2012 AREA 1 MX1 EXPERTS
Season: 2012
11/03/2012 18/03/2012 15/04/2012 15/04/2012 25/03/2012 08/04/2012 20/05/2012 02/09/2012 02/09/2012 23/09/2012 21/10/2012 21/10/2012 21/10/2012
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 41 Lee Payne 714 0 0 60 60 60 180 x x x x x x x x 60 60 60 180 x x x x 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x 54 60 60 174 x x x x x x x x
2 203 Josh Ison 674 40 40 31 29 29 89 x x x x x x x x 35 37 35 107 41 41 39 121 50 50 45 145 x x x x 35 31 35 101 x x x x x x x x 35 35 41 111 x x x x x x x x
3 239 Shaun Scrivens 654 60 20 47 45 45 137 x x x x x x x x 0 41 43 84 50 47 60 157 x x x x 54 60 54 168 54 54 0 108 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
4 104 Lewis Belfield 599 115 55 x x x x x x x x x x x x 39 43 45 127 54 54 54 162 x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 50 41 39 130 x x x x x x x x
5 199 Dominic Bailey 591 123 8 43 39 41 123 41 50 45 136 x x x x 41 31 39 111 x x x x x x x x x x x x 43 47 43 133 x x x x 0 45 43 88 x x x x x x x x x x x x
6 700 Lee Spurr 526 188 65 33 31 35 99 50 47 50 147 x x x x 27 26 26 79 x x x x x x x x 50 50 35 135 23 22 21 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 223 Michael Whalley 484 230 42 39 33 x 72 x 45 54 99 54 54 54 162 x x x x x x x x x 47 54 101 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 25 x 50 x x x x x x x x
8 39 Wayne Pudge 360 354 124 x x x x x x x x x x x x 26 29 27 82 43 37 43 123 54 54 47 155 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
9 72 Craig Kerfoot 355 359 5 27 27 31 85 45 43 47 135 x x x x 0 24 0 24 39 39 33 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 181 Stephen Goodwin 350 364 5 23 24 27 74 39 39 43 121 x x x x 23 23 25 71 35 20 29 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 160 Sean Eckersley 338 376 12 54 50 54 158 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 14 Matthew Williamson 334 380 4 50 54 50 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
13 7 Luke Meredith 326 388 8 x x x x x x x x x x x x 54 54 54 162 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 54 50 164 x x x x x x x x
14 190 Alex Hefferon 310 404 16 x x x x 0 0 x 0 x x x x 37 35 33 105 18 45 x 63 x x x x 45 47 50 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 45 Karl Kavanagh 297 417 13 11 17 20 48 x x x x 45 45 47 137 x x x x x x x x x x x x 41 45 26 112 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 28 Wesley Egan 296 418 1 x x x x x x x x x x x x 43 0 x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 0 54 104 45 50 54 149 x x x x x x x x
17 714 Darren Brassington 295 419 1 26 14 15 55 47 0 x 47 x x x x x x x x 37 25 37 99 x x x x x x x x 26 37 31 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 141 Chris Brightmore 289 425 6 35 41 33 109 x x x x 60 60 60 180 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
19 227 Jack Gotts 288 426 1 25 25 14 64 33 0 x 33 x x x x x x x x 19 0 41 60 47 41 43 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 85 Lee Clarkson 272 442 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 43 47 131 x x x x 47 47 47 141 x x x x x x x x x x x x
21 46 Stephen Meikle 267 447 5 22 37 39 98 35 41 x 76 x x x x 31 33 29 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 6 Michael Reynolds 250 464 17 x x x x 54 54 0 108 x x x x 50 45 47 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 118 Matthew Dixon 242 472 8 41 26 37 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 54 24 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 36 Dave Meikle 242 472 0 8 11 16 35 31 37 x 68 47 47 45 139 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 74 Phillip Foster 239 475 3 24 23 18 65 x x x x x x x x 21 19 0 40 x x x x 39 45 50 134 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 40 Chris Corbally 225 489 14 x x x x x x x x x x x x x x x x 21 31 24 76 41 39 37 117 x x x x 8 9 15 32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 234 Jack Beresford 219 495 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 21 25 70 x x x x 41 0 39 80 20 23 26 69 x x x x x x x x
28 131 Ben Christie 218 496 1 16 22 0 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 60 180
29 38 Paul Melland 202 512 16 x x x x x x x x x x x x 25 25 31 81 x x x x x x x x 43 41 0 84 x x x x x x x x x x x x 14 0 23 37 x x x x x x x x
30 4 Carl Wade 174 540 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 54 174 x x x x
31 101 Tye Barrs 170 544 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 60 60 50 170 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 213 Adam Smith 158 556 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 54 50 158 x x x x x x x x x x x x
33 104 Rich Buckley 154 560 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 50 50 154 x x x x x x x x x x x x x x x x
34 333 Stephen Law 150 564 4 x x x x x x x x 50 50 50 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 33 Graham Jones 148 566 2 14 12 21 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 29 31 101 x x x x
36 45 Bernard Cookson 147 567 1 10 10 19 39 x x x x x x x x x x x x 17 24 25 66 x x x x x x x x x x x x 31 11 x 42 0 0 0 0 x x x x x x x x x x x x
37 18 Michael Smith 145 569 2 x x x x x x x x x x x x 45 50 50 145 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 69 Nigel Seaburg 145 569 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 43 27 109 x x x x x x x x x x x x x x x x 16 20 x 36 x x x x
39 77 Andrew Davies 144 570 1 21 0 0 21 x x x x x x x x x x x x 20 21 x 41 0 43 39 82 0 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 216 Steven Bailey 140 574 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 45 50 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
41 313 Daniel Townsend 140 574 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 50 45 140 x x x x x x x x x x x x
42 42 Robin Cowgill 139 575 1 18 15 22 55 x x x x x x x x x x x x 24 33 27 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 36 Aran Agius 135 579 4 x x x x x x x x x x x x 47 47 41 135 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 123 Matthew Hockenhull 133 581 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 43 47 133 x x x x x x x x
45 914 Marc Roe 131 583 2 45 43 43 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 318 Robin Aspden 130 584 1 12 20 17 49 x x x x x x x x 17 0 x 17 29 35 0 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
47 206 Gary Threadgold 128 586 2 37 35 0 72 x x x x x x x x 29 27 0 56 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 240 William Westwell 127 587 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 43 41 127 x x x x x x x x x x x x
49 111 Mike Bradshaw 127 587 0 x x x x 43 x x 43 x x x x x x x x x x x x 43 x 41 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 911 Stephen Tillotson 114 600 13 20 47 47 114 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 69 Darren Moloney 113 601 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 41 37 113 x x x x x x x x x x x x x x x x
52 444 Paul Lloyd 109 605 4 x x x x x x x x x x x x 33 39 37 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
53 74 Gary Jones 108 606 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 37 45 108 x x x x x x x x
54 119 Jason Kendrick 105 609 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 39 43 105 x x x x x x x x
55 313 Thomas Ford 91 623 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 33 27 91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 250 Nathan Bailey 90 624 1 17 18 0 35 37 0 x 37 x x x x 18 0 0 18 x x x x x 0 x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 208 Tom O Brien 84 630 6 x x x x x x x x x x x x x x x x 26 23 35 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 253 Darren Warrender 83 631 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 29 83 x x x x
59 612 Thomas Duddle 80 634 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 29 26 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 300 Kingsan Ho 78 636 2 13 21 25 59 x x x x x x x x 19 0 x 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 134 John Littler 77 637 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 22 31 77 x x x x x x x x
62 409 Aston Illsley 77 637 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 7 41 29 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
63 185 Wesley Goostrey 74 640 3 29 19 26 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 233 John Hargreaves 71 643 3 x x x x 29 x x 29 x x x x 22 20 x 42 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 148 Thomas Card 70 644 1 x x x x x x x x x x x x 24 22 24 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 37 Dave Cowley 66 648 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 39 x 66
67 38 Barnaby Pratt 62 652 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 24 62 x x x x
68 21 James Purchase 62 652 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 24 19 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 115 Brian Littler 59 655 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 20 24 59 x x x x x x x x
70 120 Stuart Arden 58 656 1 19 16 23 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 171 David Bennett 54 660 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 0 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 52 Richard Wilson 47 667 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 0 x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 96 Mark Crook 45 669 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 0 x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
74 355 Daniel Wilson 41 673 4 x x x x x x x x x x x x 20 21 x 41 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
75 171 Shane Prince 28 686 13 15 13 0 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
76 114 Lewis Hart 26 688 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 26 26 x x x x x x x x x x x x x x x x
77 63 Geoffrey Goodier 24 690 2 x 0 24 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 57 Andrew Marriott 9 705 15 9 x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
79 211 Douglas Ebbrell 7 707 2 7 x x 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
11/03/2012 AMCA (02 NM) Mid Cheshire 09/03
18/03/2012 AMCA (02 NM) North Staffs
15/04/2012 AMCA (02 NM) Potters - 15/4
15/04/2012 AMCA (02 NM) Potters - 15/4
25/03/2012 AMCA (01 NM) Rossendale - 25/3
08/04/2012 AMCA (01 NM) Stockport - 8/4
20/05/2012 AMCA (02 NM) Wirral - 20/5
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
02/09/2012 AMCA (02 NM) Sandbach - 02/9
23/09/2012 AMCA (02 NM) Stockport - 23/9
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10
21/10/2012 AMCA (02 NM) North Mids - 21/10