NSNW MX1 Seniors
Season: 2011
06/03/2011 27/03/2011 27/03/2011 03/04/2011 10/04/2011 24/04/2011 08/05/2011 15/05/2011 12/06/2011 19/06/2011 19/06/2011 26/06/2011 03/07/2011 10/07/2011 17/07/2011 24/07/2011 31/07/2011 07/08/2011 14/08/2011 04/09/2011 11/09/2011 18/09/2011 25/09/2011 02/10/2011 09/10/2011
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total
1 25 Tony Walker 1591 0 0 13 21 26 60 22 28 23 73 x x x x 17 17 23 57 25 27 28 80 21 24 13 58 24 27 31 82 25 28 27 80 x x x x 25 24 25 74 x x x x 18 17 25 60 25 21 26 72 28 26 35 89 28 33 x 61 17 25 24 66 23 29 24 76 17 20 27 64 30 35 31 96 30 29 23 82 26 29 25 80 29 26 23 78 33 30 28 91 11 19 26 56 19 16 21 56
2 393 Chris Davies 1274 317 317 x x x x x x x x x x x x 23 16 20 59 29 17 26 72 35 33 29 97 27 29 33 89 33 39 41 113 37 39 x 76 x x x x x x x x 26 26 29 81 31 27 x 58 x x x x x x x x 37 29 37 103 x x x x 33 27 35 95 x x x x 39 41 41 121 43 39 41 123 x x x x 37 33 33 103 x x x x 28 23 33 84
3 352 Mark Benbow 1271 320 3 6 x x 6 x x x x 11 17 27 55 15 25 21 61 28 18 35 81 23 12 26 61 16 25 13 54 29 29 28 86 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 16 22 53 29 29 33 91 26 30 30 86 27 22 20 69 30 35 29 94 16 14 16 46 35 x 37 72 31 31 33 95 25 26 33 84 21 31 33 85 24 31 37 92 x x x x x x x x
4 410 Jason Fox 1190 401 81 x x x x x x x x x x x x 43 33 29 105 x x x x 31 37 39 107 30 39 45 114 27 43 47 117 45 x x 45 x x x x x x x x 37 31 41 109 30 28 33 91 x x x x x x x x 23 30 47 100 x x x x 45 41 41 127 x x x x 45 43 43 131 50 47 47 144 x x x x x x x x x x x x x x x x
5 104 Barnaby Pratt 1184 407 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 50 x 85 31 35 19 85 x x x x x x x x 35 31 37 103 35 35 43 113 x x x x 21 33 30 84 28 39 35 102 39 30 37 106 24 41 39 104 x x x x 28 x x 28 37 43 41 121 43 41 45 129 12 x x 12 30 41 41 112
6 415 Robert Morris 1117 474 67 x x x x x x x x 27 35 47 109 50 50 47 147 x x x x 41 27 45 113 45 50 47 142 x x x x x x x x x x x x 35 35 45 115 43 47 31 121 x x x x 22 45 50 117 x x x x x x x x x x x x 11 50 50 111 45 47 50 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
7 166 Stephen Smith 1034 557 83 18 35 25 78 DQ DQ DQ 0 17 11 29 57 25 26 27 78 21 25 27 73 33 16 19 68 x x x x x x x x x x x x x x x x 13 13 x 26 x x x x 17 18 24 59 x x x x x x x x 18 16 19 53 33 33 31 97 20 13 14 47 x x x x 26 26 28 80 x x x x 26 21 27 74 31 35 29 95 22 18 28 68 29 24 28 81
8 182 Kevan Whittle 1019 572 15 x x x x x x x x 16 22 30 68 x x x x 26 24 24 74 x x x x 17 23 29 69 24 26 x 50 27 x x 27 DQ DQ DQ 0 12 21 23 56 x x x x 23 25 30 78 41 37 28 106 x x x x 22 17 21 60 x x x x 22 21 22 65 22 39 33 94 x x x x 33 30 31 94 31 27 31 89 28 26 35 89 x x x x x x x x
9 556 Ben Christie 857 734 162 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 41 x 91 x x x x 14 14 x 28 50 39 37 126 41 15 21 77 x x x x 41 26 x 67 45 47 43 135 43 19 x 62 41 47 39 127 47 50 47 144 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
10 928 James Chambers 815 776 42 x x x x x x x x x x x x 26 27 24 77 x x x x x x x x 29 37 35 101 x x x x x x x x x x x x 25 29 26 80 x x x x x x x x x x x x 43 41 41 125 30 28 28 86 x x x x 29 28 33 90 x x x x x x x x 47 45 45 137 x x x x 47 45 27 119 x x x x x x x x
11 394 Steven Jones 813 778 2 47 54 41 142 x x x x x x x x 47 47 45 139 50 50 18 118 x x x x x x x x 30 41 45 116 39 47 x 86 x x x x x x x x 35 43 43 121 20 30 41 91 DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
12 98 David Bajic 802 789 11 11 37 39 87 31 41 50 122 x x x x 37 43 41 121 x x x x x x x x x x x x x x x x 30 x x 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 39 45 131 43 45 41 129 x x x x x x x x 39 41 37 117 x x x x 41 24 x 65 x x x x
13 10 Adrian Proctor 801 790 1 21 31 24 76 11 29 29 69 x x x x 22 20 x 42 22 26 31 79 18 21 17 56 31 30 14 75 x x x x 33 x x 33 x x x x x x x x 25 22 30 77 x x x x x x x x 27 29 33 89 x x x x x x x x x x x x 37 33 30 100 35 35 35 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
14 18 Adam Knight 777 814 24 23 15 31 69 19 21 33 73 x x x x x x x x x x x x 39 28 31 98 x x x x 41 27 31 99 x x x x x x x x x x x x 24 23 27 74 28 35 39 102 30 25 x 55 x x x x x x x x x x x x 28 31 17 76 x x x x 47 39 45 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
15 429 Darren Warrender 753 838 24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 41 30 112 45 35 45 125 50 47 47 144 47 47 45 139 37 39 37 113 50 31 39 120 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
16 20 Dale Childs 735 856 18 20 10 x 30 x x x x x x x x x x x x x x x x 43 14 24 81 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 37 33 107 24 16 23 63 33 37 35 105 x x x x 29 31 35 95 35 33 30 98 x x x x 29 26 24 79 22 25 30 77
17 888 Samuel Clemmett 698 893 37 27 16 29 72 x x x x 30 28 41 99 x x x x x x x x x x x x 39 41 43 123 x x x x 41 x x 41 x x x x 27 31 31 89 x x x x x x x x x x x x 45 47 45 137 x x x x 47 45 45 137 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
18 73 Steven Kay 688 903 10 x x x x 15 20 21 56 x x x x 19 18 22 59 20 22 20 62 19 13 22 54 18 24 20 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 13 x 29 x x x x 23 x x 23 20 19 18 57 21 22 x 43 12 11 x 23 21 23 20 64 24 25 25 74 22 x x 22 16 18 x 34 x x 26 26 x x x x x x x x
19 16 Arwel Jones 687 904 1 17 24 14 55 23 35 30 88 x x x x x x x x x x x x 37 30 41 108 x x x x 39 47 35 121 26 x x 26 x x x x x x x x 30 33 20 83 x x x x 39 27 x 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 50 47 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
20 188 Denis Jones 673 918 14 x x x x x x x x 12 12 25 49 27 22 28 77 18 29 29 76 24 20 25 69 21 21 x 42 x x x x x x x x x x x x 9 x x 9 19 16 18 53 x x x x x x x x x x x x 19 20 23 62 26 24 x 50 10 x x 10 20 26 25 71 29 23 x 52 x x x x 18 x x 18 x x x x 14 21 x 35 x x x x
21 160 Michael Radford 672 919 1 7 18 15 40 x x x x 23 20 31 74 x x x x x x x x 11 10 11 32 x x x x 35 31 33 99 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 18 29 76 27 27 25 79 13 25 31 69 28 30 29 87 x x x x 23 35 37 95 x x x x x x x x 21 x x 21 x x x x
22 363 Barry Prophett 668 923 4 x x x x x x x x 13 10 26 49 18 19 x 37 24 23 23 70 14 18 16 48 x x x x x x x x 24 x x 24 x x x x x x x x 21 21 21 63 x x x x 26 x x 26 29 28 x 57 x x x x x x x x 14 12 15 41 31 29 24 84 28 28 27 83 31 27 28 86 x x x x x x x x x x x x x x x x
23 93 John Cartwright 667 924 1 22 26 18 66 43 50 47 140 x x x x 33 31 26 90 33 37 33 103 x x x x 35 28 24 87 x x x x x x x x x x x x x x x x 27 30 33 90 x x x x x x x x 31 x x 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 x x 17 x x x x 16 27 x 43 x x x x
24 66 James Ebbrell 656 935 11 19 29 33 81 27 31 35 93 x x x x 35 28 x 63 35 30 39 104 29 25 33 87 26 33 37 96 x x x x 43 45 x 88 x x x x x x x x 20 24 x 44 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
25 42 Miles Bailey 594 997 62 24 25 37 86 x x x x x x x x 24 37 43 104 x x x x 27 50 50 127 47 47 50 144 45 45 43 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
26 4 Andy Cousins 594 997 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 x x 28 24 23 26 73 x x x x x x x x 18 22 25 65 37 30 37 104 22 x x 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 25 29 89 27 25 26 78 x x x x 17 20 27 64 23 28 20 71
27 105 Nicholas Lowe 592 999 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 x x 29 x x x x x x x x 28 41 39 108 x x x x 33 33 29 95 x x x x 25 23 31 79 x x x x 25 24 25 74 x x x x x x x x x x x x x x x x 41 43 43 127 x x x x 27 35 18 80
28 68 Giles Pedersen 585 1006 7 x 27 11 38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 37 39 104 25 x x 25 x x x x x x x x 14 15 17 46 x x x x 24 31 31 86 x x x x x x x x 35 28 30 93 x 17 21 38 x x x x x x x x x x x x 19 24 28 71 27 27 30 84 x x x x x x x x
29 69 Paul Huxley 577 1014 8 x x x x 10 26 28 64 x x x x 16 x x 16 23 21 25 69 13 23 23 59 20 17 15 52 x x x x x x x x x x x x x x x x 15 x x 15 x x x x 27 x x 27 24 25 x 49 x x x x 25 18 x 43 19 19 24 62 27 28 22 77 x x x x x x x x 25 19 x 44 x x x x x x x x x x x x
30 218 Chris Czora 560 1031 17 x x x x x x x x 29 26 39 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 43 37 125 x x x x x x x x 37 37 37 111 39 41 43 123 x x x x x x x x 33 33 41 107 x x x x
31 375 Adam Hill 533 1058 27 x x x x x x x x x x x x 30 24 25 79 x x x x 28 29 18 75 28 31 22 81 x x x x x x x x x x x x 23 17 x 40 33 18 16 67 x x x x 43 41 41 125 35 31 x 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
32 9 Anthony Williams 522 1069 11 x x x x x x x x x x x x 20 41 33 94 37 39 19 95 x x x x x x x x x x x x 23 43 x 66 x x x x x x x x 16 29 22 67 43 45 50 138 x x x x x x x x x x x x 19 20 23 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
33 253 Daniel Ellis 511 1080 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 31 23 95 50 47 50 147 x x x x x x x x 30 47 50 127 x x x x 45 50 47 142
34 6 Andrew Mackie 506 1085 5 x x x x 26 37 37 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 22 x 69 x x x x x x x x x x x x 29 28 19 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 10 30 66 x x x x 41 45 39 125 37 33 x 70 x x x x x x x x x x x x x x x x
35 23 Jamie Glover 504 1087 2 26 9 12 47 37 45 43 125 x x x x x x x x 41 45 43 129 x x x x x x x x x x x x x x x x 35 29 35 99 x x x x 39 37 28 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
36 29 Paul Kynaston 503 1088 1 14 23 17 54 x x x x x x x x x x x x 17 20 21 58 16 19 15 50 22 22 23 67 x x x x x x x x 18 21 21 60 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 27 31 83 x x x x x x x x x x x x 26 24 19 69 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 16 21 25 62
37 146 Robert Vernon 483 1108 20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 43 41 127 x x x x x x x x x x x x 0 43 43 86 x x x x x x x x 37 43 43 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 47 50 147
38 268 Marc Wycherley 478 1113 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 21 43 114 50 45 47 142 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 35 37 115 47 43 17 107
39 396 Matthew Jones 420 1171 58 25 20 23 68 x x x x 18 13 35 66 x x x x 30 35 30 95 45 41 20 106 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 25 31 85 x x x x x x x x
40 57 Craig Gollins 413 1178 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 47 141 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 45 47 131 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 41 141 x x x x x x x x
41 257 Scott Lloyd 403 1188 10 29 17 20 66 x x x x 31 30 37 98 41 30 x 71 x x x x 26 39 37 102 x x x x 43 23 x 66 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
42 103 Gary Siddley 392 1199 11 54 39 47 140 33 47 45 125 x x x x 45 45 37 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
43 61 Tomos Harris 392 1199 0 x x x x x x x x x x x x 21 35 39 95 x x x x 30 35 35 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 37 35 113 x x x x 30 35 19 84 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
44 24 Clinton Bird 385 1206 7 15 22 16 53 25 27 25 77 x x x x 29 21 x 50 x x x x 20 31 28 79 23 18 x 41 31 24 x 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 x 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
45 19 Mark Howlett 351 1240 34 16 x x 16 28 33 31 92 x x x x 28 23 x 51 x x x x 15 15 27 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 24 26 74 31 30 x 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
46 44 Martin Benson 348 1243 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 41 x 86 x x x x x x x x 47 50 25 122 x x x x 43 37 29 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 x x 31
47 51 Christopher Ritchings 341 1250 7 50 47 54 151 29 39 39 107 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 19 27 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
48 114 Meirion Black 332 1259 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 x x 47 x x x x x x x x 47 50 50 147 x x x x x x x x x x x x 43 45 50 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
49 198 Damien Walpole 328 1263 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 17 12 46 x x x x 26 35 29 90 21 x x 21 x x x x x x x x x x x x x x x x 25 28 30 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 28 30 88 x x x x x x x x x x x x x x x x
50 200 Samuel Mitchell 299 1292 29 x x x x x x x x 22 16 28 66 14 x x 14 27 28 37 92 22 26 x 48 33 20 26 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
51 167 Bruce Gatt 291 1300 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 39 47 111 15 25 33 73 37 31 39 107
52 183 Daryl Morris 276 1315 15 43 43 50 136 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 45 45 140 x x x x
53 129 Lee Jones 269 1322 7 x x x x x x x x x x x x x x x x 31 47 47 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 47 50 144 x x x x
54 313 Daniel Townsend 253 1338 16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 43 33 115 41 47 50 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
55 128 Ben Bloor 252 1339 1 35 14 x 49 x x x x x x x x x x x x 45 33 45 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 23 30 80 x x x x
56 374 Robert Walters 246 1345 6 x x x x x x x x x x x x 39 29 30 98 43 43 41 127 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 x x 21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
57 26 Danny Macdonald 245 1346 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 50 150 x x x x x x x x 13 37 45 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
58 100 Matthew Pincher 230 1361 15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 43 47 135 x x x x x x x x x x x x x x x x 50 x 45 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
59 33 Geoff Fell 228 1363 2 12 13 19 44 x x x x x x x x x x x x x x x x 12 11 14 37 x x x x 23 25 x 48 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 24 26 75 x 24 x 24 x x x x x x x x x x x x x x x x
60 14 Peter James 223 1368 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 22 21 53 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 29 28 78 x x x x 33 30 29 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
61 167 Stuart Gatt 221 1370 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 35 28 88 x x x x x x x x x x x x x x x x 41 45 47 133 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
62 450 Stephen Jones 219 1372 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 45 30 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 43 27 94 x x x x x x x x x x x x x x x x
63 154 Mark Southern 208 1383 11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 18 21 58 x x x x 19 24 28 71 x x x x x x x x x x x x x x x x 31 22 26 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
64 72 Ray Bloor 205 1386 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 47 41 50 138 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 41 x 67 x x x x
65 264 Charles Kennerley 201 1390 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 43 x 80 x x x x 47 35 39 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
66 1 Phil Jones 194 1397 7 9 12 22 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 25 26 68 x x x x x x x x x x x x x x x x 24 31 28 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
67 61 Simon Hays 190 1401 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 22 63 x x x x x x x x 24 20 29 73 x x x x x x x x x x x x x x x x 18 18 18 54 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
68 23 Matthew Hall 188 1403 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 39 41 115 x x x x 27 26 20 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
69 103 Stephen Hughes 179 1412 9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 43 43 111 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 33 x 68 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
70 8 Carl Ford 174 1417 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 37 30 89 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 30 25 85 x x x x
71 239 Ashley Walsh 169 1422 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 17 x 38 x x x x x x x x 16 21 x 37 29 26 39 94 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
72 18 David Roocroft 164 1427 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 27 35 85 26 26 27 79 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
73 354 Shaun Bird 160 1431 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 33 30 85 x x x x x x x x x x x x 31 20 24 75 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
74 76 Bob Rowlands 155 1436 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x 25 25 28 78 x x x x x x x x 23 22 25 70 x x x x 7 x x 7 x x x x
75 87 Anthony Mapp 151 1440 4 31 60 60 151 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
76 365 Luke Woodland 150 1441 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 50 150 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
77 133 Mark Lewis 145 1446 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 50 50 145 x x x x x x x x x x x x x x x x
78 170 Alan Dale 145 1446 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 37 24 85 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 19 26 60
79 411 Steven Hill 144 1447 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 50 47 144 x x x x x x x x x x x x
80 689 Nick Read 140 1451 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 47 50 43 140 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
81 155 Norbert Czora 139 1452 1 x x x x 17 24 20 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 27 24 78 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
82 219 Gregg Walker 135 1456 4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 35 50 135 x x x x x x x x x x x x
83 86 Darren Moloney 135 1456 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 45 47 135 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
84 236 Martin Ball 133 1458 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 47 43 133 x x x x x x x x x x x x
85 404 Craig Rose 130 1461 3 45 50 35 130 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
86 172 David Scott 129 1462 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 45 39 129 x x x x x x x x x x x x
87 75 Alan May 127 1464 2 8 7 x 15 13 23 x 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 23 26 76 x x x x x x x x x x x x x x x x
88 505 Ryan Pugh 126 1465 1 60 45 21 126 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
89 79 Guy Leddy 125 1466 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 39 45 125 x x x x x x x x x x x x
90 132 Steven Carson 125 1466 0 x x x x x x x x 43 39 43 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
91 203 Stewart Lines 125 1466 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 43 41 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
92 426 Mark Harding 125 1466 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 43 43 125 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
93 20 Anthony Dugmore 124 1467 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 24 x 59 x x x x 18 20 27 65
94 136 Nick Bull 123 1468 1 x x x x 39 43 41 123 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
95 50 Barry Edwards 123 1468 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 37 x 78 22 23 x 45 x x x x x x x x x x x x
96 478 Jerry Preece 122 1469 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 50 47 122 x x x x
97 37 Ian Culliss 122 1469 0 x x x x x x x x 26 33 45 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 x x 18 x x x x
98 71 David Langford 121 1470 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 41 41 121 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
99 92 Paul Potter 119 1472 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 41 45 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
100 362 Steve Powell 119 1472 0 33 41 45 119 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
101 249 Rikki Wainwright 118 1473 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 45 30 118 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
102 62 Jason Everall 118 1473 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 28 x 54 x x x x 20 22 22 64
103 311 Andrew Mortimer 118 1473 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 27 27 82 x x x x x 23 13 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
104 87 Richard Wain 117 1474 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 39 43 117 x x x x
105 90 Jonathan Meigh 115 1476 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 50 47 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
106 452 Joshua Higgins 115 1476 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 31 39 115 x x x x
107 258 John Card 115 1476 0 39 33 43 115 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
108 210 Paul Holden 115 1476 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 25 33 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 13 14 x 27 x x x x
109 15 Gareth Stedman 112 1479 3 x x x x x x x x x x x x x x x x 19 19 17 55 x x x x 19 19 19 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
110 334 Richard Dixon 111 1480 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 41 27 43 111
111 77 Michael Skellern 109 1482 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 39 39 109 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
112 3 Kenny Roberts 108 1483 1 x x x x 20 22 19 61 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 24 x 47 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
113 441 Steven Roberts 107 1484 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 45 45 107
114 240 James Hurst 107 1484 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 29 39 107 x x x x x x x x
115 157 David Carroll 105 1486 2 x x x x x x x x 28 27 50 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
116 51 John Ball 105 1486 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 37 35 105 x x x x x x x x x x x x
117 146 Wesley Cockayne 105 1486 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 37 35 105 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
118 396 Matthew Jones 104 1487 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 30 37 104 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
119 103 Steven Hughes 102 1489 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 26 39 102 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
120 415 Darrren Warrender 101 1490 1 x x x x x x x x x x x x 31 39 31 101 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
121 97 Steven Molloy 101 1490 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 19 23 64 14 23 x 37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
122 210 Steven Marshall 100 1491 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 50 x 100 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
123 133 Stuart Brown 100 1491 0 x x x x 21 30 26 77 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 x x 23 x x x x
124 171 Michael Gleave 98 1493 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 35 39 24 98
125 19 Andrew Cougill 97 1494 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 29 35 97 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
126 186 Wayne Bradley 96 1495 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 37 35 96 x x x x
127 22 Braian Jackson 95 1496 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 33 23 95 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
128 78 Daniel Urbain 93 1498 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 50 16 27 93 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
129 324 Stephan Evans 93 1498 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 30 x 54 x x x x 39 x x 39 x x x x
130 208 Russell Bufton 93 1498 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 37 23 93
131 67 Joseph Varley 92 1499 1 x x x x x x x x x x x x x x x x 39 31 22 92 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
132 261 Patrick Hughes 92 1499 0 10 11 13 34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 x x 22 x x x x 16 20 x 36 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
133 327 Adam Darby 90 1501 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 33 31 90
134 939 John-Rhys Edwards 88 1503 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 24 29 35 88
135 88 Thomas Cooper 88 1503 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 33 28 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
136 333 Scott Wade 88 1503 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 35 22 88 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
137 48 Russell Roberts 87 1504 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 33 31 87 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
138 165 Paul Unwin 86 1505 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 29 29 86 x x x x
139 300 Michael Thorpe 86 1505 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 27 39 20 86 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
140 108 Andrew Girling 85 1506 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 28 28 29 85 x x x x x x x x x x x x
141 315 John Higgins 83 1508 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 27 27 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
142 117 Mark Gaze 83 1508 0 37 19 27 83 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
143 263 Wayne Martin 83 1508 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 29 24 83 x x x x x x x x x x x x
144 12 Adrian Blackford 83 1508 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 11 15 x 26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 21 17 19 57
145 482 Kevin Mycock 82 1509 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 45 37 x 82 x x x x x x x x
146 223 Jack Beresford 81 1510 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 14 30 37 81
147 442 Paul Burton 80 1511 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 25 26 29 80
148 135 Michael Brookes 76 1515 4 x x x x x x x x 25 18 33 76 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
149 61 David Wise 73 1518 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 26 73 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
150 332 Christopher Kimber 72 1519 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 31 72 x x x x
151 11 Josh Knowles 72 1519 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 19 31 72 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
152 432 Jerry Greenhalgh 69 1522 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ 30 30 DQ DQ 39 39 x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x
153 79 John Gore 68 1523 1 x x x x 9 19 22 50 x x x x x x x x x x x x 9 9 x 18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
154 68 Giles Pederson 65 1526 3 x x x x 16 25 24 65 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
155 5 Lee Huckerby 62 1529 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 20 22 62 x x x x x x x x x x x x
156 360 David Hibberd 62 1529 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 19 22 21 62 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
157 458 Dean Rodgers 57 1534 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 33 24 x 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
158 141 Richard Senior 57 1534 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 39 18 x 57
159 319 Colin Griffiths 57 1534 0 x x x x 12 18 27 57 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
160 423 Chris Wainwright 55 1536 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 15 15 25 55 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
161 73 Martin Groves 53 1538 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 37 16 x 53 x x x x
162 164 Mark Lello 52 1539 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 9 43 x 52 x x x x
163 39 Alex Mc gregor 52 1539 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 26 26 x 52 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
164 68 Vic Middleton 50 1541 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 17 23 50 x x x x
165 7 Ian Parkes 49 1542 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 x 26 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
166 379 Dean Jones 49 1542 0 41 8 x 49 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
167 125 Edward Lello 48 1543 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20 28 x 48 x x x x
168 472 Christopher Jukes 46 1545 2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 15 x 46 x x x x
169 265 Paul Bateman 43 1548 3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 43 x x 43
170 360 Michael Burgess 43 1548 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 29 14 x 43 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
171 390 31 1560 12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 31 x x 31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
172 41 Jeremy Wall 30 1561 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 30 x x 30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
173 -??- - 5728755 - 23 1568 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 23 x x 23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
174 147 Paul Young 22 1569 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 10 12 x 22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
175 54 Steven Taylor 8 1583 14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 8 x x 8 x x x x
176 -??- - 5671360 - 5 1586 3 5 x x 5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
177 35 Peter Sargent 0 1591 5 x DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
178 579 Scott Vernon 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
179 100 Ian Jones 0 1591 0 x DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
180 220 Jack Berry 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ DQ 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
181 340 Gareth Herberts 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
182 226 Thomas Wise 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ DQ x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
183 218 Neil Young 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
184 629 Thomas Roberts 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
185 240 Adrian Latham 0 1591 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x DQ x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
06/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 06/03/11 Shawbury
27/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 27/03/11 Telford
27/03/2011 AMCA (03 NSNW) - 27/03/11 Telford
03/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 04/03 Oswestry
10/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 10/03 Nantwich
24/04/2011 AMCA (03 NSNW) - 24/4 Mold
08/05/2011 AMCA (NSNW) - 08/05 Market Drayton
15/05/2011 AMCA (NSNW) - 15/05 Clwyd & Chester
12/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 12/06 Flintshire
19/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 19/6 - Telford
19/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 19/6 - Telford
26/06/2011 AMCA (03 NSNW) - 26/06 Nantwich
03/07/2011 AMCA (NSNW) - 03/07 Wirral
10/07/2011 AMCA (NSNW) - 10/07 Flintshire
17/07/2011 AMCA (03 NSNW) 17/07 - Market Drayton
24/07/2011 AMCA (03 NSNW) 24/07 - Clwyd & Chester
31/07/2011 AMCA (03 NSNW) 31/7 - Shawbury
07/08/2011 AMCA (03 NSNW) 07/08 - Mold
14/08/2011 AMCA (03 NSNW) 14/08 - Market Drayton
04/09/2011 AMCA (03 NSNW) 04/09 - Mold
11/09/2011 AMCA (03 NSNW) 11/09 - Clwyd & Chester
18/09/2011 AMCA (03 NSNW) 18/09 - Market Drayton
25/09/2011 AMCA (09 NSNW) 25/09 - Flintshire
02/10/2011 AMCA (09 NSNW) 10/02 - Shawbury
09/10/2011 AMCA (09 NSNW) 09/10 - Wem