 4 Wonthaggi Vic
21/04/2012 VORC 2012 Rounds 5 Hedley Victoria
22/04/2012 VORC 2012 Rounds 6 Hedley Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
20/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
16/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
17/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
11/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria
12/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria