Stock Heavy
Season: 2008
7/5/2008 7/19/2008 8/2/2008 8/30/2008
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 R4 R5 Total R1 R2 R3 R4 R5 Total
1 1 Chase Conaway 1194 0 0 75 x 75 x x x 150 300 75 71 150 296 74 x 74 x 150 298 x 75 x 75 150 300
2 48 Ethan Cox 1171 23 23 x 75 x 73 x x 148 296 71 74 147 292 73 x 70 x 145 288 73 x 75 x 147 295
3 7 Doug Money 1161 33 10 x 74 x 74 x x 145 293 73 73 148 294 70 x 71 x 144 285 72 x 73 x 144 289
4 8 Stu Conaway 1158 36 3 74 x 74 x x x 149 297 72 67 146 285 x 73 x 74 142 289 71 x 74 x 142 287
5 5 Clarence Bliss 889 305 269 x x x x 73 74 147 294 x x x x x 75 x 75 148 298 x 74 x 74 149 297
6 88 Chan Fromholtz 871 323 18 x x x x 75 75 136 286 x x x x 71 x 73 x 146 290 75 x 72 x 148 295
7 01 Dan Bliss 861 333 10 73 x 72 x x x 139 284 70 72 145 287 x x x x x x 74 x 71 x 145 290
8 77 Cody Williams 860 334 1 x 73 x 70 x x 142 285 x x x x 72 x 72 x 143 287 x 73 x 69 146 288
9 8J Levi Jones 843 351 17 72 x 73 x x x 138 283 69 69 144 282 x x x x x x x 72 x 70 136 278
10 22K Alan Stein 841 353 2 x 71 x 71 x x 140 282 68 70 142 280 x x x x x x 70 x 69 x 140 279
11 60 Gary Richard 838 356 3 x x x x 71 71 144 286 67 68 143 278 x x x x x x x 68 x 68 138 274
12 11X Taylor Bliss 719 475 119 x 72 x 72 x x DQ 144 x x x x x 74 x 73 147 294 x 69 x 71 141 281
13 0 Pody Erbacher 578 616 141 x 70 x 75 x x 135 280 74 75 149 298 x x x x x x x x x x x x
14 22 Russtin Weese 574 620 4 x x x x 74 73 141 288 x x x x x x x x x x x 71 x 72 143 286
15 21 Glen Bliss 571 623 3 x x x x 72 72 143 287 x x x x x 71 x 72 141 284 x x x x x x
16 47 Micheal Meredith 561 633 10 x x x x x x x x x x x x x 72 x 71 140 283 69 x 70 x 139 278
17 0x Mark Erbacher 299 895 262 x x x x x x x x x x x x 75 x 75 x 149 299 x x x x x x
18 3 Ryan Kinderknecht 287 907 12 70 x 71 x x x 146 287 x x x x x x x x x x x x x x x x
19 75 Jade Bliss 280 914 7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 70 x 73 137 280
20 81w Brandon Wolf 278 916 2 71 x 70 x x x 137 278 x x x x x x x x x x x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
7/5/2008 July 5, 2008 Race
7/19/2008 July 19, 2008 Race
8/2/2008 August 2, 2008 Race
8/30/2008 August 30, 2008 Race