Detroit Iron Series
Season: 2007
06/10/2007 06/10/2007 06/10/2007 06/10/2007 06/24/2007 06/24/2007 06/24/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/01/2007 09/16/2007 09/16/2007 09/16/2007 09/16/2007 09/16/2007
Pos No. Name Total Diff Gap Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Pr Total Ap Total
1 7 W Bobby Whitling 556 0 0 x x x x 20 20 105 105 x x 18 18 90 90 x x 20 20 x x 105 105 x x x x 12 12 92 92 x x x x 20 20 x x 74 74
2 888 Jason Reagle 519 37 37 x x x x 18 18 92 92 x x 20 20 DQ 60 20 20 x x x x 96 96 x x 20 20 x x 105 105 x x 20 20 x x x x 68 68
3 o2 Dave Ferringer 516 40 3 14 14 x x x x 83 83 10 10 x x 92 92 2 2 x x x x 88 88 16 16 x x x x 101 101 x x x x 18 18 x x 92 92
4 28 Doug Iorio II 490 66 26 20 20 x x x x 96 96 16 16 x x 105 105 18 18 x x x x 40 40 x x x x 18 18 90 90 x x 18 18 x x x x 69 69
5 1 R Rod Laskey 490 66 0 x x 18 18 x x 95 95 4 4 x x 62 62 x x x x 18 18 97 97 x x 14 14 x x 86 86 18 18 x x x x x x 78 78
6 Z 27 Gerry Bruce 468 88 22 x x 20 20 x x 86 86 x x 12 12 96 96 x x x x 12 12 86 86 x x x x 14 14 80 80 x x x x 2 2 x x 60 60
7 23 H Danny Exley 457 99 11 x x 16 16 x x 74 74 18 18 x x 86 86 x x x x 20 20 67 67 20 20 x x x x 82 82 x x 12 12 x x x x 62 62
8 5 Bobby Sutley 455 101 2 12 12 x x x x 76 76 6 6 x x 67 67 12 12 x x x x 80 80 12 12 x x x x 78 78 x x x x x x 16 16 96 96
9 8 C Russ Coyne 439 117 16 x x 6 6 x x 60 60 20 20 x x 64 64 x x x x 14 14 82 82 x x x x 16 16 93 93 x x x x 12 12 x x 72 72
10 35 H Chris Haines 435 121 4 10 10 x x x x 63 63 8 8 x x 76 76 8 8 x x x x 90 90 14 14 x x x x 84 84 x x 16 16 x x x x 66 66
11 17 Jackson Humanic 419 137 16 18 18 x x x x 88 88 x x 14 14 66 66 x x 14 14 x x 65 65 x x x x 8 8 60 60 x x 10 10 x x x x 76 76
12 2 W Terry Wheeler 418 138 1 x x x x 14 14 68 68 14 14 x x 78 78 x x x x 8 8 60 60 2 2 x x x x 76 76 12 12 x x x x x x 86 86
13 95 Don Kramer 413 143 5 x x x x 10 10 72 72 x x 10 10 82 82 14 14 x x x x 60 60 x x x x 20 20 60 60 x x x x x x 20 20 65 65
14 54 Matt Thomas 411 145 2 16 16 x x x x 80 80 x x 16 16 88 88 10 10 x x x x 61 61 x x x x 6 6 60 60 x x x x x x 14 14 60 60
15 11 T Randy Wyant 397 159 14 x x x x 8 8 67 67 2 2 x x 68 68 x x x x 10 10 84 84 x x 12 12 x x 60 60 x x x x x x 18 18 68 68
16 16 Jeff Manners 377 179 20 x x 12 12 x x 70 70 x x 6 6 74 74 6 6 x x x x 60 60 8 8 x x x x 64 64 x x x x x x 10 10 67 67
17 32 Jeff Lockhart 365 191 12 x x 14 14 x x 62 62 x x 8 8 80 80 x x 18 18 x x 60 60 x x 16 16 x x 63 63 x x x x 4 4 x x 40 40
18 44 S Bob Sloss 275 281 90 x x x x x x x x DQ 0 x x 60 60 x x 4 4 x x 68 68 6 6 x x x x 67 67 x x x x 10 10 x x 60 60
19 75 C Denny Crawford 274 282 1 x x x x 12 12 82 82 12 12 x x 84 84 16 16 x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 19 Jim Keith 271 285 3 x x x x x x x x x x 2 2 70 70 x x 2 2 x x 64 64 x x x x 4 4 60 60 x x 8 8 x x x x 61 61
21 27 L Butch Lambert 264 292 7 x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x 74 74 x x x x 10 10 60 60 x x 14 14 x x x x 90 90
22 72 B Craig Kamicker 244 312 20 x x 10 10 x x 60 60 x x 0 0 72 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x 88 88
23 47 X Rusty Kellog 218 338 26 x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 x x 78 78 x x 18 18 x x 66 66 x x x x 8 8 x x 40 40
24 380 Pat Hanley 214 342 4 x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x 76 76 x x 10 10 x x 70 70 8 8 x x x x x x 40 40
25 15 K Matt Keith 177 379 37 6 6 x x x x 60 60 x x 4 4 63 63 4 4 x x x x 40 40 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 965 Andy Buckley 176 380 1 x x x x 16 16 84 84 x x x x x x x x x x 16 16 60 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 o9 Mike Pegher Jr. 170 386 6 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 x x 66 66 18 18 x x x x 74 74 x x x x x x x x x x
28 92 Bobby Heim 154 402 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 70 70 x x 8 8 x x 72 72 x x x x x x x x x x
29 57 Arthur Edwards 147 409 7 x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 72 72 4 4 x x x x 65 65 x x x x x x x x x x
30 67 X Danny Rich 138 418 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x 68 68 x x x x x x x x 60 60
31 187 A. J. MacQuarrie 134 422 4 4 4 x x x x 65 65 x x 0 0 65 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 43 M Bill Myers 134 422 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 62 62 x x 4 4 x x 62 62 x x x x x x x x x x
33 27 Bill Kluck Jr. 133 423 1 x x 8 8 x x 64 64 0 0 x x 61 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
34 84 Steve D'Apolito 125 431 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x 105 105
35 9 Willey Alley 98 458 27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x 82 82
36 22 X Larry Root 94 462 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 14 x x x x x x 80 80
37 11 Charlie DiLoreto 92 464 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 8 84 84
38 1 B Bill Robertson 82 474 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 70 70
39 87 Dick Pascorell 69 487 13 8 8 x x x x 61 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 54 C Wayne Carbone 67 489 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 61 61 x x x x x x x x x x
41 58 Joe Lockhart 66 490 1 x x x x x x 66 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 102 Darrell Bossard 64 492 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 60 60
43 10 Nick Kocuba 50 506 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 10 x x x x x x 40 40
44 125 Stacie White 46 510 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 40 40
45 135 Jamie Brown 46 510 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x 40 40
46 W 20 Mitch Walelett 46 510 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x x x 40 40
47 28 S Bob Schwartzmiller 46 510 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 6 6 x x x x 40 40
48 98 Les Myers 44 512 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x x x x x 40 40
49 5 T Andy Thompson 44 512 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x x x 40 40
50 91 Jeff Christy 42 514 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x 40 40
51 o0 Tim Folmer 42 514 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 40 40
52 68 X Jake Simmons 42 514 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 2 2 x x x x x x 40 40
53 27 T Leigh Wheeler 40 516 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x 40 40
54 67 Danny Rich 16 540 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
06/10/2007 Heat Race #1
06/10/2007 Heat Race #2
06/10/2007 Heat Race #3
06/10/2007 Feature Race
06/24/2007 Heat Race #1
06/24/2007 Heat Race #2
06/24/2007 Feature Race
09/01/2007 Heat Race #1
09/01/2007 Heat Race #2
09/01/2007 Heat Race #3
09/01/2007 Feature Race
09/01/2007 Heat Race #1
09/01/2007 Heat Race #2
09/01/2007 Heat Race #3
09/01/2007 Feature Race
09/16/2007 Heat Race #1
09/16/2007 Heat Race #2
09/16/2007 Heat Race #3
09/16/2007 Heat Race #4
09/16/2007 Applefest 100