VORC Championship Junior 3
Season: 2012
31/03/2012 31/03/2012 21/04/2012 22/04/2012 19/05/2012 19/05/2012 16/06/2012 17/06/2012 11/08/2012 12/08/2012
Pos No. Name Total Diff Gap M1 Total M1 Total JXC Total M1 Total JXC Total M1 Total JXC Total M1 Total M1 Total M1 Total
1 728V Tom MASON 250 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
2 721V Hayden BRYAN 195 55 55 22 22 22 22 16 16 20 20 18 18 15 15 20 20 20 20 20 20 22 22
3 744V Jai WEDLOCK 168 82 27 18 18 14 14 20 20 14 14 20 20 16 16 18 18 12 12 18 18 18 18
4 747V Anthony VENN 152 98 16 0 0 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 x x x x
5 712V Jake BLACKWOOD 149 101 3 14 14 18 18 15 15 16 16 15 15 12 12 13 13 16 16 16 16 14 14
6 707V Jack JORDAN-HILL 145 105 4 15 15 16 16 13 13 13 13 12 12 13 13 16 16 18 18 14 14 15 15
7 711V Ben FLETCHER 144 106 1 20 20 13 13 11 11 18 18 14 14 14 14 15 15 11 11 15 15 13 13
8 724V Darcy BOURKE 114 136 30 16 16 12 12 18 18 12 12 10 10 18 18 14 14 14 14 x x x x
9 717V Marshall MILLANE 92 158 22 12 12 15 15 12 12 15 15 9 9 x x DNF 0 13 13 x x 16 16
10 715V Andrew WILKSCH 69 181 23 x x x x x x x x x x x x 12 12 15 15 22 22 20 20
11 729V Jesse COLE 58 192 11 x x x x 14 14 11 11 13 13 20 20 x x x x x x x x
12 748V Patrick MORSE 49 201 9 13 13 11 11 x x x x x x x x x x x x 13 13 12 12
13 727V Matthew WATHEN 22 228 27 x x x x x x x x 11 11 11 11 x x x x x x x x
14 700V Jake ROUSE 16 234 6 x x x x x x x x 16 16 x x x x x x x x x x
15 128V Kieran Bohn 10 240 6 x x x x 10 10 x x x x x x x x x x x x x x
16 749V Nickolas DODDS 0 250 10 0 0 0 0 x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 3 Wonthaggi Vic
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 4 Wonthaggi Vic
21/04/2012 VORC 2012 Rounds 5 Hedley Victoria
22/04/2012 VORC 2012 Rounds 56 Hedley Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
16/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
17/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
11/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria
12/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria