VORC Championship Junior 1
Season: 2012
31/03/2012 31/03/2012 21/04/2012 22/04/2012 19/05/2012 20/05/2012 16/06/2012 17/06/2012 11/08/2012 12/08/2012
Pos No. Name Total Diff Gap M1 Total M1 Total JXC Total M1 Total JXC Total M1 Total JXC Total M1 Total M1 Total M1 Total
1 637V Jake BRENNAN 235 0 0 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 18 18 25 25 22 22 25 25 25 25
2 633V Jake GOGOL 227 8 8 25 25 22 22 22 22 22 22 20 20 25 25 22 22 25 25 22 22 22 22
3 620V Ryley OAKES 200 35 27 22 22 20 20 18 18 20 20 22 22 22 22 18 18 20 20 20 20 18 18
4 615V Dex KELLY 96 139 104 0 0 18 18 20 20 x x x x 20 20 x x 18 18 0 0 20 20
5 451V Kyle SIMPSON 67 168 29 x x x x DNF 0 18 18 18 18 x x 15 15 16 16 x x x x
6 103V Kade DUNSCOMBE 20 215 47 x x x x x x x x x x x x 20 20 x x x x x x
7 649V Toby DODDS 18 217 2 18 18 x x x x x x x x x x DNF 0 x x x x x x
8 640V Riley NANCARROW 16 219 2 x x 16 16 x x 0 0 x x x x x x x x x x x x
9 329V Dylan WHITESIDE 16 219 0 x x x x x x x x x x x x 16 16 x x x x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 3 Wonthaggi Vic
31/03/2012 VORC 2012 Rounds 4 Wonthaggi Vic
21/04/2012 VORC 2012 Rounds 5 Hedley Victoria
22/04/2012 VORC 2012 Rounds 6 Hedley Victoria
19/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
20/05/2012 VORC 2012 Rounds 7_8 Broadford Victoria
16/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
17/06/2012 VORC 2012 Rounds 9_10 Barrabool Victoria
11/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria
12/08/2012 VORC 2012 Rounds 11_12 Ballarat Victoria