Östra by Night - Bredd
Säsong: Östra Open 2013
2012-11-12 2013-01-16 2013-01-23 2013-01-30
Pos Nr. Namn Total diff Avstånd Ös Total Ös Total Ra Total Ra Total
1 313 Christer Andersson 62 0 0 x x 20 20 20 20 22 22
2 699 Fredrik Tegman 59 3 3 25 25 18 18 16 16 x x
3 79 Robin Dahlen 45 17 14 x x x x 25 25 20 20
4 977 Jonas Johansson 33 29 12 18 18 15 15 x x x x
5 777 Lars-Erik Wärn 25 37 8 x x x x x x 25 25
6 54 Göran Öberg 25 37 0 x x 25 25 x x x x
7 324 Dennis Andersson 22 40 3 x x 22 22 x x x x
8 294 Peter Andersson 22 40 0 22 22 x x x x x x
9 304 Magnus Svahn 22 40 0 x x x x 22 22 x x
10 136 Daniel Johansson 20 42 2 20 20 x x x x x x
11 840 Magnus Oscarsson 18 44 2 x x x x x x 18 18
12 919 Mikael Andersson 18 44 0 x x x x 18 18 x x
13 332 Kalle Gustavsson 16 46 2 16 16 x x x x x x
14 137 Tomas Nilsson 16 46 0 x x 16 16 x x x x
15 173 Lars Eriksson 15 47 1 15 15 x x x x x x
16 277 Magnus Jansson 15 47 0 x x x x 15 15 x x
Förklaringstext 1 1:a plats 2 2:a plats 3 3:e plats
2012-11-12 Östra by Night 1 - Kåsan
2013-01-16 Östra by Night 3 - Botkyrka
2013-01-23 Östra by night delt 3 Rörken
2013-01-30 Östra by Night 4 - Göta