2011 NSNW MX2 Seniors
Season: 2011
06/03/2011 27/03/2011 27/03/2011 03/04/2011 10/04/2011 24/04/2011 08/05/2011 15/05/2011 12/06/2011 19/06/2011 19/06/2011 26/06/2011 03/07/2011 17/07/2011 24/07/2011 31/07/2011 07/08/2011 14/08/2011 04/09/2011 11/09/2011 18/09/2011 25/09/2011 02/10/2011 09/10/2011 16/10/2011 23/10/2011
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 35 Peter Sargent 2008 0 0 23 39 31 93 41 35 37 113 DQ DQ DQ 0 29 37 37 103 26 33 31 90 27 26 37 90 22 33 27 82 37 35 41 113 26 31 x 57 x x x x x x x x 16 19 15 50 30 19 27 76 29 28 28 85 39 30 28 97 26 28 28 82 35 33 28 96 30 37 39 106 22 20 28 70 39 30 31 100 29 30 27 86 26 30 28 84 24 28 30 82 24 28 26 78 27 30 37 94 24 26 31 81
2 348 Lee Welch 1520 488 488 27 14 x 41 x x x x x x x x 35 35 35 105 x x x x 25 21 35 81 27 30 29 86 41 45 45 131 39 39 x 78 x x x x 31 30 33 94 30 33 37 100 x x x x x x x x 41 35 37 113 31 30 31 92 27 31 30 88 33 x x 33 33 31 37 101 41 43 47 131 x x x x 31 37 43 111 45 45 45 135 x x x x x x x x x x x x
3 123 Steven Roberts 1272 736 248 33 37 41 111 45 45 47 137 x x x x 28 29 31 88 41 31 39 111 43 30 17 90 37 29 25 91 25 26 x 51 16 x x 16 x x x x x x x x 45 31 16 92 33 33 29 95 23 24 x 47 x x x x x x x x 14 25 15 54 x x x x 41 35 23 99 43 27 x 70 x x x x 41 21 x 62 x x x x x x x x x x x x x x x x
4 41 Christopher Price 1127 881 145 37 45 43 125 35 43 43 121 x x x x 23 26 x 49 39 x x 39 29 37 25 91 x x x x x x x x 30 x x 30 47 47 41 135 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 39 35 115 39 x x 39 47 31 x 78 50 39 43 132 x x x x x x x x 20 35 33 88 x x x x 30 24 31 85 x x x x x x x x
5 34 Matthew Price 1080 928 47 47 47 54 148 14 37 31 82 x x x x 20 25 x 45 24 x x 24 47 47 43 137 x x x x x x x x 28 x x 28 41 31 39 111 x x x x x x x x 27 30 x 57 x x x x x x x x 35 21 27 83 41 47 50 138 x x x x 47 43 45 135 x x x x x x x x 39 29 24 92 x x x x x x x x x x x x x x x x
6 308 Jordan Clutton 1035 973 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 16 24 53 17 21 x 38 33 29 26 88 29 29 33 91 28 26 x 54 21 14 14 49 x x x x 21 18 21 60 28 35 35 98 25 22 25 72 24 24 26 74 25 27 27 79 25 27 27 79 25 29 31 85 35 41 39 115
7 133 Mark Lewis 1032 976 3 35 41 47 123 x x x x x x x x x x x x 29 41 41 111 35 33 47 115 30 28 30 88 27 43 50 120 x x x x x x x x x x x x 21 43 30 94 31 18 x 49 x x x x 27 41 41 109 x x x x x x x x 35 41 37 113 27 33 50 110 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
8 974 Jacob Marsden 1000 1008 32 39 22 39 100 x x x x x x x x x x x x 31 39 27 97 x x x x x x x x 47 50 39 136 23 45 x 68 x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x x x x x x x x x x x 43 39 22 104 x x x x 39 25 41 105 30 45 50 125 50 28 29 107 35 22 x 57 x x x x x x x x 41 25 x 66 x x x x
9 321 Richard Bevis 963 1045 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 31 30 86 20 29 31 80 39 45 33 117 25 45 39 109 x x x x 41 50 47 138 29 31 41 101 50 14 31 95 x x x x 30 37 43 110 41 43 43 127
10 460 Tom Wood 822 1186 141 50 33 50 133 x x x x 47 50 45 142 x x x x x x x x x x x x 45 47 37 129 x x x x 27 x x 27 x x x x 45 39 37 121 x x x x 47 45 43 135 47 45 43 135 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
11 225 Tom Deacon 815 1193 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 25 x 66 x x x x 29 28 28 85 43 45 25 113 x x x x 37 50 47 134 x x x x 24 50 33 107 x x x x 29 35 x 64 x x x x x x x x x x x x x x x x 30 41 50 121 33 47 45 125 x x x x x x x x
12 192 Ryan Stevens 776 1232 39 29 43 37 109 x x x x 35 31 39 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x 18 x x x x 39 16 x 55 18 37 39 94 x x x x x x x x x x x x 30 45 43 118 8 x x 8 x x x x x x x x x x x x x x x x 33 39 30 102 41 17 x 58 35 33 41 109 x x x x x x x x
13 240 Adrian Latham 770 1238 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 41 37 109 x x x x x x x x x x x x 33 27 27 87 x x x x x x x x 37 27 31 95 x x x x 28 43 43 114 x x x x x x x x 26 47 43 116 43 47 41 131 x x x x x x x x x x x x 28 43 47 118 x x x x
14 327 Will Hughes 736 1272 34 60 60 60 180 x x x x 50 47 47 144 50 43 50 143 x x x x 50 50 50 150 50 22 47 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 131 Joe Thew 697 1311 39 54 50 45 149 x x x x 41 43 43 127 45 50 47 142 50 28 50 128 x x x x 26 50 50 126 x x x x DQ DQ x 0 DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ 25 25 x x x x DQ DQ DQ 0 DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 365 Luke Woodland 695 1313 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 39 41 130 50 47 50 147 x x x x x x x x 9 x x 9 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 47 47 139 x x x x 43 45 43 131 x x x x 47 47 45 139
17 150 Derek Mortimer 690 1318 5 14 17 26 57 x x x x 15 14 28 57 x x x x 23 25 25 73 x x x x x x x x 26 28 x 54 x x x x x x x x x x x x 22 22 18 62 x x x x x x x x 25 26 24 75 x x x x 19 20 20 59 x x x x x x x x 37 31 33 101 22 27 26 75 x x x x x x x x x x x x 23 26 28 77 x x x x
18 101 Aaron Starkey 681 1327 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 41 45 127 x x x x x x x x x x x x 37 45 41 123 x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 50 150 x x x x 47 50 47 144 x x x x 45 45 47 137
19 46 Paul Webster 681 1327 0 19 20 29 68 24 39 41 104 x x x x x x x x 30 45 45 120 x x x x 31 45 26 102 43 27 x 70 25 26 x 51 28 30 29 87 x x x x 17 21 41 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 28 Max May 675 1333 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 24 28 75 x x x x 26 26 29 81 31 31 26 88 x x x x 24 23 21 68 41 39 41 121 45 37 31 113 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 35 129 x x x x
21 301 Kieran Lock 662 1346 13 x x x x x x x x 20 19 35 74 x x x x x x x x 30 17 26 73 x x x x 35 37 43 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 37 29 96 x x x x 29 19 29 77 x x x x x x x x 45 28 41 114 37 31 33 101 x x x x x x x x 12 x x 12 x x x x x x x x
22 149 Christopher Jones 644 1364 18 x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 37 107 39 31 41 111 x x x x 50 33 47 130 x x x x x x x x x x x x x x x x 26 31 35 92 x x x x x x x x x x x x 13 35 37 85 x x x x 43 41 35 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
23 220 Jack Berry 630 1378 14 31 24 24 79 x x x x x x x x 37 41 43 121 x x x x x x x x x x x x x x x x 50 33 x 83 x x x x x x x x 11 41 45 97 x x x x x x x x x x x x x x x x 47 41 39 127 x x x x 26 50 47 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
24 431 Tommi Lowe 617 1391 13 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 47 43 135 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60 47 47 154 x x x x x x x x 39 39 31 109 33 50 50 133 17 x x 17 11 13 45 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 222 Steve May 617 1391 0 45 54 20 119 x x x x 39 41 41 121 x x x x 20 50 47 117 45 45 33 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 43 137 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 60 Ryan Davies 607 1401 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 29 x 72 x x x x x x x x 10 26 35 71 43 27 33 103 41 33 41 115 x x x x x x x x 7 37 x 44 37 33 43 113 37 26 26 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
27 349 Adam Turner 606 1402 1 26 15 x 41 DQ DQ DQ 0 45 45 50 140 47 47 39 133 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 41 x 61 x x x x 18 33 39 90 x x x x x x x x x x x x x x x x 37 25 x 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 35 33 79 x x x x x x x x x x x x
28 311 Billy Gallimore 546 1462 60 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x 45 43 45 133 21 47 47 115 14 x x 14 x 27 35 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 27 39 90 43 29 25 97
29 36 Peter Harper 539 1469 7 x x x x x x x x x x x x x x x x 21 24 24 69 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 26 23 69 x x x x 29 20 23 72 23 26 30 79 28 27 DQ 55 x x x x x x x x x x x x x x x x 20 23 22 65 50 50 30 130 DQ DQ x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
30 340 Gareth Herberts 536 1472 3 11 21 x 32 x x x x 10 9 x 19 x x x x x x x x 23 14 18 55 x x x x x x x x 19 27 x 46 x x x x x x x x 20 11 11 42 15 20 25 60 DQ DQ DQ 0 x x x x 22 x x 22 15 16 13 44 x x x x x x x x 29 37 37 103 27 20 22 69 25 19 x 44 x x x x x x x x x x x x x x x x
31 342 Ian Barlow 529 1479 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 30 30 91 33 41 45 119 39 45 50 134 28 20 31 79 x x x x x x x x 37 39 30 106 x x x x
32 341 Keenan Cowley 522 1486 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 35 39 98 x x x x 24 47 35 106 21 30 x 51 x x x x x x x x 39 18 20 77 29 37 24 90 x x x x 47 23 30 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 84 Aaron Oconnor 504 1504 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 41 50 124 x x x x 50 50 45 145 x x x x x x x x 45 41 23 109 x x x x 17 x x 17 x x x x 35 45 29 109 x x x x
34 100 Ian Jones 497 1511 7 16 13 x 29 x x x x x x x x 39 39 41 119 x x x x 21 24 27 72 x x x x x x x x 22 37 x 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 21 x 43 19 27 x 46 16 18 24 58 x x x x 23 21 27 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
35 463 Dean Kendrick 491 1517 6 17 18 x 35 x x x x x x x x 21 28 x 49 x x x x 22 28 16 66 x x x x x x x x 33 43 x 76 x x x x x x x x 28 17 21 66 x x x x x x x x 26 33 x 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 33 25 85 x x x x 39 16 x 55 x x x x x x x x
36 146 Philip Higley 477 1531 14 21 27 22 70 x x x x 33 25 27 85 26 23 x 49 28 27 28 83 31 41 45 117 x x x x x x x x 45 28 x 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
37 556 Ben Christie 464 1544 13 20 23 x 43 x x x x 21 23 29 73 x x x x 43 43 35 121 16 23 22 61 33 41 33 107 29 30 x 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
38 235 Dewi Davies 459 1549 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 35 39 105 43 39 35 117 29 x x 29 30 30 33 93 x x x x x x x x x x x x x x x x 37 41 37 115 x x x x x x x x x x x x x x x x
39 218 Neil Young 449 1559 10 25 25 27 77 x x x x x x x x 30 x x 30 27 23 30 80 28 29 21 78 25 26 x 51 30 x x 30 x x x x DQ x x 0 15 x x 15 25 23 19 67 x x x x 21 x x 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
40 229 Ryan Ayrton 439 1569 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 24 x 61 x x x x x x x x x x x x 14 43 37 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 19 43 82 x x x x 43 43 22 108 x x x x 39 28 27 94 x x x x
41 125 Jason Hartwright 418 1590 21 24 29 25 78 x x x x 14 15 30 59 x x x x 25 29 26 80 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 19 22 58 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 29 26 74 22 22 25 69 x x x x x x x x
42 339 Dale Williams 408 1600 10 x x x x x x x x x x x x 24 24 x 48 x x x x 20 18 23 61 24 24 x 48 x x x x 17 x x 17 x x x x x x x x 31 39 14 84 x x x x x x x x 24 20 39 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 x 35 54 x x x x 13 x x 13 x x x x x x x x
43 32 Sandy Plenty 406 1602 2 x x x x 30 33 35 98 x x x x 31 30 30 91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 27 74 26 25 22 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 22 28 70 x x x x x x x x x x x x
44 107 Elliott Clarkson 404 1604 2 x x x x x x x x x x x x 41 31 33 105 x x x x 14 20 28 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 31 33 91 x x x x x x x x 22 22 23 67 x x x x x x x x x x x x 26 23 30 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 343 Matthew Dessington 396 1612 8 x x x x x x x x 37 37 37 111 43 45 45 133 x x x x 17 25 31 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 10 x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 17 x 44 x x x x x x x x
46 443 Steven Gough 381 1627 15 x x x x x x x x x x x x x x x x 37 37 33 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 29 29 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 21 37 93 x x x x x x x x 26 35 35 96
47 122 Mark Dunn 374 1634 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 15 13 42 18 22 26 66 x x x x 23 22 22 67 x x x x 17 12 19 48 x x x x 19 19 20 58 31 33 29 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 145 Steven Jones 370 1638 4 x x x x x x x x 24 21 x 45 x x x x x x x x 33 16 x 49 x x x x 28 31 31 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 29 39 115 x x x x x x x x 26 19 x 45 x x x x 26 x x 26 x x x x
49 352 Luke Osullivan 368 1640 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 39 39 113 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 37 x 80 x x x x x x x x x x x x 31 47 50 128 x x x x x x x x 47 x x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
50 629 Thomas Roberts 335 1673 33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 17 31 76 20 x x 20 x x x x 16 24 x 40 x x x x x x x x x x x x x x x x 30 25 31 86 x x x x x x x x 15 14 x 29 x x x x 27 27 30 84
51 10 Troy Reid 317 1691 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 45 43 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 18 39 69 x x x x x x x x 39 30 41 110
52 410 Jack Keogh 300 1708 17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 50 150 50 50 50 150
53 208 Matthew Bell 288 1720 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 43 45 118 x x x x 37 43 37 117 29 24 x 53 x x x x
54 19 Greg Hough 286 1722 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 47 47 144 45 50 47 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 223 Robin James 278 1730 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 43 30 110 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 24 x 57 x x x x 35 47 29 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
56 194 Neil Adams 278 1730 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 12 28 26 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 29 33 103 43 33 33 109 x x x x
57 226 Thomas Wise 270 1738 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 35 31 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 30 30 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 24 28 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 129 Nicholas Bennett 269 1739 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 47 x 78 33 39 37 109 x x x x x x x x x x x x 24 23 35 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 450 Stephen Jones 266 1742 3 x x x x DQ DQ DQ 0 9 24 31 64 22 x x 22 x x x x x x x x x x x x 33 39 33 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 24 23 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
60 361 Mark Harrison 245 1763 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 47 50 121 x x x x x x x x x x x x 26 26 25 77 x x x x 30 17 x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 108 Philip Jameson 244 1764 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 41 43 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 39 35 121 x x x x x x x x x x x x
62 117 Shane Purcell 241 1767 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 20 29 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 24 29 81 x x x x x x x x 20 33 37 90
63 43 Matt Maund 236 1772 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 35 33 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 43 47 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 219 Michael James 232 1776 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 22 24 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 15 16 81 x x x x 17 22 25 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
65 53 Christopher May 230 1778 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 27 28 78 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 28 31 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 18 x 39 x x x x 16 23 x 39 x x x x x x x x x x x x
66 141 Richard Senior 226 1782 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 41 25 91 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 26 39 86 x x x x 19 30 x 49 x x x x x x x x
67 236 Matthew Jones 225 1783 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 27 24 77 x x x x 24 30 26 80 22 23 23 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 110 Jack Beresford 222 1786 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 43 45 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 28 33 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 103 Joshua Lunt 221 1787 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 45 27 119 x x x x 31 41 30 102 x x x x x x x x
70 207 William Harrison 215 1793 6 x x x x 8 47 45 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 33 37 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
71 245 Garth Payne 204 1804 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 50 47 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 31 x 62
72 141 Grant Williams 203 1805 1 13 x x 13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 23 x 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 23 22 63 21 16 20 57 17 15 x 32 x x x x x x x x
73 205 Liam Palmer 203 1805 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 27 19 70 x x x x 17 35 21 73 22 25 x 47 13 x x 13 x x x x x x x x x x x x
74 409 Matt Reid 197 1811 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 37 24 90 x x x x x x x x 37 37 33 107
75 91 Matthew Arnold 185 1823 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 24 76 33 35 41 109 x x x x
76 210 Callum Leese 185 1823 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 28 29 80 x x x x 23 39 x 62 x x x x 21 22 x 43
77 112 Paul Davies 180 1828 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 18 x 41 x x x x x x x x 21 28 x 49 x x x x 35 28 27 90 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
78 12 Stephen Turner 171 1837 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 20 20 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 21 22 64 x x x x 23 23 x 46
79 403 Ben Hughes 167 1841 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 37 39 105 31 31 x 62 x x x x
80 4 Jamie Owen 165 1843 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 29 x 58 x x x x x x x x x x x x 33 33 41 107 x x x x x x x x x x x x
81 222 Steven May 158 1850 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 50 x 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 22 x 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 195 Macauley Harrison 154 1854 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 54 50 50 154 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
83 95 Richard Butler 152 1856 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 12 17 70 x x x x x x x x x x x x 27 29 26 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 423 Louis Pinches 150 1858 2 x x x x 50 50 50 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
85 214 Scott Kerry 150 1858 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 27 29 82 x x x x 39 29 x 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86 315 Thomas Clarkson 150 1858 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 22 27 84 x x x x x x x x x x x x x x x x 18 24 24 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
87 404 Craig Rose 147 1861 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 47 147 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
88 23 Ian Smith 145 1863 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 35 41 96 10 21 18 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
89 97 Sam Osbaldiston 143 1865 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 37 84 x x x x x x x x 31 11 17 59 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
90 337 Sam Clark 140 1868 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 33 35 96 x x x x 14 30 x 44 x x x x x x x x x x x x
91 221 Jack Mullins 139 1869 1 x x x x x x x x 19 29 33 81 x x x x 19 x x 19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 21 x 39 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92 196 Chris Mccormack 138 1870 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 43 45 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
93 19 Gregg Hough 136 1872 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 50 47 136 x x x x x x x x x x x x
94 47 Sam Jones 136 1872 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 25 21 64 x x x x x x x x 22 24 26 72
95 238 Lewis Battersby 133 1875 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 45 43 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
96 64 Matthew Hunt 131 1877 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 41 45 131 x x x x
97 384 Adam Wise 129 1879 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 43 39 129 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
98 48 Russell Roberts 129 1879 0 x x x x x x x x x x x x 25 27 29 81 22 26 x 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
99 127 Bob Rowlands 129 1879 0 10 16 21 47 18 31 33 82 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100 407 Ryan Pearson 127 1881 2 x x x x 47 41 39 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
101 401 Darran Huxley 126 1882 1 41 35 35 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 x x 15 x x x x x x x x x x x x
102 121 Joshua Mclaren 125 1883 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 37 45 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
103 473 Damien Grice 123 1885 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 37 45 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
104 96 Zak Harris 123 1885 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 43 41 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
105 115 Ben Welbourn 123 1885 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 35 28 100 x x x x x x x x 23 x x 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
106 190 Mitch Gray 121 1887 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 47 43 121 x x x x x x x x x x x x
107 197 Connor Franklin 119 1889 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 39 45 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
108 14 Dean Giblin 115 1893 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 35 35 115 x x x x x x x x
109 322 Luke Wainwright 111 1897 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 25 43 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
110 109 Marcus Shim 111 1897 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 27 23 93 x x x x x x x x x x x x x x x x
111 205 Thomas Hipkiss 110 1898 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 30 35 110 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 446 John Gould 107 1901 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 37 39 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
113 364 Matthew Knowles 107 1901 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 29 39 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
114 577 James Cheetham 104 1904 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 22 35 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
115 351 Daniel Handley 103 1905 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 43 37 103 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
116 199 Rory Jones 101 1907 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 14 50 101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
117 331 Kye Marshall 99 1909 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 31 50 99 x x x x x x x x
118 522 Frazer Martin 99 1909 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 20 29 99 x x x x x x x x
119 185 Adam Wheatley 99 1909 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 39 27 99
120 44 Thomas Buchanan 97 1911 2 18 26 x 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 25 x 53 x x x x x x x x
121 557 Daniel Ellis 95 1913 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 x x 24 x x x x 20 26 25 71 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
122 19 Robbie Wilson 94 1914 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 31 35 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
123 129 Nick Bennett 94 1914 0 x x x x x x x x x x x x 33 33 28 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
124 433 Mark Bentley 93 1915 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 27 29 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
125 318 David Bajic 88 1920 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 28 31 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
126 157 David Carroll 85 1923 3 43 19 23 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
127 565 Joseph Perrin 84 1924 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 25 29 84
128 181 Tom Coldrick 79 1929 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 31 25 79 x x x x x x x x x x x x
129 363 John Woods 78 1930 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 x x 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 28 x 53
130 110 Stefan Archer 77 1931 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 21 28 77
131 393 Chris Davies 76 1932 1 12 31 33 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
132 316 Karl Edwards 75 1933 1 15 11 x 26 x x x x x x x x 27 22 x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
133 227 Andrew Oats 74 1934 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 26 24 74 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
134 404 Mark Roberts 71 1937 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 26 23 71 x x x x x x x x x x x x
135 43 Jon Hunt 70 1938 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 23 x 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
136 143 Matthew Brennen 70 1938 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 25 25 70 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
137 109 Roger Lovatt 69 1939 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 47 22 x 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
138 196 Barry Edwards 68 1940 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 29 20 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
139 57 Sean Blackford 67 1941 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 23 28 67 x x x x x x x x
140 207 Benjamin Whitby 67 1941 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 17 27 67 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
141 235 David Williams 66 1942 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 25 22 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 235 Marc Wycherley 64 1944 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 35 x 64 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
143 962 Tom Hinks 62 1946 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 19 23 62 x x x x x x x x
144 3 Joseph Rae 57 1951 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 20 x 57 x x x x x x x x x x x x
145 579 Scott Vernon 53 1955 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 18 21 53 x x x x x x x x
146 426 John Redfern 49 1959 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 23 x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
147 52 Fred Wison 45 1963 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 x x 45 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
148 445 Luke Roberts 42 1966 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 15 x 42 x x x x x x x x x x x x
149 629 Tom Roberts 37 1971 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 12 25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
150 2 Ian Smart 35 1973 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 x x 35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
151 182 James Anthony 34 1974 1 22 12 x 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
152 414 Tim Whittle 29 1979 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 x x 29
153 58 Jake Hollis 29 1979 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 10 x 29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
154 851 Simon Evans 18 1990 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
155 246 Daniel Edgar 16 1992 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 x x 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
156 148 Carl Jones 0 2008 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
157 63 Geoff Fell 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
158 160 Michael Radford 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
159 182 Kevan Whittle 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
160 415 Robert Morris 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
161 42 Miles Bailey 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
162 29 Paul Kynaston 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
163 888 Samuel Clemmett 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
164 263 Graeme Carr 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
165 93 John Cartwright 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
166 928 James Chambers 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
167 188 Denis Jones 0 2008 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
06/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 06/03/11 Shawbury
27/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 27/03/11 Telford
27/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 27/03/11 Telford
03/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 04/03 Oswestry
10/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 10/03 Nantwich
24/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 24/4 Mold
08/05/2011 AMCA (NSNW) - 08/05 Market Drayton
15/05/2011 AMCA (NSNW) - 15/05 Clwyd & Chester
12/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 12/06 Flintshire
19/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 19/6 - Telford
19/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 19/6 - Telford
26/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 26/06 Nantwich
03/07/2011 AMCA (NSNW) - 03/07 Wirral
17/07/2011 AMCA (03 NSNW) 17/07 - Market Drayton
24/07/2011 AMCA (03 NSNW) 24/07 - Clwyd & Chester
31/07/2011 AMCA (03 NSNW) 31/7 - Shawbury
07/08/2011 AMCA (03 NSNW) 07/08 - Mold
14/08/2011 AMCA (03 NSNW) 14/08 - Market Drayton
04/09/2011 AMCA (03 NSNW) 04/09 - Mold
11/09/2011 AMCA (03 NSNW) 11/09 - Clwyd & Chester
18/09/2011 AMCA (03 NSNW) 18/09 - Market Drayton
25/09/2011 AMCA (09 NSNW) 25/09 - Flintshire
02/10/2011 AMCA (09 NSNW) 10/02 - Shawbury
09/10/2011 AMCA (09 NSNW) 09/10 - Wem
16/10/2011 AMCA (09 NSNW) 16/10 - Wirral
23/10/2011 AMCA (03 NSNW) 23/10 - Nantwich