RV World Street Stock
Season: 2011
6/4/2011 6/4/2011 6/4/2011 6/4/2011 6/11/2011 6/11/2011 6/11/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/2/2011 7/9/2011 7/9/2011 7/9/2011 7/16/2011 7/16/2011 7/16/2011 7/16/2011 8/13/2011 8/13/2011 8/13/2011 8/13/2011 8/20/2011 8/20/2011 8/20/2011 8/20/2011 8/27/2011 8/27/2011 8/27/2011 8/27/2011
Pos No. Name Total Diff Gap He Total He Total Da Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Da Total Fe Total He Total He Total Fe Total He Total He Total Da Total Fe Total He Total He Total Da Total Fe Total He Total He Total Da Total Fe Total He Total He Total Da Total Fe Total
1 54 Rick Cashol 824 0 0 5 5 x x 10 10 100 100 x x 1 1 98 98 x x 1 1 3 3 94 94 x x 0 0 94 94 x x 4 4 8 8 98 98 x x 4 4 10 10 90 90 x x 1 1 4 4 98 98 x x 1 1 8 8 92 92
2 8 Benji Ruff 800 24 24 x x 5 5 9 9 98 98 x x 4 4 100 100 x x 0 0 x x 98 98 x x 0 0 98 98 x x 0 0 1 1 96 96 x x 0 0 x x 84 84 x x 2 2 7 7 100 100 x x 3 3 7 7 88 88
3 18 Shannon Brake 795 29 5 x x 4 4 7 7 94 94 x x 2 2 92 92 x x 0 0 2 2 92 92 x x 1 1 84 84 x x 3 3 9 9 100 100 x x 5 5 4 4 88 88 x x 3 3 6 6 88 88 x x 4 4 9 9 98 98
4 13 Jack Lane 746 78 49 1 1 x x 3 3 86 86 4 4 x x 90 90 x x 0 0 x x 96 96 x x 5 5 90 90 x x 2 2 6 6 86 86 x x 1 1 3 3 86 86 x x 4 4 5 5 96 96 x x 0 0 x x 82 82
5 29 Kevin McKeen 734 90 12 x x 3 3 6 6 92 92 x x 0 0 88 88 x x 2 2 4 4 90 90 x x 3 3 92 92 x x 1 1 4 4 82 82 x x 3 3 6 6 82 82 x x 0 0 2 2 84 84 x x 0 0 6 6 84 84
6 15 Roger Slocum 717 107 17 2 2 x x 4 4 84 84 2 2 x x 74 74 3 3 x x 9 9 100 100 4 4 x x 82 82 x x 0 0 x x 72 72 3 3 x x 5 5 94 94 x x x x x x 70 70 5 5 x x 10 10 94 94
7 9 Rob Pethick 717 107 0 x x 2 2 2 2 88 88 x x 5 5 86 86 x x 3 3 5 5 86 86 3 3 x x 100 100 x x 0 0 x x 80 80 x x 0 0 2 2 92 92 x x 5 5 8 8 74 74 x x 0 0 x x 76 76
8 11 Rodney Ness 715 109 2 3 3 x x 5 5 90 90 x x 3 3 76 76 x x 0 0 x x 74 74 2 2 x x 96 96 3 3 x x 5 5 88 88 1 1 x x x x 96 96 2 2 x x 3 3 72 72 x x 2 2 4 4 90 90
9 10 Devin Snell 704 120 11 x x 0 0 x x 82 82 3 3 x x 94 94 x x 4 4 10 10 88 88 x x 4 4 76 76 2 2 x x 3 3 84 84 x x 0 0 x x 72 72 3 3 x x 1 1 86 86 x x 5 5 1 1 86 86
10 44 Peter Martin 687 137 17 x x 0 0 x x 80 80 0 0 x x 80 80 0 0 x x x x 80 80 1 1 x x 72 72 1 1 x x x x 74 74 4 4 x x 8 8 98 98 4 4 x x 9 9 80 80 0 0 x x x x 96 96
11 42 Andrew Rodgers 678 146 9 0 0 x x x x 76 76 1 1 x x 84 84 1 1 x x x x 70 70 0 0 x x 74 74 0 0 x x x x 78 78 2 2 x x 1 1 78 78 5 5 x x 10 10 90 90 3 3 x x 5 5 100 100
12 1 Heidi Cooper 678 146 0 0 0 x x x x 70 70 5 5 x x 96 96 x x 5 5 6 6 84 84 0 0 x x 78 78 5 5 x x 7 7 94 94 0 0 x x x x 74 74 0 0 x x x x 76 76 2 2 x x 2 2 74 74
13 93 Chuck Morton 657 167 21 x x 1 1 1 1 78 78 0 0 x x 82 82 5 5 x x 7 7 68 68 5 5 x x 80 80 4 4 x x 2 2 92 92 0 0 x x x x 70 70 1 1 x x x x 82 82 1 1 x x x x 78 78
14 5 Brad Slipp 497 327 160 0 0 x x x x 72 72 x x x x x x 0 0 x x x x 78 78 0 0 x x 70 70 0 0 x x x x 76 76 5 5 x x 9 9 100 100 x x x x x x x x 4 4 x x 3 3 80 80
15 61 Josh Arbeau 457 367 40 4 4 x x 8 8 96 96 x x 0 0 78 78 x x x x x x x x x x 0 0 88 88 x x x x x x x x x x 2 2 7 7 80 80 x x 0 0 x x 94 94 x x x x x x x x
16 04 Joe Albert 379 445 78 x x x x x x x x x x x x x x 4 4 x x 8 8 82 82 x x 2 2 86 86 x x 5 5 10 10 90 90 x x x x x x x x x x 0 0 x x 92 92 x x x x x x x x
17 4 Richard Hartley 371 453 8 x x 0 0 x x 74 74 x x x x 72 72 2 2 x x 1 1 72 72 x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 78 78 0 0 x x x x 72 72
18 00 Martin Landry 76 748 295 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 76 76 x x x x x x x x x x x x x x x x
19 83 Trent Noble 76 748 0 x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x 76 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 69 Matt Banks 68 756 8 x x x x x x 68 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
21 99 Rob Pethick 0 824 68 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
6/4/2011 DQ Kids Day
6/4/2011 DQ Kids Day
6/4/2011 DQ Kids Day
6/4/2011 DQ Kids Day
6/11/2011 PASS 200
6/11/2011 PASS 200
6/11/2011 PASS 200
7/2/2011 FOX Fanfest 2011
7/2/2011 FOX Fanfest 2011
7/2/2011 FOX Fanfest 2011
7/2/2011 FOX Fanfest 2011
7/9/2011 Parts for Trucks 100
7/9/2011 Parts for Trucks 100
7/9/2011 Parts for Trucks 100
7/16/2011 Best of the Best Pro Stock 150
7/16/2011 Best of the Best Pro Stock 150
7/16/2011 Best of the Best Pro Stock 150
7/16/2011 Best of the Best Pro Stock 150
8/13/2011 Firecracker 150
8/13/2011 Firecracker 150
8/13/2011 Firecracker 150
8/13/2011 Firecracker 150
8/20/2011 Regular Points Racing
8/20/2011 Regular Points Racing
8/20/2011 Regular Points Racing
8/20/2011 Regular Points Racing
8/27/2011 Fan Appreciation 2011
8/27/2011 Fan Appreciation 2011
8/27/2011 Fan Appreciation 2011
8/27/2011 Fan Appreciation 2011