07 Actrix VMCC Super Motard
Season: 2007
16/06/2007 21/07/2007 18/08/2007 22/09/2007 13/10/2007
Pos No. Name Total Diff Gap R1 R2 R3 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 Total R1 R2 R3 Total R1 R2 Total
1 17 Gavin Veltmeyer 211 0 0 20 18 20 58 18 18 25 61 25 16 41 15 20 16 51 x x x
2 61 Doug Stockwell 208 3 3 25 25 22 72 25 25 11 61 x x x 25 25 25 75 x x x
3 18 Steve Booth 208 3 0 18 12 18 48 16 20 22 58 18 18 36 22 22 22 66 x x x
4 76 Chris Sales 196 15 12 16 20 16 52 11 13 20 44 12 20 32 x 13 14 27 16 25 41
5 317 Graham Wedlake 175 36 21 x x x x 10 12 16 38 22 25 47 16 16 18 50 20 20 40
6 124 Richard Feist 150 61 25 14 16 14 44 13 14 15 42 16 15 31 11 11 11 33 x x x
7 130 Brian Gopperth 130 81 20 x x x x 15 15 14 44 20 22 42 14 15 15 44 x x x
8 500 Phil Derby 101 110 29 13 13 x 26 20 16 18 54 0 x 0 0 10 x 10 11 x 11
9 187 Craig Alderton 99 112 2 x x x x 12 10 13 35 15 14 29 10 12 13 35 x x x
10 67 Dave Smith 79 132 20 15 15 15 45 x x x x x x x 9 6 x 15 9 10 19
11 142 George Gaisford 76 135 3 x x x x 14 11 12 37 x x x 13 14 12 39 x x x
12 007 Mitch Rowe 69 142 7 22 22 25 69 x x x x x x x x x x x x x x
13 222 Richard Burke 59 152 10 x x x x x x x x x x x 18 8 0 26 15 18 33
14 59 Glen Spink 58 153 1 x x x x x x x x x x x 20 18 20 58 x x x
15 333 Alfons Kil 58 153 0 x x x x x x x x x x x 12 9 10 31 13 14 27
16 165 Darren Gopperth 54 157 4 x x x x 9 9 10 28 13 13 26 x x x x x x x
17 279 Daniel Mes 45 166 9 x x x x x x x x x x x 8 7 9 24 10 11 21
18 95 Greg Boyd 44 167 1 x x x x x x x x x x x x x x x 22 22 44
19 1 John Oliver 44 167 0 x x x x 22 22 0 44 x x x x x x x x x x
20 86 Duncan Hart 40 171 4 x x x x x x x x x x x x x x x 25 15 40
21 32 Brendon Stephenson 34 177 6 x x x x x x x x x x x x x x x 18 16 34
22 94 Allan Pirtle 33 178 1 x x x x x x x x 14 12 26 7 0 x 7 x x x
23 275 Cameron McKenzie 27 184 6 x x x x x x x x x x x x x x x 14 13 27
24 300 Chris Proffitt 26 185 1 12 14 x 26 x x x x x x x x x x x x x x
25 117 Aaron Fagan 24 187 2 x x x x x x x x x x x x x x x 12 12 24
26 999 Simon Lewis 17 194 7 x x x x x x x x x x x x x x x 8 9 17
27 795 James Clarke 6 205 11 x x x x x x x x x x x 6 x x 6 x x x
Legend 1 1st place 2 2nd place 3 3rd place
16/06/2007 E2 - Actrix Vic Club Road Race Series,07
21/07/2007 E3 - Actrix VMCC Superbike Series
18/08/2007 E4 - Actrix VMCC Superbike Series
22/09/2007 Event 5 - Actrix VMCC Superbike Series
13/10/2007 E6 Actrix VMCC Superbike Championships